The I-O model of the sustainable local energy system in case of the uncertainty of input data
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(1):399-408
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Constructing models input-output for local energy system makes mistakes. These mistakes are result of uncertainties of data used to the construction of the model. This problem concerns everyone of three components of the discussedmodel. It refers to data used to formulating of the classical matrix of flows between specified elements of the production and the consumption of energy as well as towards matrices describing the environmental and social influence. In the article a solution of this problem through the application of intervall formulating of elements of the model matrix was proposed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Model macierzowy zrównoważonej energetyki lokalnej uwzględniający niepewność danych wejściowych
rozwój zrównoważony, energetyka lokalna, interwałowy model input-output
Budowanie modeli input-output dla energetyki lokalnej obarczone jest błędami wynikającymi z niepewnooeci danych użytych do konstrukcji modelu. Problem ten dotyczy wszystkich trzech składników omawianego modelu, zarówno danych wykorzystywanych do formułowania klasycznej macierzy przepływów między wyszczególnionymi elementami produkcji i zużycia energii jak również w odniesieniu do macierzy opisujących oddziaływanie środowiskowe i społeczne. W artykule proponuje się rozwiązanie tego zagadnienia poprzez zastosowanie interwałowego sformułowania danych do modelu.
 
REFERENCES (11)
1.
WU C.C., ChANG N.B., 2003 – Grey input-output analysis and its application for environmental cost allocation. European Journal of Operational Research 145, p. 175–201.
 
2.
GURGUL H., 1998 – Modele input-output w warunkach niepe³nej informacji. Wyd. AGH.
 
3.
GURGUL H., 1997 – Przedzia³owe modelowanie systemów input-output. Automatyka t. 1, z. 1, s. 147–153.
 
4.
TOMASZEWICZ £., 1994 – Metody analizy input-output. Warszawa, PWE.
 
5.
HAWDON D., PEARSON P., 1995 – Input-output simulations of energy, environment, economy interactions in the UK. Energy Economics Vol. 17, No. 1, pp. 73–86.
 
6.
GONERA M., DYMOWA L., SEWASTIANOW P., 2003 – Pierwiastki rozmyte równań przedziałowych. Informatyka Teoretyczna i Stosowana nr 4, r. 3, s. 197–204.
 
7.
GONERA M., 2004 – Rozmyte wartości wielkości produkcji i interwałowe wartości kosztów w analizie wejścia – wyjścia. Informatyka Teoretyczna i Stosowana nr 5, r. 4.
 
8.
LI Q-X., LIU S.-F., 2008 – The foundation of the grey matrix and the grey input–output analysis. Applied Mathematical Modelling 32, 267–291.
 
9.
PLICH M., 2002 – Budowa i zastosowanie wielosektorowych modeli ekonomiczno-ekologicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
10.
RUSAK H., 2007 – Model macierzowy energetyki lokalnej w zrównoważonym rozwoju obszarów cennych przyrodniczo, Polityka Energetyczna t. 10, z. spec. 2.
 
11.
LIGUS M., 2008 – Wskaźnik korzyści środowiskowych w ocenie ekonomicznej efektywności inwestycji w odnawialne źródła energii. Referat na konferencji „Ekonomiczne problemy wykorzystania odnawialnych źródeł energii”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 25–27 czerwca.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top