The factors determining the selection of instruments for environmental protection
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):567–580
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of the article is the most important features and criteria related to the instrument used in environmental protection. They involve their effectiveness and efficiency, distributional effects, possibility of implementation, social acceptation, lack of essential information and income effects.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kryteria wyboru instrumentów wykorzystywanych w ochronie środowiska przyrodniczego
ochrona środowiska, instrumenty ochrony środowiska, handel pozwoleniami zbywalnymi
W artykule przedstawiono i scharakteryzowano najistotniejsze kryteria określające wybór instrumentów wykorzystywanych w ochronie środowiska przyrodniczego. Zalicza się do nich skuteczność środowiskową, efektywność ekonomiczną, skutki dystrybucyjne, możliwość wdrożenia, akceptowalność społeczną, brak niezbędnych informacji oraz wielkość dochodów podatkowych.
 
REFERENCES (9)
1.
BRUCE N., ELLIS G.M., 1993 — Environmental Taxes and Policies for Developing Countries, Policy Research. Policy Research Department, The World Bank.
 
2.
CZAJA S., FIEDOR B., JAKUBCZYK Z., 1995 — Instrumenty regulacji bezpośredniej i ekonomicznej w realizacji polityki ekologicznej w Polsce. Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych — Oddział Polski. Biblioteka Ekonomia i Środowisko, Kraków, nr 18.
 
3.
FIEDOR B., 1999—Ekonomiczne metody regulacji stanu środowiska—istota, rodzaje i kryteria stosowalności. [W:] Polityka ekologiczna w gospodarce rynkowej. Wrocław–Karpacz. Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych — Oddział Polski. Biblioteka Ekonomia i Środowisko, Kraków, nr 25.
 
4.
FIEDOR B. (kierownik projektu), 2003—Koncepcja modyfikacji systemu instrumentów ekonomicznych dla ochrony Środowiska, (Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska). Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 
5.
FIEDOR B. (kierownik projektu), 2004 — Założenia do opracowania aktów prawych zgodnie z przyjętą przez rząd koncepcją modyfikacji instrumentów ekonomicznych dla ochrony Środowiska w Polsce wraz z oceną skutków proponowanych regulacji, (Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska). Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 
6.
GÓRKA K., 1993 — Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w Polsce. Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych—Oddział Polski, Biblioteka Ekonomia i Środowisko, Kraków, nr 1(3).
 
7.
Instrumenty ekonomiczne dla ochrony środowiska, Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1990.
 
8.
PEARCE D., TURNER K., 1990 — Economics of Natural Resources and the Environment. Harvester Whateshaw.
 
9.
VERHOEF E., 2002 — Externalities. Handbook of Environmental and Resource Economics. Edward Elgar.
 
ISSN:1429-6675