Legal aspects of corporate energy audits
A. E. Nieć 1  
 
More details
Hide details
1
doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2017;20(2):129–142
 
KEYWORDS
ABSTRACT
On October 1, 2016, the Energy Efficiency Act of May 20, 2016 was adopted in Poland. The Act establishes, among other things, the principles of performing energy audits at companies, which are meant to be a tool for improving energy efficiency. The domestic legislature introduced the obligation to carry out corporate energy audits in response to the relevant requirements defined in Directive 2012/27/EU that establishes a common framework to promote energy efficiency within the European Union. Since the obligation to perform corporate energy audits has only just been introduced into the Polish law (it was not mandatory under the provisions of the Energy Efficiency Act of April15, 2011 that remained in effect until September 20, 2016), the article contains a comprehensive assessment of the currently binding regulations applying to this issue. The focal point of the analysis comprises the requirements set out in section 5 of the Energy Efficiency Act of May 20, 2016. The types of entities concerned and the scope of obligatory energy audits have been indicated. Another salient point was highlighting common elements and differences as compared with the solutions determined by the EU lawmakers in this area. The penalties for defaulting on the requirements established in the Energy Efficiency Act of May 20, 2016 were presented, along with the exceptions introduced by the legislature and the alternative solutions that can be used instead of obligatory energy audits at companies. As the article focuses on legal aspects, it contains some observations that are, in fact, a comment on selected provisions of the Energy Efficiency Act of May 20, 2016, but also provide answers to a number of questions posed by company owners in the course of their everyday activity.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prawne aspekty prowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa
efektywność energetyczna, audyt energetyczny przedsiębiorstwa, system zarządzania energią, kryteria audytu energetycznego
Z dniem 1 października 2016 roku zaczęły obowiązywać w Polsce przepisy ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, która określa m.in. zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa – stanowiącego narzędzie ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej. Wprowadzenie przez krajowego ustawodawcę obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest odpowiedzią na wymagania sformułowane w tym zakresie w postanowieniach Dyrektywy 2012/27/UE, ustanawiającej wspólną strukturę ramową dla środków służących wspieraniu efektywności energetycznej w Unii Europejskiej. Ponieważ obowiązek poddania się audytom energetycznym przedsiębiorstwa został wprowadzony do prawa krajowego stosunkowo niedawno – konieczności takiej nie przewidywały bowiem obowiązujące do dnia 30 września 2016 roku przepisy ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej – w artykule dokonano wszechstronnej weryfikacji aktualnie obowiązujących przepisów regulujących to zagadnienie. W szczególności poddano analizie wymagania sformułowane w rozdziale 5 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, wskazując zarówno podmiotowy, jak i przedmiotowy zakres obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, a także akcentując elementy zbieżne i podkreślając różnice względem rozwiązań określonych w tym obszarze przez prawodawcę unijnego. Eksponując sankcje za niedopełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, wskazano również na wprowadzone przez legislatora odstępstwa i rozwiązania stanowiące alternatywę dla obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Analizując aspekty prawne, w artykule zawarto spostrzeżenia, które stanowią komentarz do wybranych przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, a jednocześnie dają odpowiedź na szereg pytań formułowanych w praktyce, przez przedsiębiorców.
 
REFERENCES (25)
1.
Damasiewicz, A. 2012. Efektywność energetyczna. Komentarz, LEX/el.
 
2.
Frączek, P. 2010. Konsekwencje przyjęcia pakietu energetyczno klimatycznego dla przyszłej roli węgla kamiennego w polityce energetycznej Polski. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 16, s. 445.
 
3.
Kenig-Witkowska, M.M. 2012. Prawo środowiska Unii Europejskiej. Wybór i wprowadzenie. Warszawa, s. 21.
 
4.
Kosikowski, C. 2013. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa, s. 575.
 
5.
Kowalke, K. i Prochownik, M. 2014. Wpływ pakietu energetyczno-klimatycznego na proces unowocześniania polskiego sektora energetycznego. Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance 4, s. 230.
 
6.
Michał, B. 2005. Swoboda działalności gospodarczej. Komentarz, LEX/el.
 
7.
Möller, L. 2013. Możliwości oszczędzania energii i redukcji kosztów w przedsiębiorstwie. [W:] Kryński A., red., Kramer M., red., Caekelbergh A.F., red. 2013 – Zintegrowane zarządzanie środowiskiem. Systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką, Warszawa, s. 876.
 
8.
Nałęcz, A. 2005. Kary pieniężne w prawie energetycznym. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 2, s. 2.
 
9.
Plutecki, Z. i Krupa, E. 2015. Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez standaryzację procesu zarządzania energią. Materiały pokonferencyjne z Konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane, t. 1., cz. III, s. 508.
 
10.
Skoczkowski, T. i Bielecki, S. 2016. Efektywność energetyczna – polityczno-formalne uwarunkowania rozwoju w Polsce i Unii Europejskiej. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 19, z. 1, s. 6.
 
11.
Stoma i in. 2014 – Stoma, M., Dudziak, A. i Piekarski, W. 2014. System zarządzania energią narzędziem zarządzania organizacją i jej zasobami energetycznymi. Materiały pokonferencyjne z Konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane, t. 1., cz. II, s. 357–358.
 
12.
Wojtkowska-Łodej, G. i Manteuffel, W. 2009. Uwarunkowania, wyzwania i perspektywy dla polityki energetycznej Polski w kontekście polityki klimatycznej. [W:] Kassenberg A., red., Karaczan Z.M., red., Zmiany klimatu są faktem. Zbiór materiałów przygotowanych ramach projektu: Zmiany klimatu w świadomości obywateli, Warszawa, s. 69 i nast.
 
13.
Wyrozumska, A. 2011. Pojęcie prawa Unii Europejskiej i zasady jego działania. [W:] Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, Warszawa, s. 229.
 
14.
TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004, Nr 90, poz. 864/2).
 
15.
Dyrektywa 2006/32/WE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz.Urz. UE L 114/64 z 27.04.2006).
 
16.
Dyrektywa 2012/27/UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.Urz. UE L 315/1 z 14.11.2012).
 
17.
EMAS – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (Dz.Urz. UE.L. 2009.342.1 z 22.12.2009).
 
18.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Tekst jedn.: Dz.U. z 2015, poz. 2167 z późn. zm.).
 
19.
UEfEnerg – Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016, poz. 831).
 
20.
USwDGosp – Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Tekst jedn.: Dz.U. z 2015, poz. 584).
 
21.
PN-EN ISO 50001:2012 – Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania.
 
22.
PN-EN ISO 14001:2015 – Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.
 
23.
PN-EN 16247-1:2012 – Audity energetyczne – Część 1: Wymagania ogólne.
 
24.
 
25.
 
ISSN:1429-6675