Analysis of influence of cleaning accuracy (imperfection) on value of power coal production
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(1):89–99
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Accuracy of hard coal smalls cleaning affects on the change of concentrate yield and its quality parameters. Using accuracy indicator (imperfection) prognoses of coal cleaning for three mines were calculated. Eight values of imperfection and eight values of coal separation density were used. For two values of separation density the prognosed: yields, lower heating values and ash and sulphur contents for concentrate were estimated. The concentrate sale prices and production values were calculated on the basis of price list used in Kompania Węglowa SA. It has been shown, that while cleaning one ton of raw coal, differences in production values vary from fraction of 1 PLN up to several PLN. These differences impact economic results of hard coal mines.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza wpływu dokładności wzbogacania (imperfekcja) na wartość produkcji węgla energetycznego
wzbogacanie węgla, dokładność rozdziału, parametry jakościowe, ceny zbytu, efekty ekonomiczne wzbogacania
Dokładność wzbogacania miałów węgla kamiennego wpływa na zmianę wychodu koncentratu i jego parametrów jakościowych, W oparciu o wskaźnik dokładności - imperfekcję obliczono przewidywane rezultaty wzbogacania węgla z trzech kopalń. Przyjęto osiem wartości imperfekcji oraz osiem gęstości rozdziału węgla na koncentrat i odpady. Dla dwóch gęstości wyznaczono prognozowane wychody koncentratu oraz wartość opałową, zawartość popiołu i siarki. Na podstawie stosowanego w Kompanii Węglowej SA cennika odczytano ceny zbytu koncentratów oraz obliczono wartość produkcji. Wykazano, że przy wzbogacaniu jednej tony węgla surowego różnice w wartości produkcji wynoszą od kilkudziesięciu groszy do kilkunastu złotych. Różnice te mają wpływ na efekty ekonomiczne kopalń węgla kamiennego.
 
REFERENCES (6)
1.
STĘPIŃSKI W., 1964 - Wzbogacanie grawitacyjne. PWN, Łódź - Warszawa - Kraków.
 
2.
NAWROCKI J., 1976 - Analityczno-graficzne metody oceny pracy wzbogacalników grawitacyjnych. Śląsk, Katowice.
 
3.
TROMP K., 1937 - Neue Wege fur die Beurteilung der Aufbereitung von Steinkohlen. Gliückauf nr 73.
 
4.
TERRA A., 1939 - Determination practiąue de 1'ecart probable en densite. Rev. Ind. Miner, nr 446.
 
5.
BLASCHKE W., BLASCHKE S.A., GRUDZIŃSKI Z., MOKRZYCKI E., OLKUSKI T., RŻANY J., 2002 - Opłacalność wzbogacania wynikająca ze struktur cenowych formuł sprzedażnych i właściwości technologicznych energetycznego węgla kamiennego. Inżynieria Mineralna z. spec. 2 (8).
 
6.
BLASCHKE W., TARNAWSKA K., 2007 - Wpływ dokładności wzbogacania w zakładach przeróbczych na wyniki ekonomiczne kopalń węgla kamiennego. Polityka Energetyczna t. 10, z. spec. 2.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675