Meetings on energy raw materials and fuels organized by UN Economic Commission for Europe (Geneva, 27-30 June, 2005)
 
 
 
More details
Hide details
1
Polska Akademia Nauk, Zakład Karbochemii, Gliwice
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):197–204
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article describes selected information derived from the meetings. The major subject was energy safety in Europe. It refered to: (i) the present and future (by 2015) crude oil and natural gas imports to Europe; (ii) the inevitable necessity of coal use in the face of slow development of renewable energy and unclear position of nuclear energy. Moreover, a broad activity is needed that should be aimed at the organizing oil and gas supply from Caspian See countries. It was also emphasized that energy efficiency increase is an extremely important issue. Vulnerability of energy infrastructure (pipelines, storage facilities, offshore platforms, power plants, high-voltage electric power grids) to terrorist attacks creates the new insecurity situation which supports an idea of a far diversification of energy sources and production sites. A special topic refered to a new concept of fuels production for transportation sector with the aim of significant lowering crude oil imports. An information on newly organized Ad Hoc Group of Experts on Coal Mine Methane should arouse an interest of Polish coal mining industry.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zagadnienia surowców energetycznych i paliw w problematyce sesji Europejskiej Komisji Ekonomicznej ONZ (Genewa, 27-30 czerwca 2005)
europejskie bezpieczeństwo energetyczne, import ropy naftowej, import gazu ziemnego, infrastruktura energetyczna, efektywność użytkowania energii, metan w kopalniach węgla
Komisja Ekonomiczna ONZ dla Europy (UN Economic Commission for Europe) zorganizowała w Genevie, w dniach 27-30 czerwca 2005 konferencję, której wiodącym tematem było bezpieczeństwo energetyczne Europy. Autorka niniejszego artykułu przedstawiła poniżej wybór uzyskanych na konferencji informacji. Dotyczą one kolejno obecnego i przewidywanego w okresie 10-15 lat zapotrzebowania na import ropy i gazu do Europy, nieuchronną konieczność dalszego użytkowania węgla wobec słabego tempa rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych i niejasnej sytuacji energetyki jądrowej. Wskazywano także na konieczność podjęcia wielostronnych działań, zmierzających do zorganizowania dostaw do Europy ropy i gazu ziemnego z rejonu Morza Kaspijskiego. Terrorystyczne zagrożenia dla infrastruktury energetycznej przemawiają za daleko idącą dywersyfikacją surowców energetycznych i sposobów wytwarzania energii. Zwracano także uwagę na konieczność szybkiej realizacji wzrostu efektywności użytkowania energii. Na szczególną uwagę zasługuje ponadto nowa koncepcja zmian w produkcji paliw dla sektora transportu w celu radykalnej minimalizacji importu ropy. Z uwagi na sprawy związane z polskim górnictwem węglowym, zamieszczono informację o nowo powstałej grupie ekspertów, zajmujących się problemem emisji metanu w kopalniach europejskich.
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675