Polish energy policy in relation to European energy policy
J. Paska 1,   T. Surma 2
 
More details
Hide details
1
Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, Warszawa
2
Vestas Wind Systems A/S
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(4):7–19
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The growing role of European Union regulations can be observed in the form of their increasing influence on member states' markets. Regulations are essentially based on the adoption of strategic documents which define expected directions of development for the markets. Energy policy defined guidelines and action plans should guarantee security of investment in the long term. Stable, long term policy and rules based thereon are usually guarantors of energy sector development and stable conditions for investors. European energy policy is based on three pillars tackling climate change, reducing the European Union's dependency and political addictions resulting from the import of fuels and energy, and support for economic growth and employment. European policy determines the realization of Polish energy policy, followed by particular regulations in the energy market as a result of the im¬plementation of European law. As a consequence, it also affects particular market entities. On the one hand, given that Poland's energy sector is based on coal, actions associated with reducing the impact of energy production on the environment are controversial and have increased resistance and a lack of acceptation in Poland. On the other hand, analyzing the implementation of existing national policies of European Union policy may give rise to the stability of the energy sector. This article presents the main directions of European energy policy reflected in the Community's regulations and their impact on the shaping of Polish energy policy. A potential revision of Polish energy policy is also depicted.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Polityka energetyczna Polski na tle polityki energetycznej Unii Europejskiej
polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, rynek energii, transformacja energetyki
Analizując zmiany na rynku energii można zauważyć rosnącą rolę regulacji Unii Europejskiej, wywierających coraz większy wpływ na funkcjonowanie rynków lokalnych, krajowych. Zasadniczo procedowane regulacje mają swoje podłoże w przyjętych dokumentach strategicznych, określających oczekiwania rozwojowe na rynku energii. Polityki energetyczne, określając kierunki oraz działania wykonawcze, powinny gwarantować bezpieczeństwo inwestycji w długiej perspektywie. Długoterminowa, stabilna polityka energetyczna oraz stworzone na jej podstawie regulacje są zazwyczaj gwarantem rozwoju energetyki. Europejska polityka energetyczna została oparta na trzech filarach: przeciwdziałanie zmianom klimatu, ograniczanie podatności Unii na wpływ czynników zewnętrznych wynikającej z zależności od importu węglowodorów oraz wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Realizowana polityka energetyczna UE determinuje rozwój polskiej polityki energetycznej, a w dalszej kolejności, przez implementowanie regulacji do polskiego prawa, ma wpływ na funkcjonowanie poszczególnych podmiotów gospodarczych na krajowym rynku energii. Z jednej strony, ze względu na uwarunkowania energetyki polskiej, opartej na węglu, kwestie związane z ograniczeniem oddziaływania energetyki na środowisko budzą kontrowersje, z drugiej strony, analizując realizację dotychczasowych polityk krajowych, polityka Unii Europejskiej może stanowić podstawę stabilności funkcjonowania sektora. W artykule przedstawiono główne kierunki polityki energetycznej Unii Europejskiej, jej odzwierciedlenie w regulacjach wspólnotowych oraz ich wpływ na kształt polityki energetycznej Polski. Dokonano także przeglądu realizacji dotychczasowych polskich dokumentów o charakterze strategicznym.
 
REFERENCES (7)
1.
GĄSIOROWSKA E., PIEKACZ J., SURMA T., 2009 - Polityka energetyczna Unii Europejskiej wobec zmian klimatu. Polityka Energetyczna t. 12, z. 1, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
2.
Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Energia 2020: Strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycznego COM(2010) 639. Bruksela, 2010.
 
3.
Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Plan działania w zakresie energii do roku 2050 COM(2011) 885. Bruksela 2011.
 
4.
MALKO J., 2012 - Globalne wyzwania energetyki - energia dla wszystkich (SE 4 All). Polityka Energetyczna t. 15, z. 3, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
5.
PASKA J., 2010 - Elektroenergetyka w Polsce - od monopolu do konsolidacji? Rynek Energii, Nr 4.
 
6.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.).
 
7.
Zielona Księga: Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030. COM(2013)169. Bruksela, 2013.
 
ISSN:1429-6675