ORIGINAL PAPER
The proposal of an energy mix in the context of changes in Poland’s energy policy
 
More details
Hide details
1
Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Poznańska, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Radosław Szczerbowski   

Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Poznańska, Piotrowo, 61-965, Poznań, Poland
Submission date: 2019-08-01
Final revision date: 2019-08-10
Acceptance date: 2019-08-13
Publication date: 2019-09-27
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2019;22(3):5–18
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The future and the development of power industry are the one of the major issues in the domestic and global policy. The impact of the power sector on the earth climate changes and the attention for sufficient funds of energy in the following years are the primary challenges which the power industry is facing. The article delineates the current state of the domestic sector of energy production. In the prospect of the next few years, it will draw on conventional power engineering nevertheless, with the growing involvement of renewable energy sources. However, it is important to develop the new energy strategy, which will point the direction of domestic energy production sector changes. What is more relevant, the new legal regulations connected with environmental protection will definitely restrict using fossil fuels in the power industry. In addition, the paper discusses the most important aspects involved in creating a country’s energy mix. The first aspect is the current state of the energy sector in Poland, i.e. the percentage of particular technologies in the present power and electrical energy balances, the technical state of the manufacturing sector’s infrastructure. Based on historical data of Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA regarding the energy consumption and demand, a mathematical estimation for electricity demand and its consumption forecast was performed. The obtained forecasts were then used to conduct a simulation of power and energy demand fulfillment in the national power system. Finally, several possible scenarios were presented, taking different factors affecting the energy sector in Poland into consideration.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Propozycja miksu energetycznego w kontekście zmian polityki energetycznej Polski
polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, miks energetyczny
Przyszłość i rozwój energetyki to jeden z najważniejszych problemów zarówno w polityce krajowej, jak i światowej. Odpowiedzialność sektora energetycznego za zmiany klimatyczne na Ziemi oraz troska o zapewnienie wystarczających ilości energii w najbliższych latach, stanowią główne wyzwania, jakie stoją obecnie przed energetyką. W artykule przedstawiono stan obecny krajowego sektora wytwórczego. W perspektywie najbliższych kilkunastu lat dalej będzie się on opierał na energetyce konwencjonalnej, jednak z coraz większym udziałem źródeł odnawialnych. Konieczne jest jednak opracowanie nowej strategii energetycznej, która wskaże, w jakim kierunku będzie zmierzać krajowy sektor wytwórczy. Jest to tym bardziej istotne, że nowe uwarunkowania prawne związane szczególnie z ochroną środowiska przyrodniczego zdecydowanie ograniczają stosowanie paliw konwencjonalnych w energetyce. Ponadto, w artykule omówiono najważniejsze aspekty uwzględniane podczas tworzenia miksu energetycznego dla kraju. Pierwszym z nich jest opis aktualnego stanu sektora energetycznego w Polsce, udział procentowy poszczególnych technologii w aktualnym bilansie mocy i energii elektrycznej oraz stan techniczny infrastruktury sektora wytwórczego. Na podstawie analizy danych historycznych Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, dotyczących wielkości obciążenia oraz zużycia energii przeprowadzono matematyczną estymację zapotrzebowania na moc elektryczną oraz prognozę zużycia energii elektrycznej. Wyznaczone prognozy zostały użyte do przeprowadzenia symulacji wypełnienia zapotrzebowania na moc oraz energię w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Przedstawiono kilka możliwych scenariuszy uwzględniających różne spojrzenia na sektor energetyczny w Polsce.
 
REFERENCES (11)
1.
Assurance 2014. Assurance of generation capacities in conventional power generation (Zapewnienie mocy wytwórczych w elektroenergetyce konwencjonalnej). Department of Economy, Treasury and Privatisation (in Polish).
 
2.
Best 2016. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants, JOINT RESEARCH CENTRE Institute for Prospective Technological Studies Sustainable Production and Consumption Unit European IPPC Bureau, Final Draft, 2016.
 
3.
Janusz, et al. 2017 – Janusz, P. Szczerbowski, R. and Zaleski, P. 2017. Important aspects of Polish energy security (Istotne aspekty bezpieczeństwa energetycznego Polski). Warsaw, Texter, pp. 132 (in Polish).
 
4.
Olkuski, T. 2015. CO2 emission allowance trading in the European Union and its impact on combating climate change (Wpływ handlu uprawnieniami do emisji CO2 w Unii Europejskiej na przeciwdziałanie zmianom klimatu). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 18, Issue 3, pp. 87–98 (in Polish).
 
5.
Plan 2015. Development Plan for Meeting Current and Future Electricity Demand for 2016–2025 (Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016–2025). PSE S.A., Konstancin-Jeziorna 2015 (in Polish).
 
6.
Policy 2009. The Energy Policy of Poland until 2030 (Polityka energetyczna Polski do 2030 roku). Document adopted by the Council of Ministers on 10 November 2009 (in Polish).
 
7.
Project 2019. Project of Polish Energy Policy until 2040 (Projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 roku), Ministry of Energy, Warsaw 2019 (in Polish).
 
8.
PSE 2019. PSE S.A. 2019 – [Online] www.pse.pl [Accessed: 10.07.2019] (in Polish).
 
9.
Report 2017. Report on the results of the monitoring of security of energy supply for the period from 1 January 2015 to 31 December 2016 (Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.), Warsaw 2017 [Online] https://www.gov.pl/documents/ [Accessed: 01.07.2019] (in Polish).
 
10.
Strategy 2017. Strategy for Responsible Development until 2020 (Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020) (in Polish). Warsaw 2017 [Online] https://www.gov.pl/web/inwesty... [Accessed: 01.07.2019] (in Polish).
 
11.
Szczerbowski, R. and Ceran, B. 2017. Poland’s Energy Policy in the aspect of the challenges of the 21st century (Polityka energetyczna Polski w aspekcie wyzwań XXI wieku). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 20, Issue 3, pp. 17–28 (in Polish).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675