Increasing energy efficiency in small and medium sized enterprises
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej im. B. Stefanowskiego, Warszawa
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(1):27–40
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Appeals for improvements in energy efficiency impact the formulation of energy policy in Europe. Improving energy efficiency in all sectors of the economy is one of the greatest challenges of the 21st Century. Given the importance of small and medium sized enterprises in the present day economy, such companies should be encouraged to understand energy efficiency problems. The opportunities to achieve energy savings in this sector, due to its scale, are important from a global point of view. The actions of state institutions can play a significant role in supporting improvements in energy efficiency within such enterprises. These activities may contribute financial savings which, in turn, contribute to increased competitiveness and innovation within a local economy. The purpose of this article is to present the problems affecting efforts to increase energy efficiency which are particular to small and medium sized enterprises (SMEs). The article describes support mechanisms within the policies of the European Union for improving energy efficiency, outlining the legislation concerning energy efficiency problems. The influence of energy efficiency on innovation and competitiveness is also characterized. The analysis points to the possibilities of more efficient energy usage aiding in the process of restructuring companies in the SME sector, and highlights examples of energy efficiency improvements possible in this sector. The benefits resulting from variousmethods are illustrated usingmathematicalmodels. The article also presents ways of financing energy projects.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metody wzrostu efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach
efektywność energetyczna, MOEP, prawo energetyczne, polityka energetyczna, gospodarowanie energią w przedsiębiorstwie
Postulaty nawołujące do poprawy efektywności energetycznej przekładają się na współczesne kształtowanie polityki energetycznej w Unii Europejskiej. Konieczność poprawy efektywności energetycznej we wszystkich gałęziach gospodarki stała się jednym z poważniejszych wyzwań XXI wieku. Z uwagi na olbrzymi potencjał oraz znaczenie we współczesnej gospodarce małych i średnich przedsiębiorstw, problematyka związana z efektywnością energetyczną powinna być popularyzowana zwłaszcza wśród tych podmiotów. Możliwości osiągnięcia oszczędności energii w sektorze takich przedsiębiorstw, ze względu na jego skalę, mogą odgrywać istotną rolę z globalnego punktu widzenia. Znaczącą rolę we wsparciu działań proefektywnościowych energetycznie w tego typu firmach odgrywają mechanizmy konstruowane przez organa państwowe. Działania te przyczyniać się mogą nie tylko do wymiernych oszczędności finansowych, ale również mogą być czynnikiem zwiększającym konkurencyjność i innowacyjność podmiotów gospodarczych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych ze wzrostem efektywności energetycznej, głównie w malych i średnich przedsiębiorstwach (MOEP). Przedstawiono silne wsparcie dla działań prowadzonych w kierunku poprawy efektywności energetycznej poprzez politykę prowadzoną przez Komisję Europejską. Zarysowane zostały uwarunkowania prawne sprzyjające rozwojowi działań podwyższających efektywność energetyczną. Wskazano przykładowe środki poprawy efektywności energetycznej, możliwe do zastosowania w sektorze MOEP. Opisano szereg korzyści wynikających z zastosowania przedsięwzięć energooszczędnych oraz środków efektywności energetycznej. Opisy potencjalnych korzyści zostaly zilustrowane przykładami obliczeniowymi. W artykule przedstawione zostały również sposoby finansowania przedsięwzięć energooszczędnych. Omówiono typowe bariery na jakie napotykają MOEP na drodze do zwiększenia efektywności energetycznej.
 
REFERENCES (22)
1.
COM (2010) – KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji konkurencyjności, zrównoważony rozwój na pierwszym planie KOM(2010) 614 wersja ostateczna.
 
2.
COM (2011) – KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020”, KOM(2011) 21 wersja ostateczna.
 
3.
Dyrektywa Eco design – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią, Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.
 
4.
Dyrektywa EED... 2012 – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, Dz.U. L 315 z 14.11.2012.
 
5.
Dyrektywa ESD... 2006 – Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 64.
 
6.
Dyrektywa EPBD... 2010 – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 13.
 
7.
Dyrektywa o etykietowaniu – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużyciu energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią, Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 1.
 
8.
Dyrektywa OZE... 2009 – DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE Dz.U. L 140/16 z 5.6.2009.
 
9.
EMAS Energy Efficiency Toolkit for Small and Medium sized Enterprises Improving your environmental and business performance The European Eco-Management and Audit Scheme, http://www.europa.eu.int/comm/....
 
10.
EUCO 13/10 RADA EUROPEJSKA 17 CZERWCA 2010 r. KONKLUZJE 17/6/2010.
 
11.
Eurostat, 2011 – Key figures on European business with a special feature on SMEs.
 
12.
Gazeta Prawna z 20 grudnia 2012 r.
 
13.
Guidebook on Energy Management for SMEs, http//www.engine-sme.eu.
 
14.
GULCZYŃSKI, D. 2009. Wybrane priorytety i środki zwiększenia efektywności energetycznej. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2, s. 173–184.
 
15.
MALKO, J. 2012. Efektywność energetyczna i strategia ograniczania zmian klimatycznych. Polityka Energetyczna t. 15, z. 2, s. 5–13.
 
16.
MASTALERSKA, M. 2011. Znaczenie efektywności energetycznej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Polityka Energetyczna t. 14, z. 1, s. 281–296.
 
17.
MIROWSKI, T. 2012. Metody poprawy efektywnoości energetycznej w gospodarstwach domowych w Polsce. Polityka Energetyczna t. 15, z. 2, s. 41–56.
 
18.
Rozp... 2009 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43, poz. 346).
 
19.
Rozp... 2012 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2012 nr 0 poz. 962).
 
20.
RWE Conscious Energy, www.rwe.pl/media.
 
21.
Ustawa... 2008 – Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. Nr 223, poz. 1459, z późn. zm.3).
 
22.
Ustawa... 2011 – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z 2012 r. poz. 951).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675