Renewable energy sources and energy efficiency: identification of financial institutions personnel training needs
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):535–544
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents results of the research on the financial institution personnel training needs in the concept of renewable energy technologies and energy efficiency. The survey was performed in six European countries (namely Poland, Germany, Greece, Slovakia, Romania and Hungary) as a part of the project: Financial institutions personnel training in the concepts of Renewable Energy and Energy Efficiency Technologies for the evaluation of relevant projects. The method chosen to achieve the purpose was questionnaire research. The article presents the results of the research performed in Poland.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników instytucji finansowych w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej
odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, inwestycje
Artykuł prezentuje wyniki badań na temat identyfikacji potrzeb szkoleniowych pracowników sektora finansowego w zakresie technologii energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Badania przeprowadzane były w sześciu państwach (Polsce, Niemczech, Grecji, Słowacji, Rumunii oraz na Węgrzech) w ramach projektu Financial institutions personnel training in the concepts of Renewable Energy and Energy Efficiency Technologies for the evaluation of relevant projects. Metodą wybraną dla zrealizowania tak postawionego celu badawczego była metoda badań ankietowych. W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w Polsce.
 
REFERENCES (3)
1.
KAMIŃSKI J., 2005 — Training needs studies (Poland), Badania przeprowadzone w ramach działania WP2 — “Training needs studies in five EU countries” projektu Financial institutions personnel training in the concepts of Renewable Energy and Energy Efficiency Technologies for the evaluation of relevant Projects, Kraków.
 
2.
PRZYBYŁOWSKI K., HARTLEY S. W., KERIN R.A., RUDELIUS W., 1998 — Marketing. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 
3.
Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 1998 r., Nr 162, poz. 1121) wraz z późniejszymi zmianami.
 
ISSN:1429-6675