The current state of connection issues of renewable energy sources installations to the electrical grid
S. Bartnikowska 1  
,   A. Olszewska 2  
,   W. Czekała 1  
 
More details
Hide details
1
Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Enea Operator Sp. z o.o.
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2017;20(2):117–128
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The popularization and development of renewable energy sources is one of the main ongoing goals of the European Union and Poland’s Energy policy. Increasing the number of installations operating on the basis alternative energy sources not only guarantees to broaden the diversification of energy sources but it also can guarantee a high level of energy security. As a result, it may be possible to increase the market competition and growth of energetic efficiency. Additionally, it will restrain the harmful effects of the energy sector on the environment. The growing demand for electricity and increasing environmental awareness contribute to the development of installations using renewable energy sources, such as photovoltaic systems and wind turbines. However, connecting the alternative generation units to the national electric power system is often a long-term, complex process, exposed to many difficulties. One of the most common barriers are vague legal provisions and the instability of the Polish law, which put investors in an uncertain position. The lack of appropriate financial instruments, results in forcing owners, especially those who own large installation, to accomplish their projects based totally on their own resources, without subsidies. This is one of the largest factors discouraging investing in such systems. The poor technical condition of the network and other difficulties of an urban nature purposes of impede ensuring the safety of energy transmission especially to a long distance from the GPZ source. The present article deals with the problems faced by Polish investors, who wish to connect their renewable energy source installation to the main power system. The research is based on the connection analysis of photovoltaic and wind power to the electricity grid.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stan obecny przyłączeń instalacji OZE do systemu elektroenergetycznego
Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE), energia elektryczna, Odnawialne Źródła Energii (OZE), energetyka wiatrowa, energetyka słoneczna
Popularyzacja i rozwój odnawialnych źródła energii są głównymi celami realizowanej obecnie europejskiej oraz polskiej polityki energetycznej. Wzrost liczby niskoemisyjnych instalacji, korzystających z alternatywnych nośników energii ma nie tylko zagwarantować zwiększenie poziomu dywersyfikacji źródeł energii, lecz również zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego. Dzięki temu możliwe będzie również zwiększenie konkurencyjności na rynku energii oraz efektywności energetycznej, a dodatkowo – ograniczenie szkodliwego oddziaływania sektora energetyki na stan środowiska przyrodniczego. Coraz większy popyt na energię elektryczną, jak i wzrastająca świadomość ekologiczna społeczeństwa przyczyniają się do rozwoju instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), w tym systemów fotowoltaicznych i siłowni wiatrowych. Jednakże przyłączanie alternatywnych jednostek wytwórczych do krajowego systemu elektroenergetycznego jest często procesem skomplikowanym, długotrwałym, narażonym na wiele utrudnień. Jedną z najczęściej spotykanych barier są niejasne zapisy prawne i administracyjne, które, także ze względu na swoją niestabilność, stawiają inwestorów z branży OZE w niepewnym położeniu. Brak odpowiednich instrumentów finansowych powoduje, że właściciele, zwłaszcza tych większych instalacji, muszą realizować swoje projekty wykorzystując własne nakłady pienięż- ne, co jest często czynnikiem zniechęcającym do inwestowania w tego rodzaju instalacje. Ponadto nienajlepszy stan techniczny majątku sieciowego oraz bariery urbanistyczne uniemożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa przesyłu energii elektrycznej zwłaszcza na duże odległości od Głównego Punktu Zasilającego (GPZ). W niniejszym artykule przybliżono problemy, z jakimi zmagają się polscy inwestorzy, chcący przyłączyć instalację OZE do systemu elektroenergetycznego. Analizę przeprowadzono na podstawie przyłączeń instalacji fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych do sieci energetycznej.
 
REFERENCES (23)
1.
Bogacki i in. 2010 – Bogacki, M., Osicki, A., Pasierb, S. i Wojtulewicz, J. 2010. Odnawialne źródła energii efektywne wykorzystanie w budynkach finansowanie przedsięwzięć. Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Katowice, s. 13.
 
2.
Chwieduk, D. 2005. Ocena strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań. NFOŚiGW, Warszawa.
 
3.
Czekalski, D. 2009. Koszty budowy farmy wiatrowej z wykorzystaniem urządzeń z demontażu – studium przypadku – rozdział w książce: Planowanie i zarządzenie w energetyce, SGGW w Warszawie, Warszawa.
 
4.
Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 09.140.16.
 
5.
Euro-Centrum 2013. Rynek fotowoltaiki w Polsce: Diagnoza. Diagnoza opracowana przez Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Kraków.
 
6.
Ginalski, Z. 2010. Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu. Broszura – część projektu realizowanego przez FDPA oraz CDR w Brwinowie, Warszawa, 3, 18, 20.
 
7.
IEO 2016. Rynek fotowoltaiki w Polsce 2016 – raport sporządzony przez Instytut Energetyki Odnawialnej, lipiec 2016, Warszawa.
 
8.
Kalda, G. 2012. Wykorzystanie w Polsce energii wiatru do oświetlania i ogrzewania. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 283, z. 59 (4/12).
 
9.
Lewandowski, W. 2002. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, str. 82.
 
10.
Mroziński, A. 2015. Poradnik dobrych praktyk wdrażanie instalacji odnawialnych źródeł energii. Toruń: Wydawnictwo 1studio.pl Arkadiusz Bartnik, s. 23.
 
11.
Polityka energetyczna… 2009 – Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r. – Polityka energetyczna Polski do 2030 roku.
 
12.
Radziemska-Klugmann, E. 2010. Fotowoltaika w teorii i praktyce. Legionowo: Wydawnictwo BTC.
 
13.
Rozporządzenie… 2004 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 2004 Nr 257, poz. 2573).
 
14.
Rozporządzenie… 2007 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 Nr 93, poz. 623).
 
15.
Sarniak, M. 2008. Podstawy fotowoltaiki. Wydawnictwo OWPW, Warszawa.
 
16.
Sektor gazowy a energetyka… 2012 – [Online] Dostępne w: https://www.pwc.pl/pl/publikac... [Dostęp: 20.02.2017].
 
17.
Ustawa… 1994 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414).
 
18.
Ustawa… 1997 – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54, poz. 348) z późniejszymi zmianami.
 
19.
Ustawa… 2008 – Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199, poz. 1227).
 
20.
Ustawa… 2013 – Ustawa z dnia 26 lipca 2016 r. o zmianie Ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 984).
 
21.
Ustawa… 2015 – Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015, poz. 478).
 
22.
Ustawa… 2016 – Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 925).
 
23.
www.innogy.pl 2017 – [Online] Dostępne w: https://www.innogy.pl/pl/tabel... [Dostęp: 20.02.2017].
 
ISSN:1429-6675