Selected European countries energy policy and the Polish energy strategy
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki, Poznań
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2015;18(3):5–14
 
KEYWORDS
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Polityka energetyczna wybranych krajów europejskich a strategia energetyczna Polski
bezpieczeństwo energetyczne, mix energetyczny, polityka energetyczna
W ostatnich latach zagadnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju poświęcono wiele uwagi. Ogólnie można stwierdzić, że bezpieczeństwo energetyczne to stan gospodarki, który umożliwia pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię. Pokrycie tego zapotrzebowania powinno odbywać się w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony. Istotną kwestią jest przy tym minimalizacja negatywnego oddziaływania sektora energetycznego na środowisko. W artykule przedstawiono stan obecny oraz strategie rozwoju systemów energetycznych, w kontekście zmian, jakie zachodzą w wybranych krajach europejskich. Przeanalizowano plany rozwoju wybranych systemów energetycznych krajów europejskich i porównano te plany ze strategią rozwoju krajowego systemu energetycznego. Obecnie trwają prace nad kolejną wersją dokumentu pt. „Polityka energetyczna Polski”. Powstający dokument powinien jasno wskazywać nasze cele na najbliższe lata i pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych firmom energetycznym. W obecnej chwili Polska znalazła się w momencie, w którym powinna stworzyć optymalną koncepcję miksu energetycznego. Artykuł ma na celu pokazanie, że mimo planów wspólnej europejskiej polityki energetycznej możliwe jest prowadzenie własnej strategii rozwoju systemu energetycznego.
 
REFERENCES (29)
1.
ADEME ENERGY TRANSITION SCENARIOS 2030/2050, French Environment&Energy Management Agency, 2014.
 
2.
Agencja Rynku Energii S.A. (https://www.are.waw.pl/).
 
3.
Clarens, P., Farley, M., Jazbec, L., Kraus, N. i Tigges, K.D. 2015. Thermal Power in 2030 Added Value For EU Energy Policy, European Power Plant Suppliers Association, Brussels.
 
4.
Dena Ancillary Services Study 2030. Summary of the key results of the study “Security and reliability of a power supply with a high percentage of renewable energy” by the project steering group. Deutsche Energie -Agentur GmbH (dena) – German Energy Agency Berlin, 2014.
 
5.
Die Energiewende in Deutschland. Mit sicherer, bezahlbarer und umweltschonender Energie ins Jahr 2050. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Berlin, 2012.
 
6.
Electricity 2030, THE CHOICES FOR FRANCE, Study by UFE with assistance from Estin&Co, 2014.
 
7.
ELECTRICITY INFORMATION, IEA STATISTICS, International Energy Agency, Paris 2014.
 
8.
Electricity Market Reform, Department of Energy and Climate Change, 2013, [Online] Dostępne w: https://www.gov.uk/ [Dostęp: 2.07.2015].
 
9.
Energy Policies of IEA Countries Germany 2013 Review, OECD/IEA, International Energy Agency, Paris, 2013.
 
10.
Energy Security Strategy, Department of Energy and Climate Change, 2012, [Online] Dostępne w: https://www.gov.uk/ [Dostęp: 2.07.2015].
 
11.
EurObserv’ER [Online] Dostępne w: http://www.eurobserv-er.org/ [Dostęp: 2.07.2015].
 
12.
EUROSTAT [Online] Dostępne w: http://ec.europa.eu/eurostat [Dostęp: 2.07.2015].
 
13.
Gołębiowski, P., Klima, G., Marciniak, M., Parfieniuk, P. i Sowińska, A. 2013. Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060. Wersja 2.0, Departament Analiz Strategicznych, Warszawa, 12 listopada 2013.
 
14.
Jakobsen, K.J. i Andersen, S.K. 2015. Nordiske Elektricitetspriser& Mølledrift. Afgangsprojekt, 2015.
 
15.
Kaliski, M., Frączek, P. i Szurlej, A. 2011 Brytyjskie doświadczenia a zmiana struktury źródeł energii w Polsce. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 14, z. 2, s. 141–153.
 
16.
Kamiński, J. 2010. Modelowanie systemów energetycznych – ogólna metodyka budowy modeli. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 13, z. 2, s. 219–226.
 
17.
Mix energetyczny 2050, Analiza scenariuszy dla Polski, Warszawa 2011.
 
18.
Mix energetyczny dla Polski do roku 2060. Warszawa 2015, opracowany dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) przez Departament Analiz Strategicznych.
 
19.
Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR, Zpracovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo financí ČR, 2015.
 
20.
Olkuski, T. 2014. Udział gazu w strukturze produkcji energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii w latach 2000–2012. Rynek Energii, ISSN 1425-5960, Nr 3, s. 14–19.
 
21.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 roku.
 
22.
Popławski, T. 2012, Problematyka budowy modelu długoterminowej prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną dla Polski. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 3, s. 293–304.
 
23.
Roční zpráva o provozu ES ČR, Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ. Praha, 2015.
 
24.
Scenarier for dansk el og fjernvarme 2020 til 2035. Analyse nr. 4, Dansk Energie, 2013.
 
25.
Scenario outlook and adequacy forecast 2014/2030. European Network of Transmission System Operators (ENTSO-E), Brussels, 2014.
 
26.
Státní Energetická Koncepce České Republiky, Praha, 2014.
 
27.
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r. Warszawa 2014.
 
28.
Tischner, D., Ukleja, J., Willams, L., Vardakis, A. i Porta, J. 2013. UK Optimization of Electricity Generation Mix for 2030, Power and Energy Society General Meeting (PES), IEEE, s. 1–5, DOI: 10.1109/PESMG.2013.6672604.
 
29.
Urząd Regulacji Energetyki [Online] Dostępne w: http://www.ure.gov.pl/ [Dostęp: 1.07.2015].
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675