ORIGINAL PAPER
The management of renewable energy resources for the energy security of Ukraine and Europe
 
More details
Hide details
1
Department of Philosophy, Economics and Management of Education, Rivne Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Ukraine
 
2
Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland
 
 
Submission date: 2022-08-16
 
 
Final revision date: 2022-09-13
 
 
Acceptance date: 2022-09-15
 
 
Publication date: 2022-12-19
 
 
Corresponding author
Nataliia Antoniuk   

Department of Philosophy, Economics and Management of Education, Rivne Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Rivne, Ukraine
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2022;25(4):115-134
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article discusses the advantages of using renewable energy resources (RES); analyzes the resource potential of Ukraine in terms of energy production; substantiates the benefits of using RES for energy security. It explores the potential of the existing technological infrastructure for the sustainable development of the energy industry in Ukraine. It also identifies the structure of energy capacities and the technically achievable potential of energy production from RES and alternative fuels, as a base for different scenarios for prospective development of alternative energy in Ukraine.. The development of solar, wind and bioenergy will be analyzed, in line with policy recommendation traced with the dynamics of the final volume of energy consumption in Ukraine It can allow to improve methodology for determining the target parameters of energy security with the available resource potential, which forms the basis for the dynamics models of integral indices of energy security components. These models demonstrate the current state of energy security of Ukraine in terms of resource potential, economic sufficiency, as well as institutional and organizational support for the use of energy resources. The article suggests the key management directions of energy policy in Ukraine and the mechanism of emergency response to the shortage of energy supply. The development of alternative energy is considered as a way to energy independence of the national economy of Ukraine and Europe.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii dla bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy i Europy
gospodarka narodowa, odnawialne źródła energii, energia alternatywna, modele elementów bezpieczeństwa energetycznego, zarządzanie
W artykule omówiono zalety korzystania z odnawialnych źródeł energii (OZE); poddano analizie potencjał surowcowy Ukrainy pod kątem produkcji energii; uzasadniono korzyści płynące z wykorzystania OZE dla bezpieczeństwa energetycznego. Ponadto zbadano potencjał istniejącej infrastruktury technologicznej dla zrównoważonego rozwoju energetyki na Ukrainie. Zidentyfikowano również strukturę mocy energetycznych oraz technicznie osiągalny potencjał produkcji energii z OZE i paliw alternatywnych jako podstawę dla różnych scenariuszy perspektywicznego rozwoju energetyki alternatywnej w Ukrainie. Rozwój energetyki słonecznej, wiatrowej i bioenergii jest analizowany zgodnie z zaleceniami politycznymi dotyczącymi śledzenia dynamiki ostatecznego wolumenu zużycia energii w Ukrainie. Może to pozwolić na doskonalenie metodyki wyznaczania docelowych parametrów bezpieczeństwa energetycznego przy dostępnym potencjale zasobowym, który stanowi podstawę modeli dynamiki integralnych wskaźników elementów bezpieczeństwa energetycznego. Modele te pokazują aktualny stan bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy w zakresie potencjału surowcowego, wystarczalności ekonomicznej oraz wsparcia instytucjonalnego i organizacyjnego wykorzystania surowców energetycznych. Artykuł proponuje kluczowe kierunki zarządzania polityką energetyczną w Ukrainie oraz mechanizm reagowania kryzysowego na brak dostaw energii. Rozwój energetyki alternatywnej jest uważany za drogę do niezależności energetycznej gospodarki narodowej Ukrainy i Europy.
 
REFERENCES (17)
1.
Antoniuk et al. 2020 – Antoniuk, N., Piekut, M. and Perkhach, O. 2020. Anti-Crisis Management of Rural Areas Under Conditions of Decentralization (By the Example of Ukraine). Problemy Zarządzania 18(4(90)), pp. 178–191.
 
2.
Azzuni, A. and Breyer, C. 2018. Definitions and dimensions of energy security: a literature review. WIREs Energy and Environment, DOI: 10.1002/wene.268.
 
3.
Baldzhi et al. 2019 – Baldzhi, M.D., Kotova, I.M. and Tarasova, K.I. 2019. Economic security: provision, management, forecasting (Ekonomichna bezpeka: zabezpechennya, upravlinnya, prohnozuvannya). Kyiv: FOP Guliaieva V.M. 280 p. (in Ukrainian).
 
4.
Climate of Ukraine 2003 (Klimat Ukrainy 2003). Kyiv: Raievsky Publishing House. 343 p. (in Ukrainian).
 
5.
Dergachova et al. 2020 – Dergachova, V., Kravchenko, M., Kuznietsova, K. and Kotsko, T. 2020. Ukraine’s energy policy: analysis and development strategy. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 23(4), pp. 67–90, DOI: 10.33223/epj/128598.
 
6.
Dziadykevich et al. 2010 – Dziadykevich, Yu.V., Hevko, R.B., Rozum, R.I. and Buriak, M.V. 2010. Management of effective energy saving processes (Upravlinnya efektyvnymy protsesamy enerhozberezhennya). Innovative economy. Ternopil. 3, pp. 151–154 (in Ukrainian).
 
7.
EIRA 2022. Energy Investment Risk Assessment – EIRA. [Online] https://eira.energycharter.org... [Accessed: 2022-07-01].
 
8.
Energy plants: bibliographic index (Enerhetychni ustanovky). Poltava: PDAA, 2017. 88 p. (in Ukrainian).
 
9.
Kharazishvili, Yu.M. 2019. Systemic security of sustainable development: assessment toolkit, reserves and strategic implementation scenarios (Systemna bezpeka staloho rozvytku: instrumentariy otsinky, rezervy ta stratehichni stsenariyi realizatsiyi). Kyiv. 304 p. (in Ukrainian).
 
10.
Land Registry of Ukraine 2020 (Zemelʹnyy kadastr Ukrainy 2020). [Online] https://agropolit.com/spetspro... [Accessed: 2022-07-13] (in Ukrainian).
 
11.
Lewicka et al. 2021 – Lewicka, E., Guzik, K. and Galos, K. 2021. On the Possibilities of Critical Raw Materials Production from the EU’s Primary Sources. Resources 10(15), DOI: 10.3390/resources10050050.
 
12.
Porwal, A.K. and Kreuzer, O.P. 2010. Introduction to the Special Issue: Mineral prospectivity analysis and quantitative resource estimation. Ore Geology Reviews 38(3), pp. 121–127, DOI: 10.1016/j.oregeorev.2010.06.002.
 
13.
SAEE 2022. State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine 2022 (Derzhavne ahentstvo z enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennya Ukrainy). [Online] https://saee.gov.ua/uk [Accessed: 2022-07-08] (in Ukrainian).
 
14.
State Statistics Service of Ukraine 2021 (Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy). [Online] https://ukrstat.gov.ua/ [Accessed: 2022-07-11] (in Ukrainian).
 
15.
Sukhodolia, O.M. 2019. Problems of defining the scope of energy security regulation (Problemy vyznachennya sfery rehulyuvannya enerhetychnoyi bezpeky). Strategic priorities 1, pp. 5–17 (in Ukrainian).
 
16.
Sukhodolia et al. 2020 – Sukhodolia, O.M., Kharazishvili, Yu.M. and Bobro, D.G. 2020. Methodological principles of identification and strategizing the energy security level of Ukraine (Metodolohichni zasady vyznachennya ta stratehuvannya rivnya enerhetychnoyi bezpeky Ukrainy). Economy of Ukraine 6, pp. 20–42 (in Ukrainian).
 
17.
Wind energy of Ukraine (Vitroenerhetyka Ukrainy). [Online] http://www.uwea.com.ua/ukraine... [Accessed: 2022-06-26] (in Ukrainian).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top