Current state, outlook for the development and importance of coking coal mining industry, taking into special consideration JSW S.A. for national economy
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(Zeszyt specjalny 2):263–271
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents current state and the role of high quality hard coking coal, used for production of the highest quality blast-furnace coke and its importance for appropriate management of ironmaking process. The paper gives a detailed description of recoverable reserves and life of coking coal mines of JSW S.A. against a background of reserve base of coking coal in Poland. Currently and for oncoming 7 - 10 years, coal of these mines composes the base of production of the highest quality blast-furnace coke. Currently half of coke output is an object of attractive (profitable) export. The paper presents also the JSW S.A. activities in the range of hard coking coal quality stabilisation and foreseen prognosis of coal quality until 2007. Moreover, the paper presents foreseen structure of coking coal sale on domestic and foreign market. Basing on materials submitted, the report educes conclusions concerns short-term and further outlook for supply of good quality coking coal for Polish cokemaking industry, particularly hard coking coal mined by JSW S.A.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stan aktualny, perspektywy rozwoju i znaczenie górnictwa węgla koksowego, ze szczególnym uwzględnieniem JSW S.A. dla gospodarki kraju
węgiel koksowy, węgiel ortokoksowy, koks wielkopiecowy, reakcyjność koksu, wytrzymałość poreakcyjna koksu, surówka żelaza, zasoby operatywne węgla, selektywna eksploatacja węgla
W artykule przedstawiono stan aktualny i rolę węgla ortokoksowego, w produkcji najwyższej jakości koksu wielkopiecowego i jego znaczenie dla właściwego prowadzenia procesu wytopu surówki żelaza. Na tle bazy zasobowej węgla koksowego w Polsce, przedstawiono szczegółowo zasoby operatywne i żywotność kopalń węgla koksowego w JSW SA, stanowiącego w chwili obecnej i najbliższych 7-10 latach podstawę produkcji najwyższej jakości koksu wielkopiecowego, będącego aktualnie w połowie przedmiotem atrakcyjnego (opłacalnego) eksportu. Przedstawiono również działania podejmowane w JSW SA w zakresie stabilizacji jakości węgla ortokoksowego oraz przewidywaną prognozę jego jakości do roku 2007. Przedstawiono również przewidywaną strukturę sprzedaży węgla koksowego w kraju oraz na rynkach eksportowych. W oparciu o przedłożone w artykule materiały, wyprowadzono wnioski co do najbliższych i dalszych perspektyw zaopatrzenia polskiego koksownictwa w dobrej jakości węgiel koksowy, w szczególności węgiel ortokoksowy z JSW S.A.
ISSN:1429-6675