The role of price indices in the international steam coal trade
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):583–596
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Nowadays, in international steam coal trade less and less of coal is supplied basing on long term contract. Spot deliveries predominate. This is one of reasons of high price volatility. More often coal trade is made by electronic way and the number of OTC (over-the-counter) transaction increase. These resulted in coal price indices development. Paper describes few most popular indices of steam coal price and presents their role in the international coal trade.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rola wskaźników cen w międzynarodowym handlu węglem energetycznym
węgiel energetyczny, wskaźniki cen, handel międzynarodowy
We współczesnym handlu węglem energetycznym na rynkach międzynarodowych coraz mniej dostaw realizowanych jest w oparciu o kontrakty wieloletnie. Dominują zakupy spot. Jest to jeden z powodów dużej zmienności cen. Coraz częściej handel węglem prowadzony jest drogą elektroniczną, rośnie też ilość transakcji w obrocie pozagiełdowym. To spowodowało rozwój wskaźników cen węgla. Artykuł opisuje kilka najpopularniejszych wskaźników cen węgla energetycznego i przedstawia ich rolę w handlu międzynarodowym.
 
REFERENCES (20)
1.
BANKS F. 2005 — Some further aspects of the world coal market (www.energypulse.net).
 
2.
BRENDOW K. 2004 — Global and regional coal demand perspective to 2030 and beyond. W: Sustainable Global Energy Development: The Case of Coal. Raport WEC, Londyn.
 
3.
GRUDZIŃSKI Z. 2002 — Wskaźnik cen węgla energetycznego dla rynku europejskiego. Sympozja i Konferencje nr 57. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków, s. 267—277.
 
4.
LORENZ U., GRUDZIŃSKI Z., 2003 — Ceny węgla kamiennego energetycznego w kraju i na rynkach międzynarodowych. Polityka Energetyczna tom 6, z. specjalny. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 285—296.
 
5.
GRUDZIŃSKI Z., 2004 — Produkcja i ceny węgla energetycznego w świecie. Polityka Energetyczna tom 7, z. specjalny. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 421—433.
 
6.
HIEMSTRA T., 2004 — Trading: the European way. World Coal, February 2004, s. 29—31.
 
7.
LORENZ U., GRUDZIŃSKI Z., 2004 — Węgiel energetyczny — tendencje cen na międzynarodowych rynkach. Przegląd Górniczy nr 5 (979). Wyd. ZG SITG Katowice, s. 6—9.
 
8.
LORENZ U., GRUDZIŃSKI Z., 2005 — Sytuacja na międzynarodowych rynkach węgla energetycznego. Gospodarka Surowcami mineralnymi, tom 21, zeszyt 2.Wyd. IGSMiE PAN. Kraków, s. 5—16.
 
9.
Praca zbiorowa pod redakcją Blaschke W., 2004 — Możliwość funkcjonowania kopalń węgla kamiennego w Polsce w świetle przepisów UE dotyczących zasad świadczenia pomocy państwa dla górnictwa w latach 2002—2010. Studia, Rozprawy, Monografie nr 123. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków, 107 s.
 
10.
Argus Coal Daily International. Wyd Argus Media Ltd.
 
11.
BP Staistical Rewiev of World Energy, 2006 (www.bp.com).
 
12.
Global Commodity Markets. Bank Światowy (www.worldbank.org).
 
13.
ICR — International Coal Report. Wyd. Platts — The McGraw Hill Companies, England.
 
14.
ICR Coal Statistics Monthly. Wyd. Platts — McGraw Hill Companies, England.
 
15.
CTI — Coal Trader International. Wyd. Platts.
 
ISSN:1429-6675