Quality problems seen in the statistics of fuel mix and other primary energy carriers used to generate electricity
M. Sołtysik 1  
,   K. Mucha-Kuś 1  
 
More details
Hide details
1
TAURON Polska Energia SA
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(4):297–308
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Polish presence in the European structures implies both the need to adapt national laws and directions of development of the power sector to the determinants of the EU, as well as to monitor and ensure continuous relevance and compliance with the guidelines of directional mechanisms already adapted. The paper describes one of the reporting processes dealing with mandatory information given to energy consumers concerning the structure of primary fuels used to produce energy, and the impact of this production on the environment. This paper discusses the legal basis and the form and method of implementation of EU directives to the domestic law. According to the authors, the regulations at national level should be continuously monitored and adapted taking into account the environment and current market needs, and the result should be an accurate, reliable and comparable information over the years. In this particular context, bearing in mind the experience of several years of this mechanism functioning, the paper successfully defends the authors' thesis on the ineffectiveness of regulatory framework. Energy sellers make a huge effort and the commitment of time and resources in preparing the information which carries no value. Evidence for the thesis is a description of the practicalities of preparation of this information, together with a list of mistakes and their characteristics and effects of any interpretation of the law. The paper identifies and characterizes the proposals to change current regulatory solutions, based on the one of the modern concepts of strategic management called coopetition.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Problemy jakościowe statystyk struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej
struktura paliw, rzetelność informacyjna, koopetycja, prawo energetyczne, dyrektywa 2003/54, dyrektywa 2009/72
Obecność Polski w strukturach europejskich implikuje zarówno konieczność dostosowywania prawa krajowego i kierunków rozwoju sektora elektroenergetycznego do determinant unijnych, jak również monitorowanie i zagwarantowanie aktualności oraz zgodności z wytycznymi kierunkowymi mechanizmów już zaadoptowanych. W artykule opisany został jeden z procesów sprawozdawczych, dotyczący obowiązkowego informowania odbiorców zużywających energię elektryczną, o strukturze paliw pierwotnych wykorzystanych do jej wyprodukowania oraz wpływie tej produkcji na środowisko naturalne. W pracy omówione zostały podstawy prawne oraz forma i sposób implementacji dyrektyw do prawa rodzimego. Zdaniem autorów, regulacje szczebla krajowego powinny podlegać procesom ciągłego monitorowania i dostosowywania do bieżącego otoczenia i potrzeb rynku, a ich efektem powinny być rzetelne, wiarygodne i porównywalne na przestrzeni lat informacje. W tym kontekście, mając jednocześnie na uwadze doświadczenia z kilkuletniego funkcjonowania tego mechanizmu, w referacie sformułowana została i zdaniem autorów pracy skutecznie obroniona teza, o nieefektywności przyjętych rozwiązań prawnych. Ich rezultatem jest cykliczne ponoszenie przez sprzedawców energii wysiłku oraz zaangażowanie czasu i środków w przygotowanie informacji nie niosących ze sobą żadnej wartości. Dowód dla postawionej tezy stanowi opis praktycznej strony przygotowywania przedmiotowych informacji wraz z wykazem i charakterystyką popełnianych błędów i efektów dowolnej interpretacji prawa. W referacie wskazane i scharakteryzowane zostały także propozycje kierunków zmian obowiązujących rozwiązań regulacyjnych, bazujące na jednej z nowoczesnych koncepcji zarządzania strategicznego
 
REFERENCES (23)
1.
CZAKON W. i in. 2012 - CZAKON W., MUCHA-KUŚ K., SOŁTYSIK M., 2012 - Relacje Koopetycji w tworzeniu efektywności rynku. Studia i prace kolegium zarządzania i finansów. Zeszyt naukowy 116. Szkoła Główna Handlowa, s. 48-58.
 
2.
CZAKON W. i in. 2013 - CZAKON W., MUCHA-KUŚ K., SOŁTYSIK M., 2013 - Coopetition and market efficiency - a dynamic game on the energy market. Coopetition strategies in energy balancing market formation and functioning. International Studies in Management and Organization, Special Issue, w druku.
 
3.
Dyrektywa...2003 - Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu europejskiego i rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE L 176/37. Dziennik urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2003.
 
4.
Dyrektywa... 2009 - Dyrektywa 2009/72/WE Parlamentu europejskiego i rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE. Dziennik urzędowy Unii Europejskiej 14.8.2009.
 
5.
HAKANSON H., SNEHOTA I., 2006 - No Business is an Island: the Network Concept of Business Strategy. Scandinavian Journal of Management, 5, s. 187-200.
 
6.
MUCHA-KUŚ K., SOŁTYSIK M., 2011 - Analiza zachowań koopetycyjnych na przykładzie lokalnego, transgranicznego rynku energii. Tom III „Prognozowanie i ekonomika energetyki: prognozowanie, planowanie i problemy rozwoju, rynki energii i analizy techniczno-ekonomiczne". Jubileuszowa XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne Problemy w Elektroenergetyce", s. 115-121.
 
7.
MUCHA-KUŚ K., SOŁTYSIK M., 2012 - Tworzenie efektywnego rynku - koopetycja na rynku energii elektrycznej. Zeszyt tematyczny nr I (VII), XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna - Rynek Energii Elektrycznej „Energetyka w dobie integracji europejskiej i kryzysu finansowego", s. 176-181.
 
8.
Prawo energetyczne 2009 - USTAWA o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 8 stycznia 2010 r. Dziennik ustaw nr 21, poz. 104.
 
9.
Rozporządzenie... 2007 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dziennik ustaw nr 93, poz. 623.
 
10.
SOŁTYSIK M., MUCHA-KUŚ K., 2012 - Strategie koopetycji w tworzeniu i funkcjonowaniu Rynku Bilansującego energii elektrycznej. Zeszyt tematyczny nr I (VII) XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna - Rynek Energii Elektrycznej „Energetyka w dobie integracji europejskiej i kryzysu finansowego", s. 212-217.
 
ISSN:1429-6675