Microinstallations – regulations and conditions from the perspective of national prosumer energy
 
More details
Hide details
1
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(3):207–216
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article fills a gap in the information available about the Polish energy sector related to microinstallations and “prosumer” energy. It describes the potential that lies in microinstallations based on renewable energy sources, and indicates conditions that must be met to enable the rapid development of microinstallations and prosumer energy options in the country. The article presents the current state of microinstallations of renewable energy sources, along with the real path of growth in the Polish economy and the development of energy prosumers. Critical analysis of legal regulations related to microinstallations has made it possible to objectively evaluate the legislative requirements that must be met by an investor wishing to invest in renewable energy sources. At the same time, it is stressed that following through with as yet incomplete steps to unlock the untapped potential of microinstallations of renewable energy sources will be the basis for the development of a prosumer energy approach in the country. The article emphasizes how all decisions concerning the development of microgeneration can significantly affect the implementation of the strategic, social, and economic objectives of Poland.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Mikroinstalacje – regulacje i uwarunkowania w perspektywie krajowej energetyki prosumenckiej
źródła rozproszone, prosument, odnawialne źródła energii
Artykuł wypełnia lukę dotyczącą polskiej energetyki związanej z mikroinstalacjami oraz energetyką prosumencką. Opisuje potencjał, który tkwi w mikroinstalacjach opartych na odnawialnych źródłach energii, a także wskazuje na warunki, które powinny być spełnione, aby aktywizować szybki rozwój mikroinstalacji oraz energetyki prosumenckiej w kraju. W prezentowanym artykule przedstawiono obecny stan mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii wraz z realną ścieżką ich rozwoju w perspektywie polskiej gospodarki oraz budowy energetyki prosumenckiej. Krytyczna analiza regulacji prawnych związanych z mikroinstalacjami pozwoliła obiektywnie ocenić drogę legislacyjną, którą musi przejść inwestor zamierzający zainwestować w odnawialne źródła energii. Jednocześnie podkreślono, że niedokończone działania na rzecz całkowitego odblokowania niewykorzystanego potencjału mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii będą podstawą do budowy energetyki prosumenckiej w kraju. Dodatkowo omówiono istotny wpływ mikrogeneracji w perspektywie rozwoju gospodarczego Polski, a także możliwość pokazania nowych kierunków związanych z instalacjami OZE i energetyką prosumencką. Ponadto w artykule przedstawiono wpływ decyzji dotyczących rozwoju mikrogeneracji na realizację strategicznych celów społeczno-ekonomicznych Polski.
 
REFERENCES (11)
1.
Analiza możliwości wprowadzenia systemu feed – in tariff dla mikro i małych instalacji OZE. 2012. Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa.
 
2.
Final report for the European Commission, 2013. Employment Effects of selected scenarios from the Energy roadmap 2050, Cambridge United Kingdom.
 
3.
Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, 2013. Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa.
 
4.
Ocena skutków regulacji (OSR) (Projekt z 26.06.2012).
 
5.
PIEŃKOWSKI, C.A. 2012. Nowe zasady wsparcia w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja nr 43/11, p. 492–497.
 
6.
Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (Projekt z 26.07.2012).
 
7.
RIFKIN, J. 2012. Trzecia rewolucja przemysłowa. Wyd. Sonia Draga, Katowice.
 
8.
Scheamt zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii lub biogazu rolniczego. Ministerstwo Gospodarki, 17 września 2013 r.
 
9.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r., poz.984), ze zmianami wynikająymi z ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 984).
 
10.
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 984).
 
11.
Uzasadnienie do projektu o odnawialnych źródłach energii (Projekt z 26.07.2012).
 
ISSN:1429-6675