Variant's analysis of the profitability of the exploitation a new lignite deposit
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):57–75
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents an example of a procedure for economic estimation of exploitation of a new lignite deposit. This paper is concerned with a way of assigning of the scope of a decisional variable value in the NPV (Net Present Value) formula. This article also takes into consideration the specific of lignite mining in cash flow calculation, taking into account instead of operating costs, the unit costs of mass exploitation. The analysis presented in this article enlarges a modification of sensitivity analysis for investment risk projects' estimation. Mentioned enlarge modification considers the changes analysis of NPV (Net Present Value) under the influence of two parameters. Moreover, the changes influencing on value of NPV as well as the selling price of lignite, unit cost of mass exploitation, discount rate are not expressed in percentage value but in the real values listed in lignite mines. This depicted analysis considers not only one final parameter as NPV but also others important for comprehensive estimation of investment project, as internal rate of return - IRR, modified internal rate of return - MIRR, profitability index - PI, discount rate RONA, economics value added - EVA and period of return. The presented analysis is based on Legnica Zachód lignite deposit, which is considered for exploitation in regard to its large lignite resources, very good value of lignite resources, sufficient geological investigations and non-significant ecological objections. This analysis considering 100 variants discusses the marginal volumes of analyzed variables, with reference to profitability of projected future exploitation of lignite deposit. The method presented in this article can be used best by variant selection for satellite or other perspective deposits.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza wariantowa opłacalności zagospodarowania nowego złoża węgla brunatnego
analiza, energetyka, węgiel brunatny, efektywność inwestycji, rozwiązania wariantowe
Artykuł podaje przykładową procedurę oceny ekonomicznej zagospodarowania nowego złoża węgla brunatnego. Zwrócono uwagę na sposób wyznaczania zakresu wartości zmiennych decyzyjnych we wzorze na NPV. Uwzględniono specyfikę kopalni węgla brunatnego przy ustalaniu przepływów finansowych, przyjmując zamiast kosztów operacyjnych jednostkowe koszty urabiania masy. Prezentowana w artykule analiza jest poszerzoną modyfikacją analizy wrażliwości, stosowanej jak wiadomo do oceny ryzyka projektów inwestycyjnych. Wspomniane poszerzenie polega miedzy innymi na analizie zmian NPV pod wpływem nie jednego parametru a dwóch. Prócz tego zmiany parametrów wpływających na wartość NPV, czyli głównie ceny sprzedaży węgla, kosztu jednostkowego wydobycia masy, stopy dyskontowej nie są wyrażane procentowo a poprzez wartości realnie notowane w kopalniach węgla brunatnego. Prowadzona analiza dotyczy nie tylko jednego parametru wynikowego, czyli NPV, ale również innych, ważnych przy wszechstronnej ocenie projektu inwestycyjnego, takich jak wewnętrzna stopa zwrotu IRR, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, indeks rentowności IP, stopę zwrotu RONA, ekonomiczną wartość dodaną EVA, okres zwrotu. Analizę przeprowadzono na przykładzie złoża Legnica Zachód, które w rozważaniach nad perspektywą węgla brunatnego pojawia się najczęściej, ze względu na duże zasoby tego złoża, bardzo dobrą jakość węgla, dostateczne rozeznanie geologiczne, stosunkowo niewielkie przeciwwskazania ekologiczne. Przeprowadzona analiza 100 wariantów pokazała graniczne parametry zmiennych, przy których projektowane zagospodarowanie złoża byłoby opłacalne. Podano w artykule metoda może być wykorzystana przy wyborze najkorzystniejszego wariantu dla złóż satelitarnych bądź innych złóż perspektywicznych.
 
REFERENCES (8)
1.
CZOPEK K., 2007 – Ekonomiczna opłacalność wydobycia węgla brunatnego ze złoża Legnica Zachód. Układ K-T-Z dla złoża węgla brunatnego Legnica. Górnictwo Odkrywkowe, Poltegor-Instytut IGO, Wrocław.
 
2.
EHRBAR A., 1998 – EVA: the real key to creating wealth. Al Ehrbar and Stern Steward Co.
 
3.
KASIŃSKI I.R., MAZUREK S., PIWOCKI M., 2006 –Waloryzacja i ranking złóż węgla brunatnego w Polsce. Instytut Geologiczny, Warszawa.
 
4.
KASZTELEWICZ Z., KACZOROWSKI J., MAZUREK S., ORLIKOWSKI D., ŻUK S., 2009 – Stan obecny i strategia rozwoju branży węgla brunatnego w I połowie XXI wieku w Polsce. UWND AGH, Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria, z. 2.
 
5.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 
6.
Studia wykonalności dla opracowanych technologii udostępniania i eksploatacji dodatkowych zasobów i złóż perspektywicznych. Program „Foresight”, AGH WGiG, Kraków 2006–2008.
 
7.
Technologia udostępniania złoża węgla brunatnego Legnica. Poltegor-Instytut IGO, Wrocław 2007.
 
8.
ŻUK S., 2009 – Analiza wyników produkcyjno-ekonomicznych branży węgla brunatnego w roku 2008. UWND AGH, Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria, z. 2.
 
ISSN:1429-6675