The problem of assessing long-term forecasts of energy consumption and peak power in the Power Systems
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2011;14(2):35–48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article focuses on the issue concerning the assessment carried out at longer forecast horizons. An analysis of several forecasts made in different institutions. The assessment of forecasts of energy and peak power on the basis of formation of the annual load levels.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena długoterminowych prognoz zużycia energii i mocy szczytowych w systemach elektroenergetycznych
systemy elektroenergetyczne, modelowanie, prognoza długoterminowa, moc szczytowa, zużycie energii
W artykule skoncentrowano się na zagadnieniu dotyczącym oceny wykonywanych prognoz w dłuższych horyzontach. Przeprowadzono analizę kilku prognoz wykonanych w różnych instytucjach. Dokonano oceny prognoz energii i mocy szczytowych na podstawie kształtowania się rocznych stopni obciążeń.
 
REFERENCES (15)
1.
DITTMANN P., 2004 – Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
2.
DOBRZAŃSKA I., DĄSAL K., ŁYP J., POPŁAWSKI T., SOWIŃSKI J., 2002 – Prognozowanie w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 
3.
HENLEY A., PEIRSON J., 1998 – Residential energy demand and the interaction of price and temperature: British experimental evidence, Energy Economic 20, no 2, 157–171.
 
4.
von HIRSCHHAUSEN C., ANDRES M., 2000 – Long-Term Electricity Demand in China -From Quantitative to Qualitative Growth. Energy Policy vol. 28, 231–241.
 
5.
JANKOWSKI B., UMER A., 2009 – Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o., Uwagi do oceny skutków unijnej polityki dekarbonizacji dla Polski. Warszawa, 5 listopada. źródło: Projekt Eurelectric 2050: Roadmap for a carbon-neutral european electricity sector by 2050.
 
6.
JURDZIAK L., WIKTOROWICZ J., 2009 – Prognozowanie poziomu ryzyka finansowego dla układu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 205–216. PL ISSN 1429-6675.
 
7.
LIPKO K., PARCZEWSKI Z., TATAREWICZ I., KLIMPEL A., 2010 – EPC S.A., Długoterminowe prognozy popytu na energię i moc elektryczną w kraju dla potrzeb rozwojowych PSE Operator SA, Elektroenergetyka nr 1 (3).
 
8.
MACIEJEWSKI Z., 2005 – Prognozy a możliwości krajowego systemu elektroenergetycznego. Polityka Energetyczna t. 8, z. spec. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 205–215, PL ISSN 1429-6675.
 
9.
MACIEJEWSKI Z., 2008 – Sieci przesyłowe jako element bezpieczeństwa elektroenergetycznego Polski. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 285–298, PL ISSN 1429-6675.
 
10.
MALKO J., 1995 – Wybrane zagadnienia prognozowania w elektroenergetyce. OWPW, Wrocław.
 
11.
CARCEDO M.J., OTERO V.J., 2005 – Modelling the non-linear response of Spanish electricity demand to temperature variations, Energy Economic 27, no 3, 477–494.
 
12.
PARDO A., MENEU V., VALOR E., 2002 – Temperature and seasonality influences on Spanish electricity load, Energy Economics 24, no 1, 55–70.
 
13.
POPŁAWSKI T., DĄSAL K., DUDEK G., ŁYP J., SOWIŃSKI J., STARCZYNOWSKA E., 2010 –Opracowanie i weryfikacja modeli do prognozowania zapotrzebowania na moc elektryczną w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) dla potrzeb opracowania w PSE Operator S.A. planów koordynacyjnych. Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o., Warszawa (niepubl.).
 
14.
RANJAN M., JAIN V.K., 1999 – Modeling of Electricity Energy Consumption in Delhi. Energy, Volume 24, pp. 351–361.
 
15.
Załącznik 2. do „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” Warszawa, 10 listopada 2009 r.
 
ISSN:1429-6675