Implementation of the climate and energy policy in TAURON POLSKA ENERGIA SA
 
More details
Hide details
1
Departament Zarządzania Portfelem, TAURON Polska Energia S.A
2
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2016;19(2):93–107
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the actions taken by the TAURON Polska Energia SA (TAURON Group) in order to adapt the company to the requirements of the EU climate and energy policy and international agreements. Attention was paid to new investments in production capacities, including both conventional and renewable energy sources. The TAURON Group is a key player in the energy industry and an important link in the system of Polish energy security. It is the second largest integrated energy group in Poland, controlling the full value chain, from coal mining to sales to end clients. The TAURON Group’s assets include 5 coal-fired power plants, 3 coal-fired CHP plants, 4 wind farms and 35 hydroelectric power plants. The group continues to invest in coal power industry, though the currently developed power unit in the Jaworzno III power plant will be characterized by high efficiency and low emissions of NOx, SO2, CO2 and dust. Gas-fired power plants and wind farms are also under construction. According to the investment program adopted in the TAURON Group for the coming years, the area of renewable energy sources will gain in importance, which will particularly apply to the development of wind energy. As a result, the share of RES is expected to reach the target value of 800 MW (including biomass) by 2023. Therefore, the share of renewable energy sources – biomass, wind and water – in the production of energy in the TAURON Group is gradually increasing each year. Increasing the share of RES in the group’s portfolio is therefore one of the objectives set out in the Sustainable Development Strategy. According to its provisions, at least 10% of installed capacity will come from renewable sources by 2020. The units owned by the TAURON Group are undergoing thorough modernization. First and foremost, the company is investing in wind power plants, whose installed capacity has increased within a few years from 30.75 MW in 2011 to nearly 183 MW in 2013. What is more, the TAURON Group is also involved in a project to build Poland’s first nuclear power plant by acquiring a 10% stake of the PGE EJ1. The TAURON Polska Energia SA is attempting to implement the latest technology through its investment activities, which should lead to the production of cheap and clean electricity and heat using, among other things, own raw materials while taking care of the natural environment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wdrażanie polityki klimatyczno-energetycznej w TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
polityka klimatyczno-energetyczna, energetyka, ochrona środowiska
W artykule przedstawiono działania podejmowane przez TAURON Polska Energia mające na celu dostosowanie koncernu do wymagań polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz porozumień międzynarodowych. Zwrócono uwagę na nowe inwestycje w moce wytwórcze, zarówno te konwencjonalne, jak i w odnawialne źródła energii. Grupa TAURON jest kluczowym podmiotem w branży energetycznej i ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jest to druga co do wielkości zintegrowana grupa energetyczna w Polsce kontrolująca pełen łańcuch wartości, począwszy od wydobycia węgla po sprzedaż klientowi końcowemu. Grupa TAURON posiada pięć elektrowni węglowych, trzy elektrociepłownie węglowe, cztery farmy wiatrowe i trzydzieści pięć elektrowni wodnych. Nadal inwestuje w energetykę węglową, ale budowany blok w elektrowni Jaworzno III będzie charakteryzował się wysoką sprawnością i niskimi poziomami emisji NOx, SO2, CO2 i pyłów. Budowane też są elektrociepłownie gazowe oraz farmy wiatrowe. Grupa TAURON zaangażowana jest także w projekt budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej poprzez nabycie 10% udziałów w PGE EJ1. TAURON Polska Energia poprzez swoje działania inwestycyjne stara się wdrażać najnowsze rozwiązania technologiczne, co powinno doprowadzić do wytwarzania taniej i czystej energii elektrycznej i ciepła przy wykorzystaniu – między innymi – własnych surowców, dbając jednocześnie o środowisko przyrodnicze.
 
REFERENCES (18)
1.
Bruksela 2014 – Konkluzje przyjęte przez Radę Europejską na posiedzeniu w Brukseli dnia 24 października 2014 roku. EUCO 169/14.
 
2.
Conference 2015 – United Nations. Framework Convention on the Climate Change. Conference of the Parties. Twenty first session. Paris 30 November to 11 December 2015. FCCC/CP/2015/L.9.
 
3.
ENEA 2016 – [Online] Dostępne w: www.enea.pl/ [Dostęp: 7.02.2016].
 
4.
Grudziński, Z. 2014. Metody oceny konkurencyjności paliw do wytwarzania energii elektrycznej. Przegląd Górniczy Nr 5, s. 9–16.
 
5.
Lorenz i in. 2012 – Lorenz, U., Ozga-Blaschke, U., Stala-Szlugaj, K., Grudziński, Z. i Olkuski, T. 2012. Wpływ katastrofy w Fukushimie na światowy popyt na węgiel energetyczny. Zeszyty Naukowe Nr 82. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 57–70.
 
6.
Meihart-Burzyńska, M. 2014. Zielone inwestycje. Polska Energia nr 4 (66), s. 14.
 
7.
Olkuski, T. 2014. Udział gazu w strukturze produkcji energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii w latach 2000–2012. Rynek Energii nr 3, s. 14–19.
 
8.
PGE 2016 – [Online] Dostępne w: www.gkpge.pl/ [Dostęp: 5.02.2016].
 
9.
PKN Orlen 2016 – [Online] Dostępne w: www.pknorlen.pl [Dostęp: 5.02.2016].
 
10.
Polityka 2009 – Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku.
 
11.
Statystyka 2015 – Statystyka elektroenergetyki Polskiej. Wyd. ARE, Warszawa 2015.
 
12.
Szurlej 2015a – Szurlej, A., Ruszel, M. i Olkuski, T. 2015a. Czy gaz ziemny będzie paliwem konkurencyjnym? Rynek Energii nr 5, s. 3–10.
 
13.
Szurlej 2015b – Szurlej, A., Kamiński, J., Janusz, P. i Saługa, P. 2015b. Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne: stan obecny i perspektywy do 2050 r. [W:] Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii Unii Europejskiej. Red. nauk. Stanisław Gędek, Mariusz Ruszel. Warszawa, Wyd. Rambler, s. 137–153.
 
14.
TAURON PE S.A. – materiały własne TAURON PE S.A.
 
15.
TAURON 2014 – Raport zrównoważonego rozwoju. [Online] Dostępne w: www.raportcsr2014.tauron.pl [Dostęp: 5.02.2016].
 
16.
Termika 2016 – [Online] Dostępne w: http://termika.pgnig.pl/kogene... [Dostęp: 5.02.2016].
 
17.
wnp 2016 – [Online] Dostępne w: http://budownictwo.wnp.pl/ec-s... [Dostęp: 8.02.2016].
 
18.
ZE PAK 2016 – [Online] Dostępne w: www.cire.pl [Dostęp: 5.02.2016].
 
ISSN:1429-6675