Perspectives to produce and use carbon from biomass
Z. Bis 1  
 
More details
Hide details
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Katedra Inżynierii Energii
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):383–394
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Based on the perspectives to use coal as a fuel for heat and power production and taking into considerations the 'dirty issues' associated with conventional technologies of the production of power from coal, it has been shown that sustainable development strategy can be realized based on the energy conversion form biomass fuels. Results of the initial biomass and coal cocombustion tests, conducted in PC and FBC boilers have led to the conclusion that those actions are rather expensive, mainly due to cost of the biomass fuel and increase of the outlet loss, as well as the need to invest additional financial means for separate biomass feeding systems. High cost of the biomass energy requires biomass upgrading in order to minimize the outlet loss and unify the chemical and physical properties of the fuel. Those goals can be achieved with the use of the technology of autothermal fuel upgrading (AWP) described in this paper. The biocarbon produced with the AWP technology may be widely used, e.g. for zero-emission production of hydrogen, or as a fuel for combined cycles or direct carbon fuel cells (DCFC). The DCFC creates a real opportunity to convert the energy from biomass with high efficiency (roughly 70%) and zero-emission.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Perspektywy wytwarzania i wykorzystania węgla z biomasy
biocarbon, ogniwa paliwowe, autotermiczna waloryzacja biomasy
W artykule zarysowano perspektywy węgla jako przyszłościowego nośnika energii, stosowanego zarówno w tradycyjnych systemach przetwarzania energii, jak również w ogniwach paliwowych. Uzasadniono konieczność waloryzacji paliw odpadowych i biomasy dla podwyższenia sprawności konwersji energii w nich zawartej. Podano przykład technologii produkcji węgla z biomasy oraz perspektywy jego zastosowania.
 
REFERENCES (20)
1.
ACRES G.J.K., 2001 — Recent Advances in Fuel Cell Technology and its Applications. Journal of Power Sources 100, 60.
 
2.
BIS Z., 2003 — Polska energetyka przed nowymi wyzwaniami ekologicznymi. Materiały Konferencji „Proekologiczne osiągnięcia w nauce i technice”. Toruń.
 
3.
BIS Z., NOWAK W., 2004 — Autotermiczna waloryzacja biomasy i odpadów dla współspalania w kotłach energetycznych. Materiały Konferencji „Współspalanie biomasy i paliw odpadowych w kotłach energetycznych”. Zakopane.
 
4.
BIS Z., KOBYŁECKI R., NOWAK W., 2005 — Paliwo z biomasy i paliw alternatywnych, Czysta Energia, 3, (41), 23.
 
5.
CARAPELUCCI R., 2002 — Power Generation Using Dedicated Woody Crops: Thermodynamic and Economics of Integrated Plants. Renewable Energy 27, 143.
 
6.
CHMIELNIAK T.J., 2004 — Technologie energetyczne. Gliwice, WPŒ.
 
7.
HOOGWIJK M., FAAIJA A., Van Den Broek R., Berndes G.,Gielen D.,Turkenburg W., 2003 — Exploration of the Ranges of the Global Potential of Biomass for Energy. Biomass & Bioenergy 25,119.
 
8.
HUGHES E., 2000 — Biomass Cofiring: Economics, Policy and Opportunities. Biomass & Bioenergy, 19,457.
 
9.
TYMOWSKI H., 2003 — W PKE bezinwestycyjnie możemy spalać do 5% biomasy. Czysta Energia, sierpień.8.
 
10.
TYMOWSKI H., 2005 — 24 MWe „zielonej energii” z PKE. Czysta Energia, 3, (41),8.
 
11.
JAWORSKI W., 2003–2004 — Materiały Ministerstwa Ochrony Środowiska,.
 
12.
KATKANENI S., YUH C., ABENS S., FAROOQUE M., 2002 — The Direct Carbonate Fuel Cell Technology: Advances in Multi-Fuel Processing and Internal Reforming. Catalysis Today 77, 99.
 
13.
KOBYŁECKI R., BIS Z., 2003 — Aspekty współspalania paliw alternatywnych z węglem w kotlach fluidalnych — szansa czy zagrożenie? Gospodarka Paliwami i Energią 2, 2.
 
14.
KRUCZEK H., MILLER R., TATAREK A., 2003 — Spalanie i współspalanie biomasy — korzyści i zagrożenia. Gospodarka Paliwami i Energią 3, 13.
 
15.
LOBACHYOV K.V., RICHTER H.J., 1997 — High Efficiency Coal-Fired Power Plant of the Future. Energy Convers. Mgmt. 38, 15–17, 1693.
 
16.
POSKROBKO S., £ACH J., 2003 — Efektywność pracy kotła rusztowego opalanego biomasą. Materiały konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej. Warszawa, z. 23, 289.
 
17.
SOUNG C., 2002 — Fuel Processing for Low-Temperature and High — Temperature FuelCells. Challenges, and Opportunities for Sustainable Development in the 21st Century. Catalysis Today, 77, 17.
 
18.
Zgłoszenie do UP RP P363789, 2003 — Sposób i urządzenie do autotermicznej waloryzacji paliw odpadowych i biomasy, zwłaszcza do czystej produkcji energii elektrycznej i ciepła.
 
19.
Zg³oszenie do UP RP P364889, 2004 — Sposób produkcji energii elektrycznej i ciepła z paliw, paliw odpadowych oraz biomasy.
 
20.
Opracowanie wewnętrzne PKE, grudzień 2004 — Wykorzystanie biomasy do produkcji energii elektrycznej w PKE.
 
ISSN:1429-6675