Simulation analysis of electricity consumption for the final consumer with the use of smart metering
T. Mirowski 1  
,   M. Pepłowska 1
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2016;19(2):81–91
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Distribution network operators are currently rolling out intelligent systems for measuring energy consumption in households. Therefore, it becomes possible to remotely read meter parameters of energy and automatically generate billing. This process is currently in the early stages of development. There has been a growing demand for energy services, which creates the need to modernize and extend the functions of Polish power grid. The article presents issues concerning the possibility of smart metering network development in Poland indicated the scope of the data carried out by the authors as part of Big Data for Energy Sector – BigDES project. Authors provided approximate characterization of intelligent Smart Grid and analysis of the possibilities of using smart metering power system. Brought closer the possibility of applying smart meters. Some of Smart Grid features have been studied in- the precision of the measurement, the daily electricity consumption in the household, household metering zones and the ratio of the working time of equipment for the price of electricity. It was pointed out that intelligent systems are able to facilitate the management of the electricity network operators, as well as provide a variety of information to end users. The end of the article is a summary of the project works.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza symulacyjna zużycia energii elektrycznej u odbiorcy końcowego z wykorzystaniem inteligentnego opomiarowania
smart metering, smart grid, inteligentne opomiarowanie, big data
Operatorzy sieci dystrybucyjnych wprowadzają obecnie inteligentne systemy pomiaru zużycia energii w gospodarstwach domowych. Tym samym możliwe staje się zdalne odczytywanie parametrów miernika energii oraz automatyczne generowanie bilingu. Proces ten znajduje się we wczesnej fazie rozwoju. Obserwuje się stale rosnące zapotrzebowanie na usługi energetyczne, co stwarza potrzebę modernizacji i rozszerzenia funkcjonalności sieci elektroenergetycznych. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące możliwości rozwoju inteligentnych sieci pomiarowych w Polsce. Wskazano zakres prac przeprowadzonych przez autorów w ramach projektu Big Data for Energy Sector – BigDES. Przybliżona została charakterystyka inteligentnych sieci Smart Grid. Na wybranych przykładach dokonano analizy możliwości wykorzystania inteligentnego opomiarowania systemu elektroenergetycznego. Przybliżono możliwości stosowania inteligentnych liczników energii elektrycznej – smart meters. W ramach zagadnienia kolejno badano zjawiska: precyzji pomiaru, dobowego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, opomiarowania stref gospodarstwa domowego oraz stosunku czasu pracy urządzeń do ceny energii elektrycznej. Zwrócono uwagę, że systemy inteligentne są w stanie ułatwić operatorom zarządzanie siecią elektroenergetyczną, a także dostarczyć wielu informacji odbiorcom końcowym. Zakończenie artykułu stanowi podsumowanie przeprowadzonych w ramach projektu prac.
 
REFERENCES (7)
1.
Billewicz, K. 2013. Perspektywy rozwoju inteligentnych systemów pomiarowych. Pomiary Automatyka Kontrola R. 59, nr 1, s. 79−84.
 
2.
Euro-Stat. Consumption of final energy. [Online] Dostępne w: http://ec.europa.eu/eurostat/d... [Dostęp: 26.01.2016].
 
3.
Matusiak, B. 2016. Zarządzanie wymianą energii w inteligentnym sąsiedztwie − model biznesowy. Rynek Energii Nr 1(122), s. 22−25.
 
4.
Paska i in. 2013 – Paska, J., Pawlak, K. i Surma, T. 2013. Systemy wsparcia jako istotny element optymalizacji wpływu nowych, „ekologicznych” źródeł energii elektrycznej na system elektroenergetyczny. Rynek Energii Nr 2, s. 48−53.
 
5.
Popczyk i in. red. 2014 − Popczyk, J., Kucęba, R., Dębowski, K. i Jędrzejczyk, W. red. 2014. Energetyka prosumencka. Pierwsza próba konsolidacji, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 
6.
REFLEXE 2013. Response of Electrical Flexibility of commercial buildings & industrial sites for smart grid. Materiały źródłowe projektu www.smratgrid-reflexe.com.
 
7.
Wasilewski i in. 2015 – Wasilewski, J., Kaleta, M. i Baczyński, D. 2015. Wybrane zagadnienia mikrosieci energetycznych w Polsce. Polityka Energetyczna − Energy Policy Journal t. 18, z. 1, s. 45−58.
 
ISSN:1429-6675