Perspectives of hard coal demand for the municipal and housing sector from the N-E
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2016;19(4):21–36
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article was to determine the perspectives of hard coal demand for the municipal and housing sector from the Poland N-E region. This region consists of four voivodships: the Mazowieckie Voivodship, the Łódzkie Voivodship, the Podlaskie Voivodship and the Warmińsko-Mazurskie Voivodship. In the years 2005–2014, the municipal and housing sector in the N-E region consumed between 2.5 and 3.7 million tons of hard coal in total. The analysis has shown that the consumption of hard coal by customers in different voivodship of the region runs at a similar rate as its consumption for the entire country. There are wide variations in the volume of coal consumption between provinces: the highest is in the Mazowieckie (1.2–1.8 million tons in 2005–2014), the lowest – in the Podlaskie and Warmińsko-Mazurskie (about ¾ lower than in the Mazowieckie Voivodship) . To determine the prospects of demand for hard coal the volume of the coal consumption, but also consumption of natural gas and district heating were taken into account. The trend lines of coal consumption, which would suggest an increase, were also established. However, small annual increases in the volume of gas in the last five years, rather it did not show this phenomenon. Taking the state of household wealth into account (a relatively large share of households with disposable income lower than the national average), it can be concluded that the consumption of hard coal in the N-E region will remain at the current levels in the next few years (around 3.3–3.7 million tons).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Perspektywy zapotrzebowania na węgiel kamienny przez sektor drobnych odbiorców z regionu N-E
węgiel kamienny, popyt, gospodarstwa domowe, region N-E
Celem artykułu było określenie perspektyw zapotrzebowania na węgiel kamienny przez sektor drobnych odbiorców z regionu północno-wschodniego (w skrócie region N-E). Do regionu N-E przyporządkowane zostały cztery województwa: mazowieckie, łódzkie, podlaskie i warmiń- sko-mazurskie. W latach 2005–2014 sektor drobnych odbiorców w regionie N-E łącznie zużył od 2,5 do 3,7 mln ton węgla kamiennego. Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że zużycie węgla kamiennego przez odbiorców w poszczególnych województwach regionu N-E przebiega w podobnym tempie, jak zużycie tego surowca dla całego kraju. Występują duże rozbieżności w wolumenie zużycia węgla pomiędzy poszczególnymi województwami: najwyższe jest w mazowieckim (1,2–1,8 mln ton w latach 2005–2014), najniższe – w podlaskim i warmińsko-mazurskim (ok. ¾ niższe niż w woj. mazowieckim). Chcąc określić perspektywy zapotrzebowania na węgiel kamienny wzięto pod uwagę nie tylko wielkość zużycia tego surowca, ale również jego dwóch największych konkurentów: gazu ziemnego i ciepła sieciowego. Wyznaczono także linie trendu zużycia węgla kamiennego, które sugerowałyby wzrost jego zużycia. Jednakże niewielkie roczne przyrosty wolumenu tego surowca w ostatnich pięciu latach, raczej na to nie wskazują. Mając także na uwadze stan zamożności gospodarstw domowych (relatywnie duży udział gospodarstw o dochodzie rozporządzalnym niższym niż średnia krajowa) można wnioskować, że w najbliższych kilku latach zużycie węgla kamiennego w regionie N-E utrzyma się na obecnym poziomie (ok. 3,3–3,7 mln ton).
 
REFERENCES (29)
1.
Stala-Szlugaj, K. 2014. Konkurencja cenowa w aspekcie regionalnego zapotrzebowania na węgiel z importu w sektorze drobnych odbiorców. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 17, z. 4, Kraków: Wyd. Instytutu GSMiE PAN, s. 65–76.
 
2.
Stala-Szlugaj, K. 2016. Węgiel z importu na polskim rynku – obserwowane tendencje w dystrybucji. Przegląd Górniczy t. 72, nr. 5, s. 13–20.
 
3.
GUS – BDL – Bank Danych Lokalnych GUS [Online] Dostępne w: www.stat.gov.pl [Dostęp: 15.07.2016].
 
4.
GUS – Miasta... 2014 – Miasta w liczbach 2012 – tablice. Wyd. GUS, Warszawa, dane w formacie *.xls [Online] Dostępne w: www.stat.gov.pl [Dostęp: 15.07.2016].
 
5.
GUS – Pojęcia… – Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. Metainformacje [Online] Dostępne w: www.stat.gov.pl [Dostęp: 15.07.2016].
 
6.
GUS – Powierzchnia… 2014 – GUS – Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r. Wyd. GUS, Warszawa, 2014, s. 199.
 
7.
GUS – Regionalne… – Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń. Notka informacyjna, Wyd. GUS, Warszawa, 2016, s. 8 [Online] Dostępne w: http://stat.gov.pl/obszary-tem... [Dostęp: 15.07.2016].
 
8.
GUS – Infrastruktura… 2015 – Infrastruktura komunalna w 2014 r. Wyd. GUS, Warszawa, 2015, s. 33.
 
9.
GUS – Sytuacja gospodarstw… 2015 – Sytuacja gospodarstw domowych w 2014 r. w świetle wynikówbadań budżetów gospodarstw domowych. Notatka informacyjna. Wyd. GUS, Warszawa, s. 18.
 
10.
GUS – Zużycie energii… 2012 – Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009 r. Wyd. GUS, Warszawa, s. 136.
 
11.
GUS – Zużycie energii… 2014 – Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 r. Wyd. GUS, Warszawa, s. 158.
 
12.
GUS – Zużycie paliw… 2004–2015 – Zużycie paliw i nośników energii. Wyd. GUS, Warszawa, wydania z lat 2004–2015.
 
13.
NSP 2011 – mazowieckie… 2012 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników w województwie mazowieckim. Urząd Statystyczny w Warszawie. Warszawa, 190 s.
 
14.
NSP 2011 – łódzkie… 2013 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Mieszkania w województwie łódzkim. Urząd Statystyczny w Łodzi. Łódź, 392 s.
 
15.
NSP 2011 – podlaskie…2014 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Mieszkania w województwie podlaskim. Urząd Statystyczny w Białymstoku. Białystok, 304 s.
 
16.
NSP 2011 – warmińsko… 2013 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Mieszkania w województwie warmińsko-mazurskim. Urząd Statystyczny w Olsztynie. Olsztyn, 2013, 51 s.
 
17.
URE – Energetyka cieplna… 2008–2015 – Energetyka cieplna w liczbach. Wyd. Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa, Wydania z  lat 2008–2015.
 
18.
URE – Energetyka cieplna… 2015 – Energetyka cieplna w liczbach – 2014. Wyd. Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa, 107 s.
 
19.
Plan zagospodarowania… Mazowieckie 2014 – Uchwała nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Dz.U. Woj. Maz. z 2014 poz. 6868 z dnia 15 lipca 2014 r. [Online] Dostępne w: http://g.ekspert.infor.pl/p/_d... [Dostęp: 15.07.2016].
 
20.
Plan zagospodarowania… Łódzkie 2010 – Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego. Aktualizacja. Uchwała nr LX/1648/10 Sejmiku województwa łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego” [Online] Dostępne w: http://bppwl.lodzkie.pl/catego... [Dostęp: 15.07.2016].
 
21.
Plan zagospodarowania… Warmińsko-Mazurskie 2015 – Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego. Załącznik do Uchwały Nr VII/164/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 maja 2015 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2015 poz. 2931) z dnia 11 sierpnia 2015 r. [Online] Dostępne w: http://bip.warmia.mazury.pl/ur... [Dostęp: 15.07.2016].
 
22.
Misja-emisja… – Więcej ciepła. Wywiad z Prezesem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. [W:] Dodatek do Przeglądu Komunalnego nr 2/2014, Wyd. Komunalne Abrys, Poznań, 2014, s. 16–16 [Online] Dostępne w: http://misja-emisja.pl/wp-cont... [Dostęp: 15.07.2016].
 
23.
System wytwarzania… Regulski 2015 – System wytwarzania ciepła wymaga zmian. Wypowiedź – B. Regulski, 2015. Czysta Energia Nr 9, Wyd. Abrys, Poznań, s. 18–19.
 
24.
System wytwarzania… Rubczyński 2015 – System wytwarzania ciepła wymaga zmian. Wypowiedź – A. Rubczyński, 2015. Czysta Energia Nr 9, Wyd. Abrys, Poznań, s. 19–20.
 
25.
System wytwarzania… Smoleń 2015 – System wytwarzania ciepła wymaga zmian. Wypowiedź – P. Smoleń, 2015. Czysta Energia Nr 9, Wyd. Abrys, Poznań, s. 20.
 
26.
Krajowy Dziesięcioletni… 2015 – Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej Gazu na lata 2016-2025. Projekt. Gaz System, Warszawa, lipiec 2015 r. s. 36 [Online] Dostępne w: http://www.gaz-system.pl/filea... [Dostęp: 15.07.2016].
 
27.
Dyrektywa 2012/27/UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE Tekst mający znaczenie dla EOG. OJ L 315, 14.11.2012, p. 1–56 [Online] Dostępne w: http://eur-lex.europa.eu/legal... [Dostęp: 15.07.2016].
 
28.
Ustawa… 2015 – Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2015 poz. 1593. Tekst ogłoszony [Online] Dostępne w: www.isap.sejm.gov.pl [Dostęp: 15.07.2016].
 
29.
Barter SA [Online] Dostępne w: www.bartergaz.pl [Dostęp: 15.07.2016].
 
ISSN:1429-6675