Modelling of energy systems – characteristics of selected models
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki, Poznań
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(3):147–156
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A number of changes occurring in the energy sector are dependent on factors not only related to technology and the economy, but also to social and political conditions. Presently, the Polish energy sector faces serious challenges. The high demand for final energy, the inadequate capacity of production and transfer infrastructure, the dependence on external gas and crude oil supplies, and the requirements to comply with climate and environmental protection mandates make it necessary to take serious actions. In order to achieve a correctly functioning energy system, a crucial element is to monitor and forecast instant changes in the state of the system over different time horizons. The complexity of fuels and energy systems development makes mathematical modeling the basic tool for their analyses. Decisions regarding energy or environmental policy regulation are always preceded by an impact assessment, which is an analysis performed using a variety of models.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Modelowanie systemów energetycznych – charakterystyka wybranych modeli
bezpieczeństwo energetyczne, mix energetyczny, polityka energetyczna, modelowanie systemów energetycznych
Szereg zmian zachodzących w sektorze energetyki uzależnionych jest od wielu czynników nie tylko technicznych i ekonomicznych, ale także społecznych i politycznych. Polski sektor energetyczny stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami. Wysokie zapotrzebowanie na energię finalną, nieadekwatny poziom infrastruktury wytwórczej i przesyłowej, uzależnienie od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej oraz zobowiązania w zakresie ochrony klimatu powodują konieczność podjęcia zdecydowanych działań. W celu realizacji zadań prawidłowego funkcjonowania systemu energetycznego niezbędnym elementem jest proces ciągłej obserwacji i przewidywania zmian stanu systemu w różnych horyzontach czasowych. Złożoność problemów gospodarki paliwami i energią powoduje, że modele komputerowe są obecnie podstawowym narzędziem dla ich analiz. Decyzje dotyczące polityki energetycznej i ekologicznej wymagają wcześniejszych badań skutków, które można oszacować za pomocą wielu modeli.
 
REFERENCES (17)
1.
CAPROS, P. 2008. The PRIMES Energy System Model. National Technical University of Athens.
 
2.
GOŁĘBIOWSKI i in. 2013 – GOŁĘBIOWSKI, P., KLIMA, G., MARCINIAK, M., PARFIENIUK, P. i SOWIŃSKA, A. 2013. Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060. Wersja 2.0, Departament Analiz Strategicznych, Warszawa, 12 listopada 2013.
 
3.
HERBST i in. 2012 – HERBST, A., TORO, F., REITZE, F. i JOCHEM, E. 2012. Introduction to Energy Systems Modelling. Swiss Journal of Economics and Statistics Vol. 148(2), s. 111–135.
 
8.
JASKÓLSKI, M. 2012. Application of MARKAL model to optimisation of electricity generation structure in Poland in the long-term time horizon Part I – concept of the model. Acta Energetica 3/12, s. 15–20.
 
9.
KAMIŃSKI, J. 2007. Liberalizacja rynku energii elektrycznej a zużycie węgla w sektorze elektroenergetycznym – ujęcie modelowe. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 10, z. 2, s. 253–275.
 
10.
KAMIŃSKI, J. 2010. Modelowanie systemów energetycznych – ogólna metodyka budowy modeli. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 13, z. 2, s. 219–226.
 
11.
KUDEŁKO, M. 2005. Znaczenie analizy systemowej w prognozowaniu rozwoju sektorów paliwowo--energetycznych. Polski. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 8, z. spec., s. 245–260.
 
12.
MALKO, J. 2011. Model „POLES” – ocena transformacji energetyki XXI wieku. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 14, z. 1, s. 107–121.
 
13.
Model For Analysis Of Energy Demand (MAED-2), IAEA, Vienna, 2006.
 
14.
POPŁAWSKI, T. 2012. Problematyka budowy modelu długoterminowej prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną dla Polski. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 3, s. 293–304.
 
15.
Projected Cost of Generating Electricity 2005, 2005 – OECD PUBLICATIONS.
 
16.
Projected Costs of Generating Electricity 2010, 2010 – OECD PUBLICATIONS.
 
17.
SUWAŁA, W. 2013. Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energią. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 3, s. 47–58.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675