Research of factors affecting on the changeability of the load in the PPS
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2010;13(2):91–104
 
KEYWORDS
ABSTRACT
There are many factors, potentially being able to affect the magnitude of power load. Meteorological factors are one of more important ones. Non weather factors can also affect the load e.g. ratings of television. In the paper attempts to assess the influence of this factors. Analysis of the impact of great media significance on the PPS load during selected events was performed. Similar researches were performed in order to state the influence of weather factors, and more specifically the temperature, on load changes in the power system. Methodology of using methods and tools of statistical analysis to assess the influence of these factors on the load changes was proposed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badanie czynników mających wpływ na zmienność obciążenia w KSE
system elektroenergetyczny KSE, modelowanie, obciążenie, prognozowanie krótkoterminowe, czynniki pogodowe, czynniki pozapogodowe
Jest wiele czynników, potencjalnie mogących mieć wpływ na wielkość obciążenia. Jedne z ważniejszych to czynniki meteorologiczne. Mogą na obciążenie wpływać także czynniki pozapogodowe np. oglądalność telewizji. W przedstawianej pracy podjęto próbę oceny wpływu takich czynników. Wykonano analizę wpływu wytypowanych wydarzeń o dużym znaczeniu medialnym na obciążenie KSE. Podobne badania wykonano w celu stwierdzenia wpływu czynników pogodowych, a konkretnie temperatury, na zmianę obciążenia w systemie elektroenergetycznym. Zaproponowano metodykę wykorzystującą metody i narzędzia analizy statystycznej umożliwiające ocenę wpływu tych czynników na zmiany obciążenia.
 
REFERENCES (9)
1.
DĄSAL K., POPŁAWSKI T., STARCZYNOWSKA E., 2010 – Badanie wpływu czynników pozapogodowych na zmiany obciążenia w KSE. Rynek Energii nr 2(87), 38–42.
 
2.
DOBRZAŃSKA I., DĄSAL K., ŁYP J., POPŁAWSKI T., SOWIŃSKI J., 2002 – Prognozowanie w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo P Cz., Częstochowa.
 
3.
HENLEY A., PEIRSON J., 1998 – Residential energy demand and the interaction of price and temperature: British experimental evidence. Energy Economic 20, no 2., 157–171.
 
4.
MALKO J., 1995 – Wybrane zagadnienia prognozowania w elektroenergetyce. OWPW, Wrocław.
 
5.
MORAL CARCEDO J., VICÉNS OTERO J., 2005 – Modelling the non-linear response of Spanish electricity demand to temperature variations. Energy Economic 27, no 3, 477–494.
 
6.
PARDO A., MENEU V., VALOR E., 2002 – Temperature and seasonality influences on Spanish electricity load. Energy Economics 24, no 1, 55–70.
 
7.
PAWŁOWSKI Z., 1981 – Statystyka matematyczna. PWN, Warszawa.
 
8.
POPŁAWSKI T., DĄSAL K., DUDEK G., ŁYP J., SOWIŃSKI J., STARCZYNOWSKA E., 2010 – Opracowanie i weryfikacja modeli do prognozowania zapotrzebowania na moc elektryczną w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) dla potrzeb opracowania w PSE Operator S.A. planów koordynacyjnych. Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o., Warszawa (niepubl.).
 
9.
STASIEWICZ S., RUSNAK Z., SIEDLECKA U., 1998 – Statystyka Elementy Teorii i Zadania. Wydawnictwo AE, Wrocław.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675