Process management in the value creation chain during production of energy from lignite
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2011;14(2):127–139
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Analysis of bilateral monopoly of a lignite mine and a power plant leads to the conclusion that the best solution is vertical integration of both sides into one energy company. It allows on both maximization of joint profits and excavation of larger pits as well as on risk of loss reduction. To fully exploit the benefits of integration it should not be restricted to joining of institutions, but to optimization of overall operations. The new approach to the value creation chain in the production of electricity from lignite, in which the energy is exploited instead of coal and a power plant is treated as a processing plant. Then the demand for electric energy can control its supply and mining operations can be flexibly and optimally adapted to the changes one energy market. Moving the integration down to the level of processes in the above mentioned chain requires its decomposition into individual processes and subprocesses, and their definition for the demand of operation in the energy market like in the solution proposed by the EMMMv Forum from of The Open Group, which has done similar work but for mineral and metal ore mining. A full description of the mining and energy cycle will determine the information needs, which has not been fully integrated so far. For example, geologists model in the deposits distribution of slightly different quality parameters than those required by specialists of lignite combustion. The aim of integration should be the consistent process management at every stage of company development and data processing to improve maximally the efficiency of electric energy production from lignite, making the industry competitive, even in adverse conditions, of forced purchase expensive permits on CO2 emission and state subsidies to renewable energy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zarządzanie procesowe łańcuchem tworzenia wartości przy produkcji energii z węgla brunatnego
bilateralny monopol, integracja pionowa, optymalizacja kopalń odkrywkowych, ryzyko poniesienia straty, węgiel brunatny
Analiza bilateralnego monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni wskazuje, że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest ich integracja pionowa w koncernie energetycznym. Pozwala zmaksymalizować łączne zyski i eksploatować większe wyrobiska (zawierające więcej węgla opłacalnego do wydobycia w porównaniu do wyrobisk optymalnych przy działaniu obu stron jako odrębne podmioty) oraz redukuje ryzyko poniesienia straty. Dla pełnego wykorzystania efektów integracji nie powinna się ona ograniczać do łączenia instytucji, lecz do optymalizacji łącznych działań. Umożliwia to nowe podejście do łańcucha tworzenia wartości przy produkcji energii elektrycznej z węgla, w którym eksploatuje się energię zawartą w węglu, a elektrownię traktuje się jako zakład przeróbczy. Wtedy popyt na energię elektryczną może sterować jej podażą, a działania górnicze mogą elastycznie i optymalnie być dopasowywane do zmian na rynku energii. Przeniesienie integracji na poziom procesów w tym łańcuchu wymaga jego dekompozycji na poszczególne procesy i podprocesy oraz ich zdefiniowania pod kątem wymagań działania na rynku energii. Wzorem mogą być prace forum EMMMv z The Open Group dla przemysłu wydobywczego surowców mineralnych i rud metali. Pełne opisanie cyklu górniczo-energetycznego pozwoli określić potrzeby informacyjne, które dotąd nie są zintegrowane {np. geolodzy modelują w złożu inne parametry jakościowe niż potrzebne dla specjalistów od spalania węgla). Celem integracji powinno być spójne zarządzanie procesami na każdym etapie rozwoju koncernu i przetwarzania danych, by maksymalnie podnieść efektywność produkcji energii elektrycznej z węgla, czyniąc branżę konkurencyjną nawet w trudnych warunkach wymuszonego zakupu pozwoleń na emisję CO2 i subsydiowania OZE.
 
REFERENCES (32)
1.
Dokumenty Ministerstwa Gospodarki, 2010 – Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, za okres od dnia 1.01.2009 do dnia 31.12.2010.
 
2.
Forum EMMMv, 2010 – The Exploration and Mining Business Reference Model, Concepts and Definitions, August 2010.
 
3.
GALETAKIS M., VAMVUKA D., 2010 – Lignite Quality Uncertainty Estimation for the Assessment of CO2 Emissions. Energy & Fuels 2009, 23.
 
4.
GRUDZIŃSKI Z., 2008 – Poziom cen węgla brunatnego w odniesieniu do cen energii elektrycznej. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1.
 
5.
GRUDZIŃSKI Z., 2010 – Konkurencyjność wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego i kamiennego. Polityka Energetyczna tom 13, z. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków.
 
6.
JURDZIAK L., 2004a – Odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego i elektrownia jako bilateralny monopol w ujęciu klasycznym. Górnictwo i geologia VII. Prace Naukowe Inst. Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały Nr 30, w serii gł.: nr 106. Wrocław.
 
7.
JURDZIAK L., 2004b – O potrzebie szczegółowego sterowania jakością węgla brunatnego na zliberalizowanym rynku energii – propozycja utworzenia modelu bilateralnego monopolu: kopalnia – elektrownia. Górnictwo Odkrywkowe. R. 46, nr 1.
 
8.
JURDZIAK L., 2004c – Tandem lignite opencast mine & power plant as a bilateral monopoly. Proceedings of the Thirteenth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Wrocław, 1–3 September. A.A.Balkema.
 
9.
JURDZIAK L., 2004d – Wpływ optymalizacji kopalń odkrywkowych na rozwiązanie modelu bilateralnego monopolu: kopalnia & elektrownia w długim okresie. Górnictwo Odkrywkowe Nr 7–8, 2004.
 
10.
JURDZIAK L., 2005a – Czy integracja pionowa kopalń odkrywkowych węgla z elektrowniami jest korzystna i dla kogo? Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, Nr 2.
 
11.
JURDZIAK L., 2005b – Kopalnia węgla brunatnego i elektrownia w warunkach liberalizacji rynku energetycznego. Energetyka nr 6.
 
12.
JURDZIAK L., 2005c – Wpływ struktury organizacyjno-właścicielskiej na funkcjonowanie bilateralnego monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. IV Międzynarodowy Kongres Górnictwo Węgla Brunatnego. Bełchatów, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 112, Seria: Konferencje nr 34, Oficyna Wydaw. Pol. Wroc.
 
13.
JURDZIAK L., 2006 – Negocjacje pomiędzy kopalnią węgla brunatnego a elektrownią jako kooperacyjna, dwuetapowa gra dwuosobowa o sumie niezerowej. Energetyka nr 2.
 
14.
JURDZIAK L., 2007 – Analiza ekonomiczna funkcjonowania kopalni węgla brunatnego i elektrowni z wykorzystaniem modelu bilateralnego monopolu, metod optymalizacji kopalń i teorii gier. Monografia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 
15.
JURDZIAK L., 2008a – Integracja działań czy integracja instytucji? Systems (Wrocław). vol. 13, spec. iss. 1/2.
 
16.
JURDZIAK L., 2008b – Korzyści z integracji pionowej kopalń węgla brunatnego i elektrowni. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1.
 
17.
JURDZIAK L., 2008c—Problem podwójnej marży w bilateralnym monopolu kopalni i elektrowni. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały Nr 34.
 
18.
JURDZIAK L., KAWALEC W., 2004 – Analiza wrażliwości wielkości i parametrów wyrobiska docelowego kopalni węgla brunatnego na zmianę ceny bazowej węgla. [W:] Górnictwo i geologia VII. Wrocław : Oficyna Wydaw. P.Wroc.
 
19.
JURDZIAK L., KAWALEC W., 2010a – Risk Analysis of Electric Energy Production From Lignite Upon the Basis of Mining Scenarios Bundle Generated With The Use Of Geo-Risk Optimisation. Referat na 11th IAEE European Conference in Vilnius, Lithuania, August 25–28.
 
20.
JURDZIAK L., KAWALEC W., 2010b – Studium optymalizacji scenariuszy technologicznych kopalni węgla brunatnego Legnica. Górnictwo i Geoinżynieria R. 34, z. 3, s. 141–157.
 
21.
JURDZIAK L., KAWALEC W., 2010c – Wpływ wzrostu sprawności elektrowni oraz polityki CCS na wielkość zasobów bilansowych węgla brunatnego w warunkach bilateralnego monopolu kopalni i elektrowni. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2, s. 181–197.
 
22.
JURDZIAK L., KAWALEC W., 2011 – Elektrownia jako zakład przeróbki kopalni węgla brunatnego – nowe możliwości optymalizacji łącznych działań. Górnictwo i Geoinżynieria R. 35, z. 3.
 
23.
JURDZIAK L., WOŹNIAK J., 2007 – Elementy analizy ryzyka przy ocenie opłacalności produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 23, z. spec. 2.
 
24.
JURDZIAK L., WIKTOROWICZ J., 2008 – Identyfikacja czynników ryzyka w bilateralnym monopolu kopalni i elektrowni. Górnictwo i Geologia X. Oficyna Wydawnicza Pol. Wroc.
 
25.
JURDZIAK L., WOŹNIAK J., 2008 – Wpływ niepewności dotyczącej nałożonych restrykcji na emisję CO2 na opłacalność produkcji prądu elektrycznego z węgla brunatnego. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1.
 
26.
JURDZIAK L., WOŹNIAK J., 2009a – Prognozowanie poziomu ryzyka finansowego dla układu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2.
 
27.
JURDZIAK L., WOŹNIAK J., 2009b – Wykorzystanie symulacji do oceny ryzyka niepowodzenia przedsięwzięć górniczych. Przegląd Górniczy nr 9.
 
28.
JURDZIAK L., WOŹNIAK J., 2010 – Wpływ cen pozwoleń na emisję CO2 na wielkość zasobów węgla opłacalnych do eksploatacji. Przegląd Górniczy nr 9.
 
29.
KASZTELEWICZ Z., 2005 – Legnickie złoża węgla brunatnego jako źródło energii pierwotnej i element bezpieczeństwa energetycznego Polski. Polityka Energetyczna t. 8, z. spec.
 
30.
KASZTELEWICZ Z., 2008 – Zasoby węgla brunatnego w Polsce i pespektywy ich wykorzystania. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1.
 
31.
WOŹNIAK J., 2010 – Analiza ryzyka w ocenie opłacalności produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego. Rozprawa doktorska. Politechnika Wrocławska (niepublikowana).
 
32.
WOŹNIAK J., JURDZIAK L., 2011 – Metodyka analizy ryzyka opłacalności inwestycji górniczo-energetycznej w warunkach niepewności na przykładzie złoża Legnica Wschód. Górnictwo i Geoinżynieria R. 35, z. 3.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675