Forecast and possibility of the Power System of Poland
 
More details
Hide details
1
Politechnika Radomska, Wydział Transportu, Zakład Elektrotechniki i Energetyki
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):205–215
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper it is given the critical opinion of forecast of domestic electricity demand proposed by the Ministry of Economic Affairs & Labour. It is shown the this forecast is strongly overstate and it will not be able perform by domestic of power system. That why the another forecast is proposed, wich is most realistic. Both of this forecasts are compared.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prognozy a możliwości krajowego systemu elektroenergetycznego
prognozowanie, system elektroenergetyczny, energia elektryczna, produkt krajowy brutto
W pracy dokonano krytycznej oceny prognozy krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną do 2025 roku, opracowanej przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Wykazano, że opracowana prognoza jest zdecydowanie przeszacowana i nie może być zrealizowana przez krajowy system elektroenergetyczny. Przedstawiono prognozę autorską krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną, różniącą się zdecydowanie od prognozy opracowanej przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Porównano wyniki obu prognoz.
 
REFERENCES (7)
1.
Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku. Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Warszawa, styczeń 2005.
 
2.
Długoterminowa prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię. Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Warszawa, listopad 2004.
 
3.
Statystyki Elektroenergetyki Polskiej. Wydawnictwa Centrum Informatyki Energetyki do 1995 roku, następnie Agencji Rynku Energii S.A., Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
 
4.
MACIEJEWSKI Z., 2003 — Krajowe zużycie energii elektrycznej a prognozowanie jej zapotrzebowania. Polityka Energetyczna, tom 6, zeszyt specjalny.
 
5.
GUMIŃSKI J., MACIEJEWSKI Z., 1988 — Prognozowanie potrzeb energetycznych kraju przy wykorzystaniu wskaźników elastyczności. Energetyka. Biuletyn Instytutu Energetyki nr 11, Warszawa.
 
6.
MACIEJEWSKI Z. i in., 1990 — Określenie potrzeb energetycznych kraju na podstawie zmieniającego się w latach prognozy wskaźnika elastycznoœci zużycia energii względem dochodu narodowego wytworzonego. Studia i Rozprawy nr 5. Wyd. CPPGSMiE PAN. Kraków.
 
7.
SIWECKI H., 2005 — Wzrosty i wzrosty. Najwyższy czas. Tygodnik Konserwatywno-Liberalny nr 8.
 
ISSN:1429-6675