ORIGINAL PAPER
The theoretical bases and methodical recommendations of energy saving management in a business organization
 
 
More details
Hide details
1
Management, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Ukraine
CORRESPONDING AUTHOR
Olena Shatilova   

Management, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, 54/1 Prospect Peremogy, 03057, Kyiv, Ukraine
Submission date: 2020-07-31
Acceptance date: 2020-08-28
Publication date: 2020-08-28
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(4):5–16
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article is devoted to topical issues of energy saving management of a business organization. The concept and essence of saving are considered. Based on the systematization of the totality of manifestations of saving energy, the following types are distinguished: economic, ecological, ecological-economic, reputation and social. External and internal factors of saving energy in a business organization are identified, which reflect the conditions of its operation in the context of saving energy. It is determined that energy efficiency barriers, which are proposed to be divided into technical-economic, organizational-behavioral and cognitive, characterize the energy saving process in terms of restraining factors in improving the efficiency of fuel and energy resources, reflect specific obstacles within the energy saving process in a particular business organizations and are of an intra-organizational nature. It is determined that to improve energy saving processes in a business organization the use cycles of continuous development, in particular, the Deming cycle is advisable. For the purposes of energy management, the use an appropriate business model that determines the order of formation of the economic advantage of the entity through energy savings and reflects a set of solutions that characterize the process of creating value for stakeholders are advisable. Based on the formalization of the business model of energy efficiency of the business organization, the use of an saving energy program aimed at removing barriers to energy efficiency and the impact on internal energy saving factors, as they are the levers that a business organization can influence to improve energy efficiency, is proposed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Teoretyczne podstawy i zalecenia metodyczne zarządzania oszczędnością energii w organizacji biznesowej
oszczędzanie energii, zarządzanie, organizacja biznesowa, proces zarządzania oszczędzaniem energii, energooszczędny model biznesowy
Artykuł poświęcony jest aktualnym zagadnieniom zarządzania oszczędnością energii w organizacji biznesowej. Uwzględniono koncepcję i istotę oszczędzania. Usystematyzowano występujące sposoby oszczędzania energii i wyróżniono następujące typy: ekonomiczny, ekologiczny, ekologiczno-ekonomiczny, reputacyjny i społeczny. Zidentyfikowano zewnętrzne i wewnętrzne czynniki oszczędzania energii w organizacji biznesowej, które odzwierciedlają uwarunkowania jej działania w tym kontekście. Zaproponowano rozróżnienie barier efektywności energetycznej, hamujących poprawę efektywności wykorzystywania paliw i zasobów energetycznych, na: techniczno-ekonomiczne, organizacyjno-behawioralne i poznawcze, co odzwierciedla konkretne przeszkody w obrębie procesu oszczędzania energii w poszczególnych organizacjach biznesowych. Stwierdzono, że w celu usprawnienia procesów oszczędzania energii w organizacji biznesowej wskazane jest wykorzystanie cyklów ciągłego doskonalenia, w szczególności cyklu Deminga. Na potrzeby zarządzania energią wskazane jest stosowanie odpowiedniego modelu biznesowego, który określa kolejność kształtowania korzyści ekonomicznej podmiotu poprzez oszczędzanie energii i odzwierciedla zestaw rozwiązań charakteryzujących proces tworzenia wartości dla interesariuszy. W celu poprawy efektywności energetycznej zaproponowano oparcie się na sformalizowanym modelu biznesowym efektywności energetycznej organizacji biznesowej oraz zastosowanie programu oszczędzania energii uwzględniającego usunięcie wewnętrznych przeszkód, który stanie się dźwignią dla poprawy efektywności.
 
REFERENCES (16)
1.
Bhowmik et al. 2017 – Bhowmik, Ch., Bhowmik, S., Ray, A. and Pandey, K.M. 2017. Optimal green energy planning for sustainable development: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 71, pp. 134–136.
 
2.
Cirella et al. 2020 – Cirella, G., Goncharuk, A., lo Storto, C. and Russo, A. 2020. Exploring Social Sustainability and Economic Practices: Multi-Journal Compendium. Reprinted from: Sustainability 12, pp. 1–7, DOI: 10.3390/su12051718.
 
3.
Dołęga, W. 2019. Selected aspects of national economy energy efficiency. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 22(3), pp. 19–32, DOI: https://doi.org/10.33223/epj/1....
 
4.
Deny`syuk et al. eds. 2016 – Deny`syuk, S.P., Koczar, O.V. and Chernecz`ka, Yu.V. eds. 2016. Energy efficiency of Ukraine. Best project ideas [electronic edition]: Project “Professionalization and stabilization of energy management in Ukraine” (Energety`chna efekty`vnist` Ukrayiny`. Krashhi proektni ideyi [elektronne vy`dannya]: Proekt «Profesionalizaciya ta stabilizaciya energety`chnogo menedzhmentu v Ukrayini»). Kyiv: KPU, 79 p. (in Ukrainian).
 
5.
Giuseppe et al. 2020 – Giuseppe, T.C., Goncharuk, A.G., lo Storto, C. and Russo, A. 2020. Exploring Social Sustainability and Economic Practices: Multi-Journal Compendium. Reprinted from: Sustainability 12, pp. 1–7, DOI: 10.3390/su12051718.
 
6.
Gökgöz, F. and Güvercin, M.T. 2018. Energy security and renewable energy efficiency in EU. Renewable and Sustainable Energy Reviews 96, pp. 226–239.
 
7.
Janiszewska, D. 2019. Diversification of energy production and consumption in European Union countries. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2(22), pp. 5–19.
 
8.
Krog, L. and Sperling, K. 2019. A comprehensive framework for strategic energy planning based on Danish and international insights. Energy Strategy Reviews 24, pp. 83–93.
 
9.
Kudlaj, V.S. and Seliverstova, L.S. 2013. Analysis of efficiency of use energy resources (Analiz efekty`vnosti vy`kory`stannya energety`chny`x resursiv). Bulletin of KNUTD (Visny`k KNUTD) 6, pp. 49–64. (in Ukrainian).
 
10.
Lee, D. and Cheng, C.-C. 2016. Energy savings by energy management systems: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 56, pp. 760–777. [Online] https://www.sciencedirect.com/... [Accessed: 2020-07-03].
 
11.
Lior, N. 2008. Energy resources and use: The present situation and possible paths to the future. Energy 33, pp. 842–857.
 
12.
Nakonechna, D.Yu. 2013. Prerequisites for creating an effective energy management system at the enterprise (Peredumovy` stvorennya efekty`vnoyi sy`stemy` upravlinnya energooshhadzhennyam na pidpry`yemstvi). Effective economics: Electronic scientific professional publication (Efekty`vna ekonomika: Elektronne naukove faxove vy`dannya) 1. [Online] http://www.economy.nayka.com.u... [Accessed: 2020-07-15] (in Ukrainian).
 
13.
Ossowska, L.J and Janiszewska, D.A. 2020. Toward sustainable energy consumption in the European Union. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 23(1), pp. 37–48, DOI: https://doi.org/10.33223/epj/1....
 
14.
Plan-Do-Check-Act (PDCA) 2020. Continually Improving, in a Methodical Way. Mind Tools. Emerald Works Limited. [Online] https://www.mindtools.com/page... [Accessed: 2020--07-03].
 
15.
Sorrell et al. 2011 – Sorrell, S., Mallett, A. and Nye, S. 2011. Barriers to industrial energy efficiency: A literature review. United Nations Industrial Development Organization. [Online] http://sro.sussex.ac.uk/id/epr... [Accessed: 2020-07-03].
 
16.
UNGA 2005. World Summit Outcome: Sustainable development: managing and protecting our common environment. [Online] http://daccess-dds-ny.un.org/d... [Accessed: 2020-07-03].
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675