Prospective scenarios of brown coal mining and processing into energy
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(1):73–88
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Sufficiency of brown coal reserves in deposits mined in active brown coal basins for energy production in working power plants has been presented. Possibility of enlarging these reserves by undertaking mining of satellite beds in these basins and enlarging productive capacity in power plants has been shown. Parameters of main brown coal beds for development prospects of brown coal industry have been presented. Economic assessment of opening out of largest brown coal deposits Legnica and Gubin referring to geological-mining conditions and elaborated Technological Scenarios has been shown. Expected price of energy production with brown coal from Legnica and Gubin deposits in conventional and oxyfuel power plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Perspektywiczne scenariusze rozwoju wydobycia i przetwarzania węgla brunatnego na energię elektryczną
górnictwo odkrywkowe, energetyka
Przedstawiono wystarczalność zasobów węgla brunatnego w złożach eksploatowanych w zagłębiach czynnych dla produkcji energii elektrycznej w elektrowniach, które w nich funkcjonują. Wskazano na możliwości zwiększenia tych zasobów przez podjęcie eksploatacji złóż satelitarnych, zalegających w tych zagłębiach i mocy wytwórczych elektrowni. Zestawiono parametry głównych złóż dla perspektyw rozwojowych przemysłu węgla brunatnego. Przedstawiono ocenę ekonomiczną udostępnienia największych złóż węgla brunatnego Legnicy i Gubina w nawiązaniu do występujących warunków geologiczno - górniczych i opracowanych scenariuszy technologicznych. Podano przewidywaną cenę wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego ze złoża Legnica i Gubin w elektrowniach konwencjonalnej i spalaniu węgla w tlenie.
 
REFERENCES (6)
1.
Praca zbiorowa, 2008 - Scenariusze Rozwoju Technologicznego Przemysłu Wydobycia i Przetwórstwa Węgla Brunatnego. Projekt celowy - Foresight. Raport i Sprawozdanie Końcowe z Realizacji Projektu - opracowany przez Poltegor-Instytut.
 
2.
PIG, 2007 - Bilans Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce. [3] BEDNARCZYK J., 2007 - Perspektywiczne strategie technologii wykorzystania energetycznego węgla brunatnego w warunkach dużego ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Górnictwo Odkrywkowe nr 5-6.
 
3.
KASZTELEWICZ Z., 2007 - Węgiel brunatny optymalna oferta dla Polski. Redakcja „G6rnictwa Odkrywkowego".
 
4.
The European Technology Platform for Zero Emission Fossil Power Plants (ZEP). 13 October 2006: Final Raport from Working Group I, Power Plant and Carbon Dioxide Capture.
 
5.
RAKOWSKI J., 2006 - Czy elektrownie węglowe będą. w stanie ograniczyć emisję C02. Energetyka nr 3.
 
6.
DILLON D.J. et al., 2004 - Oxycombustion Process in Pulverised Coal - Fired Boilers; a Premising Technology for C02. The 29th International Conference on Coal Utilization and Fuel Systems, Cleanwater Fl (USA).
 
ISSN:1429-6675