Energy from coal - inevitable necessity
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):203–211
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Issues referring to relationships: energy safety - climate changes - energy from coal have been described on the basis of two recent international conferences. One of them was Meeting of the IEA Coal Industry Advisory Board (Paris, November 2005); the other one was 8th Session of the UN ECE Group of Coal in Sustainable Development (Geneva, February 2006). Moreover, the article describes rather limited diversification possibilities of oil and gas import in Poland. The increase of world energy demand and energy production still dominated by the use of fossil fuels may result in the carbon dioxide emission from 24 GT in 2003 to 37-40 GT in 2030. The emission poses a serious climatic danger if new technologies of energy production, especially from coal, are not worldwide applied. From the point of view of energy safety, coal use is inevitable in countries that possess coal deposits. Three strategies of CO2 reduction in coal-based power generation have been described. One of them that can be realized soon, is a replacement of existing power plants by state-of-the-art technologies. The replacement should significantly increase energy efficiency and thus, should lead to lower CO2 emission. The time has come for governments' action on creating instruments that could encourage electric energy sector to implement the strategies. It is also worth to note the opinion on competitive relations between coal-based electric energy and hydrogen fuel. Clean electricity shows the same range of applicability compared with hydrogen, and can be superior with respect of lower investment costs, higher technological advancement and higher energy effectiveness.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Strategia rozwoju produkcji energii z węgla
Przedstawiono wybór zagadnień dotyczących relacji: bezpieczeństwo energetyczne - zmiany klimatyczne - produkcja energii z węgla, omawianych ostatnio na dwu międzynarodowych konferencjach. Pierwsza z nich (Paryż, listopad 2005) została zorganizowana przez Międzynarodową Agencję Energii (International Energy Agency). Druga (luty 2006) to posiedzenie Sekcji Zrównoważonej Energii, należącej do Komisji Ekonomicznej ONZ. Ponadto w artykule omówiono szanse Polski na dywersyfikację importu ropy i gazu ziemnego z niektórych kierunków. Wzrost światowego zapotrzebowania na energię oraz w dalszym ciągu - dominująca rola kopalnych surowców energetycznych, może doprowadzić do wzrostu emisji dwutlenku węgla z 24 mld ton w 2003 do 37 - 40 mld ton w 2030 roku. Stanowić to może katastrofalne zagrożenie dla klimatu, jeśli nie zostaną wprowadzone nowe technologie produkcji energii z paliw kopalnych a w szczególności - z węgla, stanowiącego najważniejszy element bezpieczeństwa energetycznego w krajach dysponujących jego zasobami. Opisano trzy strategie działań o różnym horyzoncie czasowym, w sektorze produkcji energii elektrycznej z węgla. Jedna z nich, możliwa do szybkiej realizacji, to wzrost efektywności zarówno produkcji energii z węgla jak i użytkowania energii, co bezpośrednio prowadzi do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Jej realizacja jest jednakże uzależniona od inicjatywy rządów, polegającej na uruchomieniu instrumentów zachęcających sektor produkcji energii do tego rodzaju działań. Uwagę zwraca także opinia o konkurencyjności energii elektrycznej (produkowanej z zerową emisją CO2 ) w zakresie zastosowania, kosztów inwestycyjnych, zaawansowania technologicznego i efektywności energetycznej - wobec paliwa wodorowego.
 
REFERENCES (12)
1.
MARZEC A., 2003 — Emisja dwutlenku węgla z paliw kopalnych. Klimatyczne i społeczne konsekwencje. Nafta–Gaz nr 3, s. 173—180.
 
2.
MARZEC A., 2004 — Oświatowe prognozy produkcji energii, bezpieczeństwo energetyczne UE a polskie górnictwo węglowe. Polityka Energetyczna t. 7, zeszyt specjalny, s. 41—47.
 
3.
Intergovernmental Panel on Climate Change; 3rd Assessment Report, 2001 — Climate Change 2001 — the Scientific Basis. Summary 2001, IPCC Secretariat, Geneva.
 
4.
National Research Council, 2005 — Understanding and Responding to Climate Change. Washington D.C., October 2005. http://dels.nas.edu/basc/clima....
 
5.
International Scientific Conference, Exeter, UK, 1—3 February 2005. Proceedings of the Conference: Avoiding Dangerous Climate Change. www.metoffice.gov.uk.
 
6.
International Energy Outlook 2005. Energy Information Administration — Department of Energy, USA.
 
7.
National Research Council—The Hydrogen Economy: Opportunities, Costs, Barriers and R&D Needs. The National Academies Press, Washington D.C. 2004.
 
8.
MARZEC A., 2004—Wodór jako powszechne paliwo—więcej cieni niż blasków. Karbo, 2004, nr 1, s. 9—14.
 
9.
ROMM J.J., 2004 — The Hype about Hydrogen: Fact and Fiction in the Race to Save Climate. Issues in Science and Technology, 20(3), s. 74—81.
 
10.
Debate: Competing Vision of Hydrogen Economy. Chemical & Engineering News 2005, 83(34), 30—35.
 
11.
HAMMERSCHLAG R., MAZZA P., 2005 — Questioning Hydrogen. Energy Policy 33, s. 2039— —2043.
 
12.
MARZEC A., 2006—Toward a Hydrogen Fuel—Would its massive use be safe for climate? (In print).
 
ISSN:1429-6675