The issues concerning programming the development of electric power system in Poland
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(1):385–398
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Currently, Polish power system faces a great challenge. It has to satisfy the increasing at high rat demand ratę, whereas most of assets for centralized heat and electric energy production require renovation. At the same time new global-scale and EU rules are being introduced. These are aimed a limitiation of climate changes and supporting energy supplies. This extreme challenge create a uniąue chance to create a new balanced electric power system for futurę generations. Whei designing the concepts of development of electric power system, attention has to be paid to comple mentarity of development strategies, which should include savings of primary energy, development o Renewable Energy Sources and co-regenerative sources, promotion of nuclear energy and tech nologies of clean coal combustion with the technologies of C02 escapement and seąuestration. In thi paper attention is paid to those issues, which will surely appear soon in polish power system.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Problematyka programowania rozwoju systemu elektroenergetycznego w Polsce
system elektroenergetyczny, zrównoważony rozwój, zintegrowane planowanie, prognozowanie
W chwili obecnej polski sektor energetyczny stoi przed ogromnym wyzwaniem. Musi zaspokoajać rosnący w duzym tempie popyt, podczas gdy większość aktywów służących do scentralizowanej produkcji ciepła i energii elektrycznej wymaga modernizacji. Jednocześnie wprowadzane są nowe przepisy globalne oraz unijne, mające na celu ograniczenie zmian klimatu i zabezpieczenie dostaw energii. To ogromne wyzwanie stwarza prawdziwą szanse na wykreowanie nowego zrównowazonego sektora energetycznego dla następnych pokoleń. Przy opracowywaniu koncepcji rozwoju sektora energetyki należy zwrócić uwagę na komplementarność strategii rozwoju, która powinna obejmować oszczędności energii pierwotnej, rozwój odnawialnych źródeł energii i źródeł kogeneracyjnych, promocję energii nuklearnej i technologii czystego spalania węgla z technologią wychwytu i sekwestracji CO2. W artykule próbowano zwrócić uwagę na problemy, które niewątpliwie pojawią się w najbliższym czasie w polskiej energetyce.
 
REFERENCES (13)
1.
Wkład w przygotowanie programu modernizacji i rozwoju polskiego sektora energetycznego do 2030 roku. Energetyka, Zeszyt tematyczny nr XVI ISSN 0013-7294.
 
2.
PASZCZA H., BIAŁAS M., ZĘBALA J., 2007 - Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w krajach UE w świetle komunikatu Komisji Europejskiej: „Stosowanie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002". Polityka Energetyczna t. 10, z. spec. 2, IGSMiE PAN, Kraków.
 
3.
BADYDA K., LEWANDOWSKI J., 2008 - Uwarunkowania rozwoju w Polsce energetyki wykorzystującej węgiel, Energetyka nr 3.
 
4.
Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku. Projekt, wersja 3.2 z dnia 10.09.2007. Minister Gospodarki, Warszawa, wrzesień 2007.
 
5.
CHOJNOWSKI J. - Racjonalizacja zużycia energii Jako element zintegrowanej polityki Unii Europejskiej w zakresie energii oraz zmian klimatu. Rynek Energii nr 3 (76), s. 20-28.
 
6.
PAVLOVA-MARCINIAK I., 2007 - Prospects of development of nuclear power engineering in Poland. IV International scientific conference Elektroenergetika 2007, EE'2007, Stara Leśna, High Tatras, September 19-21, 86-89.
 
7.
POPŁAWSKI T., 2008 - The issues of load variation in a Polish Power Engineering System. 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering EPE 2008, Brno, Czech Re-public. ISBN 978-80-214-3650-3.
 
8.
Komisja Wspólnot Europejskich: Green Paper: Towards a European strategy for the security of energy supply. Office for official Publications of the European Communities, 2001, Luxembourg.
 
9.
Komisja Wspólnot Europejskich: Zielona Księga - Europejska Strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii. KOM (2006) 105. Bruksela, 8.03.2006.
 
10.
JANKOWSKI B., PARCZEWSKI Z., UMER A., NIEMYSKI M., 2008 - Raport 2030. „Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskiej strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji C02 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości odbudowy mocy wytwórczych wykorzystujących paliwa kopalne oraz poziom cen energii elektrycznej", Warszawa.
 
11.
SOWIŃSKI J., 2007 - Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach systemowych. Polityka Energetyczna t. 10, z. spec. 2, IGSMiE PAN, Kraków.
 
12.
SZKUTNIK J., 2006 - Efficiency and quality in management of energy distribution. The challenges for reconversion Innovation - sustainability-knowledge management. Edited by Piotr Pachura, Institut Superieur Industriel Pierrard HEC du Luxembourg VIRTON, Belgium, Depot legal: D/2006/9727/3, pp. 183-192.
 
13.
Dokument Roboczy NR 6. Perspektywa finansowa 2007-2013. Parlament Europejski. Komisja tymczasowa do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013. 22 listopada 2004.
 
ISSN:1429-6675