Role of law regulations in assurance of national energy security
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2010;13(2):105–117
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper, role of law regulations in process of assurance of national energy security is shown. Analysis and evaluation of possibilities and effectiveness of past and present law regulations for assurance of national energy security was performed. Law regulations for assurance of energy security which are contained in the Energy Law have multi-plane character and concern, among other things, entities of the civil service and energy enterprises performing licensed business activity consisting in: generation, transmission, distribution and trade electricity. In this paper, analysis and evaluation of selected law regulations in force of last years in aspect of energy security is described.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rola uregulowań prawnych w procesie zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju
system elektroenergetyczny, bezpieczeństwo elektroenergetyczne, prawo
W artykule przedstawiono rolę uregulowań prawnych w procesie zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Przedstawiono szeroko problematykę bezpieczeństwa elektroenergetycznego i dokonano przeglądu obowiązujących regulacji prawnych w tym obszarze pod kątem ich możliwości i skuteczności dla zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Szczególną uwagę poświęcono rozwiązaniom zawartym w ustawie Prawo Energetyczne przed jej nowelizacją i po jej nowelizacji. Mają one charakter wielopłaszczyznowy i dotyczą organów administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorstw energetycznych prowadzących koncesjonowaną działalność w obszarze: wytwarzania energii elektrycznej, operatora systemu przesyłowego, operatorów systemów dystrybucyjnych, obrotu energią elektryczną. Ponadto w artykule przedstawiono i oceniono ważne w procesie zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego rozwiązania dotyczące infrastruktury sieciowej zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 
REFERENCES (30)
1.
Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i instytucji infrastrukturalnych (Dz.U. UE z 4.2.2006, L 33/22).
 
2.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625; Nr 104, poz. 708; Nr 158, poz. 1123; Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124; Nr 52, poz. 343 i Nr 115, poz. 790).
 
3.
Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. – O zmianie ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104).
 
4.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. – O swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).
 
5.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94 poz.1037, z późn. zm.).
 
6.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 
7.
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. – O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz.331 z późn. zm.).
 
8.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. – O zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.).
 
9.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. – O stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558, z późn. zm.).
 
10.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. – O działach administracji rządowej (Dz.U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z późn. zm.).
 
11.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 – O administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 577, z późn. zm.).
 
12.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 – O samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95, z późn. zm.).
 
13.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 – O samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r., Nr 91, poz. 578, z późn. zm.).
 
14.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 – O samorządzie województwa (Dz.U. z 1998 r., Nr 91, poz. 576, z późn. zm.).
 
15.
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. – O zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. z 1996 r., Nr 106, poz. 493, z późn. zm.).
 
16.
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. – O zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przeterminowanym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U. z 2007 r., Nr 130, poz. 905).
 
17.
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. – O zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r., Nr 191, poz. 1367).
 
18.
Ustawa z dnia 22 lipca 2004 r. – O handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2784).
 
19.
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. – O systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070).
 
20.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. – O rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591, z późn. zm.).
 
21.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. – O podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, z późn. zm.).
 
22.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. – O podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r., Nr 3, poz. 11, z późn. zm.).
 
23.
Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. – O wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz.U. z 1995 r. Nr 154, poz. 792 ; z 2006 r. Nr 183, poz. 1353).
 
24.
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. – O partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1420, z późn. zm.).
 
25.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z późn. zm).
 
26.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, z późn. zm.).
 
27.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).
 
28.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – O gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r., Nr 115, poz. 741, z późn. zm.).
 
29.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).
 
30.
Doktryna zarządzania bezpieczeństwem energetycznym – Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Warszawa, maj 2004.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675