Hard coal and international seaborne trade
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland
Publication date: 2018-09-30
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2018;21(3):31–46
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A significant part of hard coal production (15–19% in the years 2010–2017, i.e. 1.0–1.3 billion tons per year) is traded on the international market. The majority of coal trade takes place by sea, accounting for 91–94% of the total coal trade. The article discusses the share of coal in international seaborne trade and the largest coal ports. Coal is one the five major bulk commodities (in addition to iron ore, grain, bauxite, alumina, and phosphate rock). In the years 2010–2016, the share of coal in international seaborne trade and major bulk commodities was 36–41% and 11–12%, respectively. Based on the analysis of coal throughput in different ports worldwide, the ports with the largest throughput include the ports of Qinhuangdao (China), Newcastle (Australia), and Richards Bay (South Africa). For 2013–2017, their throughput amounted to a total of 411–476 million tons of coal. The largest coal exporting countries were: Australia, Indonesia, Russia, Colombia, South Africa, and the US (a total of 85% share in global coal exports), while the largest importers are Asian countries: China, India, Japan, South Korea and Taiwan (a 64% share in global imports). In Europe, Germany is the largest importer of coal (54 million tons imported in 2016). The article also discusses the freight costs and the bulk carrier fleet. Taking the price of coal at the recipient’s (i.e. at the importer’s port) into account, the share of freight costs in the CIF price of steam coal (the price of a good delivered at the frontier of the importing country) was at the level of 10–14%. In the years 2010–2016, the share of bulk carriers in the world fleet was in the range of 11–15%. In terms of tonnage, bulk carriers accounted for 31–35% of the total tonnage of all types of ships in the world. The share of new (1–4 years) bulk carriers in the total number of ships on a global scale in the years 2010–2016 was 29–46%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Węgiel kamienny a międzynarodowy handel morski
węgiel kamienny, handel morski, port morski, przeładunek, koszt frachtu
Międzynarodowy rynek węgla kamiennego stanowi fragment jego światowej produkcji (15–19% w latach 2010–2017, tj. 1,0–1,3 mld ton/rok). Główna część międzynarodowych obrotów węgla realizowana jest drogą morską stanowiąc 91–94% ogólnych obrotów handlowych tym surowcem. W artykule skupiono się na omówieniu udziału węgla w światowych morskich przewozach ładunkowych, jak również głównych węglowych portów morskich. Węgiel stanowi jeden z pięciu głównych ładunków masowych suchych wyszczególnianych w statystykach morskich (obok rudy żelaza, zbóż, boksytów i aluminium oraz fosforytów). W latach 2010–2016 udział węgla w strukturze morskich przewozów ładunków w skali globalnej wynosił 36–41%, a w strukturze pięciu głównych ładunków suchych – 11–12%. Z analizy przeładunków węgla w różnych morskich portach świata wynika, że pod względem tonażowym największe przeładunki realizowane są w portach: Qinhuangdao (Chiny), Newcastle (Australia) i Richards Bay (RPA). W latach 2013–2017 przeładunki te rocznie wynosiły w sumie 411–476 mln ton węgla. Największymi eksporterami węgla na świecie są państwa: Australia, Indonezja, Rosja, Kolumbia, RPA i USA (łącznie 85% udziału w globalnym eksporcie węgla), a największymi importerami są głównie kraje azjatyckie: Chiny, Indie, Japonia, Korea Płd. i Tajwan (64% udziału w światowym imporcie). W przypadku Europy największym importerem węgla są Niemcy (w 2016 r. importowały 54 mln ton). W artykule omówiono także koszty frachtu morskiego oraz flotę masowców. Biorąc pod uwagę cenę węgla u odbiorcy (czyli w porcie importera), udział kosztów frachtów w cenie węgla u odbiorcy w ostatnich latach kształtował się średnio na poziomie 10–14%. W latach 2010–2016 udział masowców w światowej flocie zawierał się w przedziale 11–15%, a pod względem tonażowym masowce stanowiły 31–35% (łącznego tonażu wszystkich rodzajów statków na świecie). Udział masowców najmłodszych (1–4-letnich) w ogólnej liczbie statków w skali globalnej w latach 2010–2016 wynosił 29–46%.
 
REFERENCES (21)
1.
Argus – Argus Coal Daily International. Argus Media Ltd.
 
2.
Baltic and International Maritime Council – BIMCO [Online] www.bimco.org [Accessed: 2018-07-02].
 
4.
Coal Information 2017–2016 data. IEA, Paris 2017.
 
5.
Dalrymple Bay Coal Terminal [Online] https://www.dbct.com.au/) [Accessed: 2018-07-02].
 
6.
Equasis Statistics 2010–2016 – Equasis Statistics – The world fleet. Issues from the years 2010–2016 [Online] http://www.emsa.europa.eu/equa... [Accesse: 2018-07-02].
 
7.
Global ports… 2018 – Global Ports Enjoying a Production Recovery in 2017. Date: 2018-04-18. Shanghai International Shipping Institute [Online] http://en.sisi-smu.org/index.p... [Accessed: 2018-07-15].
 
8.
Grudziński, Z. 2017. International steam coal market (Międzynarodowy rynek węgla energetycznego). The Bulletin of the Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences No. 98. Publishing House of the MEERI PAS, Kraków, pp. 51–63 (in Polish).
 
9.
Lorenz et al. 2013 – Lorenz, U., Ozga-Blaschke U., Stala-Szlugaj K. and Grudziński, Z. 2013. Hard coal in the world and in Poland in the years 2005–2012 (Węgiel kamienny w kraju i na świecie w latach 2005–2012). Studia, Rozprawy, Monografie No. 183. The Publishing House of the Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 184 (in Polish).
 
10.
Lorenz, U. and Ozga-Blaschke, U. 2016. The influence of changing market conditions on forecast prices of coal in international trade (Wpływ zmieniających się warunków rynkowych na prognozowane ceny węgla kamiennego w handlu międzynarodowym). Przegląd Górniczy No. 5, ZG SITG Katowice, pp. 3–12 (in Polish).
 
11.
Ozga-Blaschke, U. 2017. Evolution of price mechanism on the international market of metallurgical coal (Ewolucja mechanizmu cenowego na międzynarodowym rynku węgli metalurgicznych). Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN No. 98. The Publishing House of the Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 65–75 (in Polish).
 
12.
Platts – CTI – Coal Trader International. Platts – S&P Global.
 
13.
The Port of Gladstone [Online] https://www.gpcl.com.au [Accessed: 2018-07-15].
 
14.
The Port of Newcastle [Online] https://www.portofnewcastle.co... [Accessed: 2018-07-15].
 
15.
The Port of Rotterdam Authority [Online] www.portofrotterdam.com [Accessed: 2018-07-15].
 
16.
Port Waratah Coal Services [Online] http://pwcs.com.au/ [Accessed: 2018-07-15].
 
17.
Quinhuangdao Annual Report 2013–2017. Annual reports for the years 2013–2017 [Online] http://www.portqhd.com [Accessed: 2018-07-15].
 
18.
Richards Bay Coal Terminal [Online] https://rbct.co.za/ [Accessed: 2018-07-15].
 
19.
Rotterdam Port... (2011–2017) – Port of Rotterdam statistics for the years 2011–2017 [Online] www.portofrotterdam.com [Accessed: 2018-07-15].
 
20.
UNCTAD/RMT 2017 – Review of maritime transport 2016. United Nations Conference of Trade and Development. United Nations Publications, pp. 130.
 
21.
VDKI (2011–2018) – Jahresberiht. Issues from the years 2011–2018. Verein der Kohleimporteure e.V. [Online] www.verein-kohlenimporteur.de [Accessed: 2018-07-15].
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675