Current status of biomass utilization in professional energy sector
T. Mirowski 1  
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Paliw, Katedra Polityki Energetycznej
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):395–404
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In Poland as a result of approval of pro-ecological government papers and legislative solutions, renewable energy utilisation growth ratio is increasing. One of CO2 emmision reduction method is biomas combustion. Development of renewable energy utilisation technologies is supported by European Union policy within frmework of program of electric energy production support from such sources. Achieving the goal of 12,5% of renewables share in Polish energy balance till 2015 will be possible by introduction of technologies of renewable utilisation in professional heat and energy sector. Polish professional energy sector has at it's disposal power reserves and because of it, the most attractive solution is co-combustion of biomass with coal. A numerous of tests have been carried out in this field in Poland during last few years. A saw dust, woodchips, bark and salix combustion were tested. In this paper structure of installed capacity in power plants by types, levels of "green-energy" production and use of timber for energetic purpose are presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stan wykorzystania biomasy w energetyce zawodowej
biomasa, współspalanie biomasy, energetyka zawodowa
W Polsce w efekcie przyjęcia proekologicznych dokumentów rządowych oraz rozwiązań prawnych, energetyka odnawialna wchodzi obecnie w okres dynamicznego rozwoju. Jednym ze sposobów ograniczenia emisji CO2 jest spalanie drewna lub produktów upraw energetycznych. Rozwój technologii pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł jest podyktowany polityką UE w zakresie wspierania produkcji energii elektrycznej z tych źródeł. Uzyskanie 12,5% udziału energii odnawialnej bilansie energetycznym Polski w 2015 roku będzie możliwe poprzez wdrażanie technik produkcji energii niekonwencjonalnej w energetyce cieplnej i zawodowej. Polska energetyka zawodowa dysponuje znacznymi rezerwami mocy i z tego powodu, najatrakcyjniejsze jest obecnie współspalanie biomasy z węglem. W Polsce pierwsze próby współspalania biomasy z węglem w elektrowniach zawodowych zostały podjęte kilka lat temu. Przeprowadzano wówczas próby spalania m.in. trocin, zrębków, kory drzewnej, wierzby energetycznej. Artykuł prezentuje strukturę mocy zainstalowanej w krajowej energetyce, wielkość produkcji "zielonej energii" na tle całkowitej produkcji energii elektrycznej oraz potencjału drewna leśnego na cele energetyczne.
 
REFERENCES (12)
1.
NEY R., 2003 — Założenia strategii polskiej energetyki. [W:] Praca zbiorowa: Termochemiczne przetwórstwo węgla i biomasy. Wyd. Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla i Instytutu Gospodarki Surowcami Mireralnymi i Energią PAN. Zabrze–Kraków, s. 11–38.
 
2.
WÓJCIK W., 2005— Odnawialne źródła energii na gospodarczej mapie Polski. Urząd Regulacji Energetyki. Warszawa.
 
3.
SYROKA M., 2005 — Wspieranie energetyki odnawialnej w Wielkiej Brytanii a rozwiązania krajowe. Biuletyn URE, nr 4.
 
4.
ONISZK-POPŁAWSKA A., 2003 — Dostosowanie polskiego prawa do prawa UE w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. EC BREC/IBMER. Warszawa.
 
5.
ROSZKOWSKI A., 2004 — Agroenergetyka. Materiały X Konferencji Naukowo-Technicznej. Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródel Energii. Warszawa 29-31 marca.
 
6.
Podsumowanie półrocza, Aktualności PGL LP. Warszawa, lipiec 2005.
 
7.
GIERMEK K., 2005 — Rozwój odnawialnych źródeł energii w latach 1999–2004 — ocena mechanizmów wspierania. Biuletyn URE, nr 1.
 
8.
WÓJCIK L., 2004 — Zasoby energetycznych surowców odnawialnych w PGL LP i prognozy ich rozwoju. Materiały Konferencji Odnawialne Źródła energii szanse i bariery zielonej energii w Polsce. Kielce, 23-24 marca.
 
9.
Raport o stanie lasów w Polsce 2004. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Warszawa, czerwiec 2005 r.
 
10.
www.ure.gov.pl Podstawowe informacje o pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
 
11.
www.mos.gov.pl Strategia rozwoju energetyki odnawialnej. Ministerstwo Œrodowiska. Warszawa, 23 sierpień 2001 r.
 
12.
 
ISSN:1429-6675