ORIGINAL PAPER
Selected aspects of national economy energy efficiency
 
More details
Hide details
1
Wroslaw University of Technology, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Waldemar Dołęga   

Wroslaw University of Technology, Poland
Submission date: 2019-07-29
Final revision date: 2019-08-26
Acceptance date: 2019-08-27
Publication date: 2019-09-27
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2019;22(3):19–32
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In this paper, selected aspects of energy efficiency are shown. The European Union regulations in area of energy efficiency such as Directive 2012/27/EU, are discussed. The national legal regulations which describe energy efficiency such as the Energy Efficiency Act are presented. Principles concerning the obligation of energy savings and energy audits of enterprises are described. National, regional and local programs and measures concerning the improvement of energy efficiency are performed. These are horizontal measures and energy efficiency measures in: industry, transport, the buildings of public institutions and energy generation and supplies. National economy energy efficiency is shown. The energy intensity indicators (primary, final) and rate of their changes in last years are performed. Moreover, directions of undertakings connected with the possible future reduction in energy intensity of the national economy, are defined. An analysis of energy efficiency measures and solutions for the improvement of energy efficiency, especially in industry and households, is performed. The improvement of economy energy intensity indicators constitutes the most effective solution which brings significant economic, technical and environmental benefits such as an increase in economic innovation and its competitiveness, the improvement of the energy supply security level, a reduction in the consumption of natural resources and a reduction of air pollution and greenhouse gas emissions. The conclusions contain an analysis of the present level of energy efficiency in Poland and the perspectives of its increase in the future along with the benefits connected with it.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane aspekty efektywności energetycznej gospodarki krajowej
gospodarka, efektywność energetyczna, energochłonność, polityka energetyczna
W artykule przedstawiono problematykę efektywności energetycznej. Omówiono unijne i krajowe regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej. Zwrócono szczególną uwagę na dyrektywę 2012/27/EU i ustawę o efektywności energetycznej. Przedstawiono zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii oraz przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Przedstawiono programy i środki służące poprawie efektywności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Zasadniczo obejmują one pięć grup środków: o charakterze horyzontalnym; w zakresie efektywności energetycznej budynków i w instytucjach publicznych; efektywności energetycznej w przemyśle; efektywności energetycznej w transporcie oraz efektywności wytwarzania i dostaw energii. Przedstawiono problematykę efektywności energetycznej krajowej gospodarki. Przeanalizowano wskaźniki energochłonności pierwotnej i finalnej oraz tempo ich zmian w ostatnich latach. Określono kierunki działań, które pozwolą na dalsze zmniejszenie energochłonności krajowej gospodarki. Przedstawiono analizę działań i rozwiązań umożliwiających poprawę efektywności energetycznej, zwracając szczególną uwagę na sektor przemysłu i gospodarstwa domowe. Poprawa wskaźników energochłonności gospodarki stanowi najbardziej efektywne rozwiązanie, które obok znacznych korzyści ekonomicznych przynosi wymierne efekty ekologiczne (zmniejszenie zużycia przyrodniczych zasobów, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń), zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii, wzrost innowacyjności gospodarki i jej konkurencyjności. Wnioski zawierają analizę obecnego poziomu efektywności energetycznej w kraju i perspektyw jego wzrostu w przyszłości oraz korzyści z tym związanych.
 
REFERENCES (17)
1.
Act EEL 2011. Act of 15 April 2011 – The Energy Efficiency Law (Ustawa o efektywności energetycznej) (Journal of Laws of 2011 No. 94, Item 551, with later changes), validity up to 30.09.2016/ (in Polish).
 
2.
Act EEL 2016. Act of 20 May 2016 – The Energy Efficiency Law (Ustawa o efektywności energetycznej) (Journal of Laws of 2016 Item 831) (in Polish).
 
3.
Act TURL 2008. Act of 21 November 2008 – Thermal Upgrading and Renovation Law (O wspieraniu termomodernizacji i remontów) (Journal of Laws of 2008 No. 223, Item 1459) (in Polish).
 
4.
CSO 2018a. Energy efficiency in Poland in years 2006–2016, statistical analyses (Efektywność wykorzystania energii w latach 2006–2016, opracowania statystyczne). Central Statistical Office of Poland, Warsaw 2018 (in Polish).
 
5.
CSO 2018b. Energy efficiency trends and policies in Poland in years 2006–2016, national report. Central Statistical Office of Poland, Warsaw, July 2018.
 
6.
Directive 2006. Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC (O.J.EC L 114 of 27.04.2006).
 
7.
Directive 2012. Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC (O.J.EC L 315 of 14.11.2012).
 
8.
BEP 2015. Understanding energy efficiency. Briefing of the European Parliament, October 2015.
 
9.
Dołęga, W. 2014. Selected aspects of energy efficiency in Poland. [In:] 9th International Conference on Deregulated Electricity Market Issues in South-Eastern Europe DEMSEE 2014, Nicosia, Cyprus, 25–26 September 2014. Section Renewable energy sources and energy efficiency I, full paper 3, pp. 1–5.
 
10.
Dołęga, W. 2017. Selected aspects of energy efficiency (Wybrane aspekty efektywności energetycznej). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 20, Issue 4, pp. 67–78 (in Polish).
 
11.
Dołęga, W. 2018. Energy efficiency – case study Poland. [In:] 2018 Innovative Materials and Technologies in Electrical Engineering (i-MITEL), 18–20 April 2018, https://doi.org/10.1109/IMITEL..., pp. 1–6.
 
12.
EPP 2010. Announcement of Ministry of Economy from 21.12.2009 in a matter of the national energy policy up to 2030 (Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2030 r.) (Monitor of Poland of 2010 No.2, Item 11) (in Polish).
 
13.
EPP 2018. Energy Policy of Poland until 2040 (PEP2040) (Polityka energetyczna Polski do 2040 roku). Ministry of Energy, Warsaw 2018 (Draft v.1.2-23.11.2018) (in Polish).
 
14.
IEA 2016. Energy Efficiency Indicators, Highligts 2016. International Energy Agency, Paris, December 2016.
 
15.
NEEAP 2014. National Energy Efficiency Action Plan for Poland 2014 (Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014). Ministry of Economy, Warsaw 2014 (in Polish).
 
16.
NEEAP 2017. National Energy Efficiency Action Plan for Poland 2017. Ministry of Energy, Warsaw 2017.
 
17.
Report PERO 2019. Report of activity of the President of Energy Regulatory Office in 2018 (Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2018 r.). Energy Regulatory Office, Warsaw, April 2019 (in Polish).
 
ISSN:1429-6675