Hindrances and formal and legal barriers of expansion and modernization of power network infrastructure
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2011;14(2):51–64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper, analysis of present legal solutions connected with expansion and modernization of power network infrastructure and identification of formal and legal barriers and hindrances are shown. Attention is paid to the Special Development Act, the Real Estate Management Act, the Construction Law, the Environment Protection Law, the Nature Conservation Act, the Act on Providing Information on the Environment and Environmental Protection, Public Participation in Environmental Protection and Environmental Impact Assessment, the Act on the Protection of Agricultural and Forest Land, the Code of Administrative Proceedings, the Civil Code and the Public Roads Act.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Utrudnienia i bariery formalno-prawne rozbudowy i modernizacji sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej
infrastruktura sieciowa, rozbudowa, modernizacja, prawo
W artykule przedstawiono analizę i ocenę obowiązujących rozwiązań prawnych związanych z rozbudową i modernizacją sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej oraz zidentyfikowano utrudnienia i bariery formalno-prawne w tym obszarze. Zwrócono szczególną uwagę na ustawy: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; o gospodarce nieruchomościami; Prawo Budowlane; Prawo Ochrony Środowiska; o ochronie przyrody; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie; udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; o ochronie gruntów rolnych i leśnych; Kodeks Postępowania Administracyjnego; Kodeks Cywilny i o drogach publicznych.
 
REFERENCES (27)
1.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 , poz. 625 z późn. zm.).
 
2.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 
3.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z późn. zm).
 
4.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
 
5.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm).
 
6.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – O gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r., Nr 115, poz. 741 z późn. zm.).
 
7.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
 
8.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r., Nr 30, poz. 168 z późn. zm.).
 
9.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 
10.
Ustawa z dnia 17maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r., Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.).
 
11.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 1994 r., Nr 27, poz. 96 z późn. zm.).
 
12.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r., Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.).
 
13.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227).
 
14.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z póżn. zm.).
 
15.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. – O ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 1995 r., Nr 16,b poz. 78 z późn. zm.).
 
16.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – O odpadach (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).
 
17.
Ustawa z dnia 21marca 1985 r. – O drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
 
18.
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. – O badaniach i certyfikacji (Dz.U. z 1993 r., Nr 55, poz. 250 z późn. zm.).
 
19.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – O ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991 r., Nr 81, poz. 351 z późn. zm.).
 
20.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721 z późn. zm.).
 
21.
Raport o wpływie uregulowań prawnych na warunki eksploatacji i rozwoju infrastruktury technicznej liniowej sektora paliwowo-energetycznego decydującej o bezpieczeństwie energetycznym kraju. PTPiREE, PSE-Operator S.A. i inne podmioty, Warszawa, luty 2009.
 
22.
DOŁĘGA W., 2010 – Rola uregulowań prawnych w procesie zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2, str. 105–117.
 
23.
DOŁĘGA W., 2011 – Analiza i ocena rozwiązań prawnych w obszarze rozwoju i modernizacji infrastruktury sieciowej w aspekcie bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Rynek Energii nr 1 luty 2011, str. 28–34.
 
24.
DOŁĘGA W., 2010 – Kierunki niezbędnych zmian w Prawie Energetycznym i innych przepisach, związanych z ułatwieniem rozwoju sieci elektroenergetycznych. Konferencja Naukowo-Techniczna „Aktualne problemy budowy, rozwoju i eksploatacji sieci energetycznych w Polsce”, Warszawa 9 grudnia 2010, Naczelna Organizacja Techniczna, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Warszawa, str. 119–134.
 
25.
MACIEJEWSKI Z., 2008 – Sieci przesyłowe jako element bezpieczeństwa elektroenergetycznego Polski. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1, str. 285–298.
 
26.
MATEŃKO M., 2010 – Uwarunkowania prawno-administracyjne budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej. Konferencja Naukowo-Techniczna „Aktualne problemy budowy, rozwoju i eksploatacji sieci energetycznych w Polsce”, Warszawa 9 grudnia 2010, Naczelna Organizacja Techniczna, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Warszawa, str. 79–88.
 
27.
POPCZYK J., 2008 – Bezpieczeństwo energetyczne Polski oczyma naukowca i praktyka. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1, str. 553–574.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675