ORIGINAL PAPER
The development of renewable energy in Ukraine in the context of ensuring public employment
 
More details
Hide details
1
Ukrainian State Employment Service Training Institute, Ukraine
2
Theoretical and Applied Economics Department, Ukrainian State Employment Service Training Institute, Ukraine
3
Strategic Development Department, State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine, Ukraine
CORRESPONDING AUTHOR
Olena Lyndiuk   

Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv, Ukraine
Submission date: 2020-09-28
Final revision date: 2020-11-06
Acceptance date: 2020-11-09
Publication date: 2020-12-18
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(4):141–154
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article examines the trends in the development of renewable energy in Ukraine in accordance with the long-term strategy of the energy sector of the state in the context of the transformation of employment in the energy sector of the country. It is emphasized that investments in renewable energy technologies create more jobs compared to traditional electricity generation technologies. It is defined that in Ukraine there is a significant untapped potential for energy efficiency, which requires accelerating the pace of modernization and development of renewable energy sources and raises the issue of labor supply to the industry. It was emphasized that there are a number of opportunities for the development of the energy sector of Ukraine related to the development of renew- able energy sources. It is underlined that the formation of territorial-industrial clusters in Ukraine for the production of equipment for solar and wind energy with a closed production cycle forms long-term prerequisites for socio-economic stability in the country and stimulates employment. It is substantiated that an important reserve for increasing employment in Ukraine is to ensure the energy efficiency of buildings. At the same time, it was noted that in the field of renewable energy and energy efficiency in Ukraine there is a significant shortage of qualified technicians and specialists in the field of innovative technologies, which confirms the importance of studying the problem of labor support in the industry. It is determined that today the solution of the issue of labor supply of the industry takes place mainly at the level of enterprises that invest in the development of their own staff.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rozwój energetyki odnawialnej na Ukrainie w kontekście zapewnienia zatrudnienia
energia odnawialna, efektywność energetyczna, elektryczność, energia słoneczna, energia wiatrowa, zatrudnienie, podaż pracy
Artykuł analizuje trendy rozwoju energetyki odnawialnej na Ukrainie zgodnie z długoterminową strategią sektora energetycznego państwa w kontekście transformacji zatrudnienia w sektorze energetycznym kraju. Podkreśla się, że inwestycje w technologie energii odnawialnej tworzą więcej miejsc pracy w porównaniu z tradycyjnymi technologiami wytwarzania energii elektrycznej. Na Ukrainie istnieje znaczny, niewykorzystany potencjał efektywności energetycznej, co wymaga przyspieszenia tempa modernizacji i rozwoju odnawialnych źródeł energii. To powoduje, że pojawia się kwestia możliwości zapewnienia dostępności pracowników w przemyśle. Podkreśla się, że możliwości rozwoju sektora energetycznego Ukrainy są związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Powstanie na Ukrainie klastrów terytorialno-przemysłowych do produkcji urządzeń do energetyki słonecznej i wiatrowej o zamkniętym cyklu produkcyjnym stanowi długoterminową przesłankę stabilności społeczno-gospodarczej kraju i stymuluje zatrudnienie. Wskazano, że ważnym elementem zwiększenia zatrudnienia jest zapewnienie efektywności energetycznej budynków. Jednocześnie zauważono, że w obszarze energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej na Ukrainie występuje znaczny niedobór wykwalifikowanych techników i specjalistów z zakresu innowacyjnych technologii, co potwierdza istotność badań związanych z problematyką wsparcia rynku pracy w przemyśle. Oceniono, że dziś rozwiązanie problemu podaży pracy w przemyśle następuje głównie na poziomie przedsiębiorstw inwestujących w rozwój własnej kadry.
 
REFERENCES (18)
1.
Aldieri et al. 2020 – Aldieri, L., Grafström, J., Sundström, K. and Vinci, C.P. 2020. Wind Power and Job Creation. Sustainability 12(1), DOI: 10.3390/su12010045.
 
2.
Bilozerova, L. 2012. Wind energy relies on domestic producers (Vitroenerhety’ka rozrakhovuye na vitchy’znyanoho vy’robny’ka). [Online] http://www.golos.com.ua/articl... [Accessed: 2020-05-22] (in Ukrainian).
 
3.
EAP 2018. Prospects for the development of the green economy in Ukraine: opportunities for greening the energy sector. Analytical review (Perspekty’vy’ rozvy’tku “Zelenoyi” ekonomiky’ v Ukrayini: mozhly’vosti dlya “ozelenennya” enerhety’chnoho sektoru. Anality’chnyy ohlyad). [Online] http://www.green-economies-eap.... [Accessed: 2020-09-06] (in Ukrainian).
 
4.
Efimov, M. 2018. Wind energy as a locomotive of economic development of the country (Vitroenerhety’ka yak lokomoty’v ekonomichnoho rozvy’tku krayiny’). [Online] https://investgazeta.ua/blogs/... [Accessed: 2020-05-22] (in Ukrainian).
 
5.
FEAO 2017. Presentation in the Verkhovna Rada of a study on job creation in the field of energy efficiency (Prezentatsiya u vru doslidzhennya shchodo stvorennya robochy’kh mists’ u sferi enehroefekty’vnosti). [Online] https://feao.org.ua/news/prese... [Accessed: 2020-07-16] (in Ukrainian).
 
6.
GIZ 2020. Research on job creation in the fields of energy efficiency and renewable energy in Ukraine (Doslidzhennya stvorennya robochy’kh mists’ u sferakh enerhoefekty’vnosti ta vidnovlyuvanoyi enerhety’ky’ v Ukrayini). [Online] http://reform.energy/media/146.... [Accessed: 2020-09-10] (in Ukrainian).
 
7.
IEA 2020. Global Energy Review 2020. [Online] https://www.iea.org/reports/gl... [Accessed: 2020-09-10].
 
8.
IEA U 2020. Global Energy Review 2020. Ukraine. [Online] https://www.iea.org/countries/... [Accessed: 2020-09-10].
 
9.
IRENA. International Renewable Energy Agency. [Online] https://www.irena.org/ [Accessed: 2020-09-10].
 
10.
IRENA 2017. Renewable Energy Benefits: Leveraging Local Capacity for Solar PV. [Online] https://irena.org/publications... [Accessed: 2020-09-10].
 
11.
IRENA 2019. Renewable Energy and Jobs. Annual Review 2019. IRENA. [Online] https://www.irena.org/publicat... [Accessed: 2020-09-10].
 
12.
Kness 2019. KNESS PV became the first national industrial manufacturer of solar panels in Ukraine (KNESS PV stav pershy’m natsional’ny’m promy’slovy’m vy’robny’kom sonyachny’kh paneley v Ukrayini). [Online] https://kness.energy/news/open... [Accessed: 2020-09-06] (in Ukrainian).
 
13.
Kyiinfo 2020. Does the labor market keep up with changes in the energy sector? (Chy vstyhaye rynok pratsi za zminamy v sektori enerhetyky?). [Online] https://kyiinfo.com.ua/chy-vst... [Accessed: 2020-09-05] (in Ukrainian).
 
14.
MEPR 2017. Energy strategy of Ukraine for the period up to 2035 “Security, energy efficiency, competitiveness” (Enerhety’chna stratehiya Ukrayiny’ na period do 2035 roku “Bezpeka, enerhoefekty’vnist’, konkurentospromozhnist’”). [Online] https://mepr.gov.ua/news/34422... [Accessed: 2020-09-02] (in Ukrainian).
 
15.
MEPR 2020. The concept of “green” energy transition of Ukraine until 2050 (Kontseptsiya “zelenoho” enerhety’chnoho perekhodu Ukrayiny’ do 2050 roku). [Online] https://mepr.gov.ua/news/34424... [Accessed: 2020-09-10] (in Ukrainian).
 
16.
MPE 2017. Ukraine’s energy strategy for the period up to 2035 (Enerhety’chna stratehiya Ukrayiny’ na period do 2035 roku). [Online] http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/... [Accessed: 2020-09-07] (in Ukrainian).
 
17.
RADA 2020. On approval of the Concept for the implementation of state policy in the field of energy efficiency of buildings in terms of increasing the number of buildings with close to zero energy consumption and approval of the National Plan to increase the number of buildings with close to zero energy consumption (Pro skhvalennya Kontseptsiyi realizatsiyi derzhavnoyi polity’ky u sferi zabezpechennya enerhety’chnoyi efekty’vnosti budivel’ u chasty’ni zbil’shennya kil’kosti budivel’ z bly’z’ky’m do nul’ovoho rivnem spozhy’vannya enerhiyi ta zatverdzhennya Natsional’noho planu zbil’shennya kil’kosti budivel’ z bly’z’kym do nul’ovoho rivnem spozhy’vannya enerhiyi). [Online] https://zakon.rada.gov.ua/laws... [Accessed: 2020-09-02] (in Ukrainian).
 
18.
SAEE 2020. Alternative energy. State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine (Al’ternaty’vna enerhety’ka. Derzhavne ahentstvo z enerhoefekty’vnosti ta enerhozberezhennya Ukrayiny’). [Online] https://saee.gov.ua/uk/ae [Accessed: 2020-09-07] (in Ukrainian).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675