ORIGINAL PAPER
The Polish road to the new European Green Deal – challenges and threats to the national energy policy
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Krzysztof Tomaszewski   

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927, Warszawa, Poland
Submission date: 2020-05-19
Final revision date: 2020-06-02
Acceptance date: 2020-06-03
Publication date: 2020-06-26
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(2):5–18
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The European Union aspires to pursue an ambitious climate policy. The energy sector is a key tool to ensure success in this area. At the same time, excessively ambitious targets can be a serious problem for individual member states. The aim of the article is to analyze the possibilities available to the Polish energy sector in the context of the assumed EU climate neutrality goals by 2050. The analyzed research problem concerns, in particular, two areas of strategic importance for Poland: the coal sector and the renewable energy sources sector. The role of the former should be significantly reduced in the coming decades, while the position of the latter should be substantially strengthened. The juxtaposition of these challenges with the Polish economic, social and technological realities is the main subject of analysis in this text. The method of system analysis with elements of a decision-making approach will be used. This will allow for an effective analysis and review at the research level of the most important problems and challenges faced by Poland in light of the necessary adjustments to be made in order to achieve the priorities assumed by the European Union. The hypothesis of the article is that Poland is able to effectively meet European climate targets, although the implementation of this challenge requires decisive action on the part of the government, as well as an adequate response from investors and society. To this end, appropriate actions must be undertaken at both a strategic and operational level.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Polska droga w kierunku realizacji założeń nowego Europejskiego Zielonego Ładu – wyzwania i zagrożenia dla krajowej polityki energetycznej
Zielony Ład UE, polityka energetyczna, węgiel, odnawialne źródła energii, koronawirus
Unia Europejska ma aspiracje do realizowania ambitnej polityki klimatycznej. Sektor energetyczny jest kluczowym narzędziem dla zagwarantowania sukcesu w tej dziedzinie. Jednocześnie zbyt wygórowane cele mogą stanowić poważny problem dla poszczególnych państw członkowskich. Celem artykułu jest analiza możliwości, jakimi dysponuje polski sektor energetyczny w kontekście zakładanych celów neutralności klimatycznej UE do 2050 roku. Analizowany problem badawczy dotyczy w szczególności dwóch obszarów uznawanych za strategiczne dla Polski: sektora węglowego oraz sektora odnawialnych źródeł energii. Rola pierwszego powinna być w najbliższych dekadach znacząco ograniczona, podczas gdy pozycja drugiego powinna ulec zasadniczemu wzmocnieniu. Zestawienie tych wyzwań z polskimi realiami gospodarczymi, społecznymi oraz technologicznymi stanowi zasadniczy przedmiot analizy w niniejszym tekście. W wymiarze metodologicznym wykorzystana zostanie metoda analizy systemowej z elementami podejścia decyzyjnego. Pozwoli to efektywnie zoperacjonalizować na płaszczyźnie badawczej najważniejsze problemy oraz wyzwania związane z koniecznością niezbędnych dostosowań, jakie należy podjąć w Polsce, aby osiągnąć priorytety zakładane przez Unię Europejską. Hipoteza artykułu wskazuje, że Polska jest w stanie skutecznie sprostać europejskim celom klimatycznym, aczkolwiek realizacja tego wyzwania wymaga zdecydowanych działań ze strony rządu, jak również adekwatnej odpowiedzi ze strony inwestorów oraz społeczeństwa. W tym celu potrzebne jest podjęcie odpowiednich działań zarówno na poziomie strategicznym, jak również operacyjnym.
 
REFERENCES (46)
1.
Aaen et al. 2015 – Aaen, S.B., Kerndrup, S. and Lyhne, I. 2016. Beyond public acceptance of energy infrastructure: How citizens make sense and form reactions by enacting networks of entities in infrastructure development. Energy Policy Vol. 96, pp. 576–586.
 
2.
Act 1997. Energy Law of April 10, 1997 (Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.), Dz.U. 2019.755 consolidated (in Polish).
 
3.
Act 2015. Act on renewable energy sources of February 20, 2015 (Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015), Dz.U. 2020.261 consolidated (in Polish).
 
4.
Act 2016. Act on investments in wind farms of May 20, 2016 (Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 20 maja 2016), Dz.U. 2019.654 consolidated (in Polish).
 
5.
Azarova et al. 2019 – Azarova, V., Cohen, J., Friedl, Ch. and Reichl, J. 2019. Designing local renewable energy communities to increase social acceptance: Evidence from a choice experiment in Austria, Germany, Italy, and Switzerland. Energy Policy Vol. 132, pp. 1176–1183.
 
6.
Bednarek-Szczepańska, M. and Dmochowska-Dudek, K. 2015. The spatial dimension to NIMBY syndrome in Poland’s rural areas and small towns (Przestrzenny wymiar syndromu NIMBY na wsi i w małych miastach w Polsce). Przegląd Geograficzny No. 87, Iss. 4, pp. 683–703 (in Polish).
 
7.
Berlińska, P. 2016. Political and social conditions for the development of the wind energy sector in the light of the design of regional energy markets in Poland (Polityczne i społeczne uwarunkowania rozwoju sektora energetyki wiatrowej w świetle projektu regionalnych rynków energii w Polsce). [In:] D. Smyrgała ed. Between regional energy markets and technology – the future of the energy sector in Poland (Między regionalnymi rynkami energii a technologią – przyszłość sektora energetycznego w Polsce). Warszawa: Collegium Civitas Press, pp. 39–46 (in Polish).
 
8.
Cohen et al. 2014 – Cohen, J.J., Reichl, J. and Schmidthaler, M. 2014. Re-focussing research efforts on the public acceptance of energy infrastructure: A critical review. Energy Vol. 76, pp. 4–9.
 
9.
DELOITTE 2016. Polish Power Sector Riding on the Wave of Megatrends, Warszawa: Deloitte and Forum Analiz Energetycznych.
 
10.
Devine-Wright, P. 2019. Community versus local energy in a context of climate emergency. Nature Energy Vol. 4, pp. 894–896.
 
11.
Directive 2009/28 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC, OJ L 140, 5.6.2009, pp. 16–62.
 
12.
Directive 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources, OJ L 328, 21.12.2018, pp. 82–209.
 
13.
EC 2010. European Commission. Communication: Energy 2020. A strategy for competitive, sustainable and secure energy, COM (2010) 639.
 
14.
EC 2013. European Commission. Green Paper: A 2030 framework for climate and energy policies, COM (2013) 169.
 
15.
EC 2015. European Commission. Communication: State of the Energy Union, COM (2015) 572.
 
16.
EC 2015a. European Commission. Communication: A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy, COM (2015) 80.
 
17.
EC 2019. European Commission. Communication: The European Green Deal, COM (2019) 640.
 
18.
Eurostat SHARES. [Online] https://ec.europa.eu/eurostat/... [Accessed: 2020-04--15].
 
19.
Gawlik et al. 2015 – Gawlik, L., Szurlej, A. and Wyrwa, A. 2015. The impact of the long-term EU target for renewables on the structure of electricity production in Poland. Energy Vol. 92, Part 2, pp. 172–178.
 
20.
Gawlik, L. and Mokrzycki, E. 2019. Changes in the Structure of Electricity Generation in Poland in View of the EU Climate Package. Energies Vol. 12, DOI: 10.3390/en12173323.
 
21.
Kloc, I. 2020. European Green Deal may wait while the coronavirus pandemic is ongoing (Europejski Zielony Ład może poczekać, gdy trwa pandemia koronawirusa). [Online] https://biznesalert.pl/europej... [Accessed: 2020-04-19] (in Polish).
 
22.
Księżopolski, K. 2015. Poland’s energy and climate policy in 2014–2015 (Polityka energetyczno-klimatyczna Polski w latach 2014–2015). Warszawa: Instytut Badań nad Bezpieczeństwem, Energetyką i Klimatem, 317 pp. (in Polish).
 
23.
Łucki, Z. and Misiak, A. 2010. Energy and society. Sociological aspects (Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 264 pp. (in Polish).
 
24.
Marczuk, K.P. 2014. Determinants of social security (Determinanty bezpieczeństwa społecznego). [In:] S. Sulowski, M. Brzeziński eds. Three dimensions of modern security (Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa). Warszawa: Elipsa, pp. 148–157 (in Polish).
 
25.
Młynarski, T. 2019. The European Union in the process of energy transformation (Unia Europejska w procesie transformacji energetycznej). Krakowskie Studia Międzynarodowe Vol. 16, Iss. 1, pp. 31–44 (in Polish).
 
26.
Morris, C. and Jungjohann, A. 2016. Energy Democracy. London: Palgrave Macmillan, 437 pp.
 
27.
Mrozowska, S. 2016. Energy policy of the European Union. Between strategy, lobbying and participation (Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Między strategią, lobbingiem a partycypacją). Kraków: Libron, 360 pp. (in Polish).
 
28.
NECP 2019. National Energy and Climate Plan 2021–2030 (Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030), version 4.1./18.12.2019, Warszawa: Ministry of State Assets (Ministerstwo Aktywów Państwowych). [Online] https://www.gov.pl/web/aktywa-... [Accessed: 2020-04-06] (in Polish).
 
29.
NIK 2018. Supreme Audit Office. Development of the renewable energy sector (Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii). Sign. No 171/2017/P/17/020/KGP. [Online] https://www.nik.gov.pl/plik/id... [Accessed: 2020-04-17] (in Polish).
 
30.
NIK 2019. Supreme Audit Office. Investments in Electricity Generative Power in the years 2012–2018 (Inwestycje w moce wytwórcze energii elektrycznej w latach 2012–2018). Sign. No 26/2019/P/18/018/KGP. [Online] https://www.nik.gov.pl/plik/id... [Accessed: 2020-04-17] (in Polish).
 
31.
Nyga-Łukaszewska et al. 2020 – Nyga-Łukaszewska H., Aruga K. and Stala-Szluga K. 2020. Energy Security of Poland and Coal Supply: Price Analysis. Sustainability Vol. 12, p. 1–18, DOI: 10.3390/su12062541.
 
32.
PEP 2030 – Polish Energy Policy until 2030 (Polityka energetyczna Polski do 2030 roku). M.P. 2010 Vol. 2, pos. 11 (in Polish).
 
33.
PEP 2040. Polish Energy Policy until 2040 (Polityka energetyczna Polski do 2040 roku). [Online] https://www.gov.pl/web/aktywa-... [Accessed: 2020-04-17] (in Polish).
 
34.
Rosicki, R. 2017. Poland’s energy policy: main problems and forecasts. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne Vol. 2, pp. 59–87.
 
35.
Ruszel, M. 2016. The energy security paradigm (Paradygmat bezpieczeństwa energetycznego). [In:] J. Gryz ed. Outline of the theory of state security (Zarys teorii bezpieczeństwa państwa), Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, 347 pp. (in Polish).
 
36.
Ruszel, M. 2017. Climate diplomacy as instrument of Germany’s energy policy (Dyplomacja klimatyczna instrumentem polityki energetycznej RFN). Studia Politica Germanica Vol. 2, pp. 83–97 (in Polish).
 
37.
Ruszkowski, J. 2010. Transnationality in the EU political system (Ponadnarodowość w systemie politycznym UE). Warszawa: Wolters Kluwer, 443 pp. (in Polish).
 
38.
Sowa, S. 2019. The capacity market and its impact on the development of distributed energy sources. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 22, Iss. 4, pp. 65–80.
 
39.
Szczerbowski, R. and Ceran, B. 2017. Poland’s Energy Policy in the aspect of the challenges of the 21st century (Polityka energetyczna Polski w aspekcie wyzwań XXI wieku). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 20, Iss. 3, pp. 17–28 (in Polish).
 
40.
Tchórzewski, K. 2016. Energy clusters – a mechanism to stabilize the participation of RES in the energy system, speech of the Minister of Energy during the conference Concept of Energy Clusters in the Operational Program Infrastructure and Environment 2014–2020 (Klastry energii – mechanizm stabilizacji udziału OZE w systemie energetycznym, wystąpienie Ministra Energii podczas konferencji Koncepcja Klastrów Energii w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014–2020), Warszawa, 16.12.2016 (in Polish).
 
41.
TFUEU, Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016), OJ C 202, 07.06.2016, Title: XXI.
 
42.
Tomaszewski, K. 2018. Multi-level governance in the EU Energy Policy (Zarządzanie wielopoziomowe w polityce energetycznej Unii Europejskiej). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 21, Iss. 1, pp. 21–36 (in Polish).
 
43.
Tomaszewski, K. 2018a. Energy solidarity in the European Union in the context of the particular interests of the Member States. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 21, Iss. 2, pp. 5–18.
 
44.
Tomaszewski, K. 2019. Energy Clusters in Poland: Towards Improving Energy Efficiency. Concepts and Conditions (Klastry energii w Polsce – w kierunku poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Koncepcje i uwarunkowania). Państwo i Prawo Vol. 4 (878), pp. 68–78 (in Polish).
 
45.
United Surveys for RMF FM and Dziennik Gazeta Prawna. [Online] https://www.rmf24.pl/fakty/pol... [Accessed: 2020-04-15] (in Polish).
 
46.
Wolsink, M. 2018. Co-production in distributed generation: Renewable energy and creating space for fitting infrastructure within landscapes. Landscape Research Vol. 43, pp. 542–561.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675