Alternative fuels from wastes for power industry
 
More details
Hide details
1
Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):507–515
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Alternative fuel derived from wastes is given different names, as: substitute fuel, secondary fuel, waste-derived fuel, and so on. European Union has issued a document concerning using the best combustion techniques in large plants (Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants). Another document concerning the use of alternative waste-derived fuel is the European Union Report dedicated to the use of alternative waste-derived fuel - "Refuse Derived Fuel. Current Practice and Perspectives."Within these documents an alternative fuel definition has been presented, along with legal regulations and application technical conditions. The paper itself presents: alternative fuel definition, legal regulations concerning waste combustion and co-combustion in Poland, technical conditions of alternative fuel application in coal-based power plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Paliwa alternatywne z odpadów dla energetyki
paliwa alternatywne, paliwa z odpadów, stosowanie w energetyce
Paliwa alternatywne z odpadów noszą obecnie różne nazwy np. paliwa zastępcze, paliwa wtórne, paliwa z odpadów itp. Unia Europejska wydała dokument dotyczący wykorzystania najlepszych technik spalania w dużych zakładach (Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants). Innym dokumentem dotyczącym stosowania paliw alternatywnych z odpadów jest Raport Unii Europejskiej dotyczący stosowania paliw z odpadów - Refuse Derived Fuel. Current Practice and Perspectives. W dokumentach tych przedstawiono definicję paliw alternatywnych, regulacje prawne, uwarunkowania techniczne ich stosowania. Treść artykułu ujmuje: definicję paliw alternatywnych, regulacje prawne dotyczące spalania i współspalania odpadów w Polsce oraz uwarunkowania technologiczne stosowania paliw alternatywnych w elektrowniach węglowych.
 
REFERENCES (13)
1.
JENKINS B.G., MATHER S.B.,1997 — Fuelling the demand for alternatives. The Cement Environmental Yearbook, p. 90–97.
 
2.
KIEFER F., 2003 — Doświadczenia współspalania paliw przy użyciu mączki zwierzęcej w paleniskach z ciekłym odprowadzaniem żużla. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Spalanie paliw alternatywnych w energetyce i przemyśle cementowym”. Opole, s. 47–56.
 
3.
KOZIOŁ M., WANDRASZ J.W., 1997 — Aspekty energetyczne i ekologiczne wytwarzania i wykorzystania paliwa INBRE. [W:] Paliwa z odpadów. Praca zbiorowa pod red. J.W. Wandrasza i J. Nadziakiewicza. Wyd. Helion. Gliwice, t. 1, s. 121–128.
 
4.
LORBER K.E., NELLES M., TESCH H., RAGOSSNIG A., 1999 — Energetische werwertung von abfall in verbrennungsanlagen. Zeszyty naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej. Koszalin nr 17, s. 57–83.
 
5.
MICHALAK R., 2003 — Prawne i techniczne aspekty wytwarzania i stosowania paliw z odpadów przemysłowych. [W:] Paliwa z odpadów. Praca zbiorowa pod red. J.W. Wandrasza i J. Nadziakiewicza. Wyd. Helion, t. IV, s. 21–28.
 
6.
Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants. May 2005. Bruksela.
 
7.
Refuse Derived Fuel. Current Practice and Perspectives (B4 3040/2000/306517/MAR/E3). Final Report. European Comission Directorate. General Environment. 2003.
 
8.
ROSIK-DULEWSKA Cz., 2002 — Podstawy gospodarki odpadami. PWN. Warszawa.
 
9.
SKOWRON H., 2001 — Prawo unijne w zakresie spalania i współspalania odpadów. Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami. Rytro 2001. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków nr 50, s. 191–206.
 
10.
WANDRASZ J.W., 1997 — Paliwa z odpadów w procesach termicznych ich wykorzystania. [W:] Paliwa z odpadów. Praca zbiorowa pod red. J.W. Wandrasza i J. Nadziakiewicza. Wyd. Helion, Gliwice 1997, t. I, s. 11–18.
 
11.
WANDRASZ J.W., 2003 — Podstawy procesów formowania paliw-paliwa formowane. [W:] Paliwa z odpadów. Praca zbiorowa pod red. J.W. Wandrasza i J. Nadziakiewicza. Wyd. Helion, Gliwice 2003, t. IV, s. 49–54.
 
12.
WANDRASZ J.W., WANDRASZ A.J., 2003 — Paliwa uzupełniające. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Spalanie paliw alternatywnych w energetyce i przemyśle cementowym”. Opole, s. 149–159.
 
13.
ŻYGADŁO M.:, 1999 — Gospodarka odpadami komunalnymi. Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej. Skrypt nr 346. Kielce.
 
ISSN:1429-6675