Renewable energy industry development and economy
J. Paska 1,   T. Surma 2
 
More details
Hide details
1
Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, Warszawa
2
Vestas Wind Systems A/S
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(4):21–34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The utilization of renewable energy resources is one of the essential components of sustainable development, producing tangible economic, environmental, and social effects. Increasing the share of electricity from renewable energy sources in the internal electricity market has become an important objective of the European Union. The 2009/28/EC Directive on the promotion of energy from renewable energy sources defined targets for using renewable resources by the year 2020 for all member states of the European Union. The Directive states that in the scope of security and improvements in the diversification of energy supply, environmental protection, and social and economic factors, renewable sources of energy should be prioritized. The ambition of the European Union is to generate 20% of gross final energy consumption from renewable sources by 2020. The EU target is divided among the member states, giving them a binding framework for the promotion of energy from renewable sources. Based on the Directive, governments of the Member States have adopted mechanisms to support renewable energy development. While these support mechanisms increase installed capacity of renewable energy sources, they also result in additional costs for electricity market participants. On the other hand, the development of renewable energy brings tangible economic benefits. An increase in electricity prices for end users may affect the economy and result in a reduction in the activity of energy-intensive industries. In practice, the development of renewable energy in general is questioned by considering only this one impact assessment, without taking into account other effects of economic, environmental, and social benefits. This article presents the policy of promoting renewable energy resources and chosen aspects of the costs and benefits of renewable energy development.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rozwój energetyki odnawialnej a gospodarka
odnawialne źródła energii, korzyści i koszty, polityka energetyczna, rynek energii
Wykorzystanie odnawialnych zasobów energii jest jednym z istotnych komponentów rozwoju zrównoważonego, przynoszącym wymierne efekty gospodarcze, ekologiczne oraz społeczne. Wzrost udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrz-nym rynku energii elektrycznej stał się ważnym celem Unii Europejskiej. Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych określiła cele produkcji energii z wykorzystaniem zasobów odnawialnych do roku 2020 dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ambicją Unii Europejskiej jest, aby w 2020 roku 20% końcowego zużycia energii brutto pochodziło ze źródeł odnawialnych. Ten wspólnotowy cel podzielono pomiędzy poszczególne kraje członkowskie, przypisując im w dyrektywie 2009/28/WE zobowiązujące ramy dla promowania energii ze źródeł odnawialnych. Bazując na dyrektywie, rządy poszczególnych państw członkowskich przyjęły mechanizmy wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej. Mechanizmy te przyczyniają się do wzrostu mocy zainstalowanej źródeł odnawialnych, generując jednocześnie koszty dla uczestników rynku energii. Z drugiej strony rozwój energetyki odnawialnej niesie ze sobą wymierne korzyści gospodarcze. Wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych wpływa na stan gospodarki i ograniczenie działalności przemysłów energochłonnych. W praktyce zazwyczaj rozwój energetyki odnawialnej jest kwestionowany przez uwzględnienie tylko i wyłącznie tego odziaływania, nie biorąc pod uwagę innych efektów gospodarczych, środowiskowych oraz społecznych. W artykule przedstawiono politykę promocji wykorzystania odnawialnych zasobów energii oraz wybrane aspekty kosztów i korzyści rozwoju energetyki odnawialnej.
 
REFERENCES (16)
1.
Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Dziennik Urzędowy L 140/16 z dnia 5 czerwca 2009 r.
 
2.
Krajowy Plan Działań w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych. Ministerstwo Gospodarki. Warszawa 2010.
 
3.
MAZURKIEWICZ J., 2008 - Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
4.
New Energy Finance. Global trends in sustainable energy finance 2008. UNEP/ SEFI. Paris: United Nations Environment Program 2008.
 
5.
Ocena skutków regulacji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, projekt z dnia 26 lipca 2012. Ministerstwo Gospodarki.
 
6.
OLKUSKI T., 2013 - Ocena wystarczalności krajowych zasobów węgla kamiennego energetycznego w świetle perspektyw jego użytkowania. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 29, z. 2, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
7.
OSZYTKO P., RICHTER I., 2012 - Strategiczne uwarunkowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. Polityka Energetyczna t. 15, z. 2, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
8.
PASKA J., SURMA T., 2012 - Energetyka wiatrowa w Unii Europejskiej - stan obecny oraz perspektywa roku 2020. Rynek Energii, Nr 2.
 
9.
PASKA J., SURMA T., 2013 - Korzyści i koszty rozwoju energetyki odnawialnej. XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek energii elektrycznej „Nowe regulacje prawne a rzeczywistość". Kazimierz Dolny, 7-9 maja 2013.
 
10.
PLUTA M., WYRWA A., MIROWSKI T., ZYŚK J., 2012 - Wyniki wstępnych badań nad długookre¬sowym rozwojem krajowego systemu wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Polityka Energetyczna t. 15, z. 4, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
11.
Projected cost of generating electricity. 2010 Edition. International Energy Agency/Nuclear Energy Agency/Organization for Economic Co-operation and Development. IEA/NEA/OECD 2010.
 
12.
Renewable Power Generation Cost in 2012: An Overview. International Renewable Energy Agency. IRENA 2013.
 
13.
SURMA T., 2013 - Rozwój technologii dla energetyki wiatrowej - wybrane aspekty. Czysta Energia 139, nr4.
 
14.
The state of renewable energy in Europe. 11th EurObserv Report. EuroObserv 2012.
 
15.
Wind in Power. 2012 European Statistics. EWEA. February 2013.
 
16.
World Energy Outlook 2012. International Energy Agency. IEA 2012.
 
ISSN:1429-6675