Natural gas in the energy policy of Poland and EU
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(1):409-430
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Apart from coal, hydrocarbon energy carriers, i.e. natural gas and oil are the main energy raw minerals. Numerous forecasts reveal that this state will continue in the 21st century and the human population will have to greatly rely on these minerals all over the World. Oil and particularly natural gas are expected to dominate in this century. The following problems have been analyzed in the paper: – Energy policy and forecast of use and supply of EU in natural gas by the year 2030. – Coal vs. natural gas. – Poland – natural gas resources, yield and predicted consumption. – Russia – the greatest natural gas exporter. – Evaluation of the Opinion of the Estonian Academy of Sciences on the Nord Stream Gas Pipeline Project. – Poland’s energy policy on natural gas.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Gaz ziemny w polityce energetycznej Polski i Unii Europejskiej
Europa, Polska, gaz ziemny, wydobycie, konsumpcja, zapotrzebowanie, podziemne magazyny gazu, prognozy, dostarczanie
Węglowodorowe nośniki energii, tzn. gaz ziemny i ropa naftowa są obecnie, poza węglem, głównymi surowcami energetycznymi. Zgodnie z wieloma prognozami, taki właśnie energetyczny obraz świata będzie trwał w XXI wieku, a ludzkość będzie zdana w przeważającej mierze na wykorzystywanie głównie tych surowców. Można wręcz twierdzić o dalszej dominacji ropy naftowej i zwłaszcza gazu ziemnego w biegnącym stuleciu. W artykule poruszono następujące problemy: – Polityka energetyczna oraz prognozy zużycia i zaopatrzenia Unii Europejskiej w gaz ziemny w okresie do 2030 r. – Konkurencja węgiel – gaz. – Polska – zasoby gazu, możliwości jego wydobycia i prognozy jego zużycia. – Rosja – największy eksporter gazu ziemnego. – Ocena ekspertyz Estońskiej Akademii Nauk dotyczących projektu gazociągu Nord Stream. – Polityka energetyczna Polski w zakresie gazu ziemnego.
 
REFERENCES (18)
1.
SIEMEK J., TAJDŚ A., 2006 – Węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa w świecie i w Polsce – stan aktualny i przyszłość. Bezpieczeństwo energetyczne kraju – Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, Warszawa.
 
2.
Report of Programme Committee B IGU. Strategy, Economy and Regulation. 23d World Gas Conference, Amsterdam 2006.
 
3.
RYCHLICKI S., SIEMEK J., 2007 – Kierunki dostaw gazu do Europy – stan aktualny i tendencje przyszłościowe. Polityka Energetyczna t. 10, z. spec. 2, Wydawnictwo Sigmie PAN, Kraków.
 
4.
ELE S., SPRUNT E.S., 2006 – Natural Gas – Image vs, Reality. Journal of Petroleum Technology, February 2006.
 
5.
Fundamentals of Oil and Gas Industry, 2005 Petroleum Economist.
 
6.
Fundamentals of the Global Oil and Gas Industry 2007. World Petroleum Council Yearbook (Cedigaz, BP Statistical Review pf World Energy).
 
7.
Project 006588 Energy Corridor Optimization for European Markets of Gas, Electricity and Hydrogen, OME, 2006. Six Framework Programme Scientific Support Policy (3.2).
 
8.
European gas – volatility lies ahead. SPE Review, Aberdeen and London Section of the SPE, Issue 203, December 2006.
 
9.
SIEMEK J., NAGY S., RYCHLICKI S., 2003 – Estimation of natural gas consumption in Poland based on the logistic – curve interpretation. Applied Energy 75.
 
10.
GUILLET J., 2007 – Policy is the key to security. Fundamentals of the Global Oil and Gas Industry 2007. World Petroleum Council Yearbook.
 
11.
Polityka energetyczna Polski do roku 2030. Dokument rz¹dowy z dnia 10.09.2007.
 
12.
Raport roczny PGNiG S.A. 2005.
 
13.
RADECKI S., 2005 – Możliwości i warunki zwiększenia krajowej bazy zasobowej ropy naftowej i gazu ziemnego. II Krajowy Kongres Naftowców i Gazowników SITPNiG, Bóbrka.
 
14.
Raport roczny PGNiG S.A. 2004.
 
15.
www.epa.gov/coalbed.
 
16.
NAGY S., RYCHLICK S., SIEMEK J., 2006 – Impact of inactive hard – coal mines processes in Silesian Coal Basin on greenhouse gases pollution. Acta Geologica polonica vol. 56, no. 2, pp. 221–228.
 
17.
Członek Estońskiej Akademii Nauk prof. Mihkel Veiderma, Natural Gas in the Baltic Sea Region, November 2005.
 
18.
Prof. Dr Endel Lippmaa, Expert Opinion of the Academy of Sciences on the application submitted by the Nord Stream AG for granting permission to conduct pipeline route investigations in Estonian Waters as defined in unclos, Tallin, July 2007.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top