Impact of the volatility of coal prices in the international markets and it’s impact on the volatility of domestic fuel and electricity prices
M. Malec 1  
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2017;20(4):39–53
 
KEYWORDS
ABSTRACT
For the last years, the national power industry has been mainly fueled by hard and brown coal. This fact forces the need to adapt the electricity production to the changing raw material prices which are set on the international markets. Hard coal prices are result by a number of variables and do not only depend on the global economy or the geopolitical situation. For instance, price fluctuations could be the result of natural disasters. Furthermore, due to the fact that prices on the international markets across different regions of the world are known to be interconnected, major producers and exporters have a significant impact on coal prices across the European and Polish market. They are also the creator of brown coal prices. This article examines the impact of hard coal price volatility on the world energy markets, including the volatility of the fuel domestic prices (input cost) for energy production and the volatility of electricity prices for consumers. In addition, it investigates whether the volatility of fuel costs in energy production (input costs) has an impact on the fluctuation of energy prices for grid-connected enterprises, and households. The analysis of the above-mentioned variables has been carried out through basic statistical measures. In the forthcoming articles, an extended analysis of the mutual influence (causality) of the analyzed parameters will be presented with the use of advanced statistical tools.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zmienności cen węgla kamiennego na rynkach światowych na zmienność cen paliw i energii elektrycznej w Polsce
węgiel kamienny, cena węgla, zmienność, cena energii elektrycznej
Krajowa energetyka od lat oparta jest na węglu kamiennym i brunatnym. Kilkudziesięcioprocentowy udział elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym w strukturze wytwórczej wymusza konieczność zakupu tych paliw do produkcji energii elektrycznej w otoczeniu zmiennych cen surowców, kształtowanych na międzynarodowym rynku. Ceny węgla kamiennego są wypadkową wielu zmiennych i zależą nie tylko od światowej sytuacji geopolitycznej czy ekonomicznej, ale mogą być również skutkiem klęsk żywiołowych. Ceny na rynkach międzynarodowych są ze sobą ściśle powiązane. Szczególnie wysokość cen kształtowanych przez największych producentów i eksporterów (między innymi przez Indonezję, Australię czy Chiny) mają wpływ na ceny surowca na rynku europejskim. Są one także punktem odniesienia dla cen węgla brunatnego na lokalnych rynkach. W niniejszym artykule przeanalizowano wpływ zmienności cen węgla kamiennego na rynkach światowych na zmienność krajowych cen paliw (kosztów zakupu) wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej, cen sprzedaży energii przez jednostki wytwórcze oraz cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Sprawdzono także czy zmienność cen węgla kamiennego ma wpływ na zmienność cen energii dla przedsiębiorstw przyłączonych do sieci na parametrach wysokiego napięcia i dla gospodarstw domowych. Dodatkowo zbadano także korelację pomiędzy analizowanymi parami zmiennych. Niniejszą analizę wpływu wybranych zmiennych przeprowadzono przy użyciu podstawowych miar statystycznych. W drugiej części badań przeprowadzona zostanie poszerzona analiza wzajemnego wpływu (przyczynowości) zmiany analizowanych parametrów z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi statystycznych.
 
REFERENCES (15)
1.
ARE 2011–2017. Sytuacja Techniczno-Ekonomiczna Sektora Elektroenergetycznego (kwartalnik). Agencja Rynku Energii SA, Warszawa.
 
2.
ARE 2017. Sytuacja w Elektroenergetyce (kwartalnik). Agencja Rynku Energii SA, Warszawa.
 
3.
Gawlik, L. i Grudziński, Z. 2004. Przewidywane ceny węgla w handlu międzynarodowym w porównaniu z innymi nośnikami energii pierwotnej. Międzynarodowa Konferencja „Przyszłość węgla w gospodarce świata i Polski”. Katowice: Wyd. GIPH, s. 136–144.
 
4.
Grudziński, Z. 2011. Analiza cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych z wykorzystaniem analizy technicznej. Przegląd Górniczy t. 67, nr 1–2, s. 51–57.
 
5.
Grudziński, Z. 2014a. Metody oceny konkurencyjności paliw do wytwarzania energii elektrycznej. Przegląd górniczy t. 70, nr 5, s. 9–16.
 
6.
Grudziński, Z. 2014b. Zmienność cen węgla krajowego na tle rynków światowych i wybranych wskaźników gospodarczych. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 17, z. 4, s. 37–50.
 
7.
Lorenz, U. 2014. Ocena oddziaływania zmian cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych na krajowy rynek węgla. Studia Rozprawy Monografie 188, Kraków: Wyd. IGSMiE PAN.
 
8.
Łabinowicz, K. i Bujalski, W. 2015. Wyodrębnienie głównych czynników kształtujących ceny energii elektrycznej na rynku dnia następnego z wykorzystaniem metod statystycznych. Rynek Energii 6(121), s. 15–21.
 
9.
Malec i in. 2015 – Malec, M., Kamiński, J., Saługa, P. i Kaszyński, P. 2015. Ocena żywotności elektrowni opalanych węglem brunatnym w kontekście podaży paliw i regulacji środowiskowych. Rynek Energii 2(117), s. 79–84.
 
10.
NBP, 2017. Archiwalne kursy walut. [Online] Dostępne w: http://www.nbp.pl/ [Dostęp: 5.08.2017].
 
11.
Papież, M. 2012. Wpływ cen surowców energetycznych na ceny spot energii elektrycznej na wybranych giełdach energii w Europie. Ekonometria 4(38), s. 57–68.
 
12.
PSE, 2017. Struktura mocy zainstalowanej. [Online] Dostępne w http://www.pse.pl/ [Dostęp: 5.08.2017].
 
13.
WNP, 2017. Ceny węgla kamiennego. [Online] Dostępne w http://gornictwo.wnp.pl/ [Dostęp: 5.08.2017].
 
14.
Woźniak, M. red. 2002. Statystyka ogólna. Kraków: Wyd. AE.
 
15.
Zeliaś, A. 2002. Metody statystyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
ISSN:1429-6675