ORIGINAL PAPER
The importance of the renewable energy sector in the opinion of rural and urban youth
 
More details
Hide details
1
Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture, University of Science and Technology in Bydgoszcz, Poland
2
Institute of Informatics, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
3
Department of Informatics, Faculty of Physics, Astronomy and Informatics, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Aleksandra Mreła   

Institute of Informatics, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Kopernika st., 1, 85-074, Bydgoszcz, Poland
Submission date: 2021-04-09
Final revision date: 2021-05-21
Acceptance date: 2021-05-21
Publication date: 2021-06-21
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2021;24(2):157–182
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The growing interest in green energy observed in recent years has become the basis for pilot studies on its electricity production role in Poland. The diagnostic survey method allowed us to learn about young people’s opinions on renewable energy sources in the context of four identified re-search areas (the need for RES, planning its installation, costs, environmental impact). The authors proposed a method based on fuzzy logic (fuzzy relations and optimistic fuzzy aggregation norms) to develop and interpret the survey results to understand the selected community’s knowledge about the importance of RES (or not) in the national energy system. The survey shows that although there is no significant difference between respondents in all research areas, rural women are more interested in using green technologies. They have a high self-awareness of their beneficial effects on the environment. Rural respondents, compared to those from the cities, are willing (despite the high cost of equipment) to invest their capital to purchase green energy carriers, which is dictated by their lower knowledge about the forms of external support. Depending on the residence place, respondents selected various government aid programs for renewable energy. People from the city decided mainly on those that would improve the air’s comfort and quality in their place of residence. On the other hand, the rural areas’ inhabitants focused their attention on the aid possibilities, which would reduce the energy costs of the farms they run in the future. All the respondents agree that investments in clean energy (coming from natural sources) will translate into broadly understood environmental protection, bringing mutual benefits for everyone.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Znaczenie sektora energetyki odnawialnej w opinii młodzieży wiejskiej i miejskiej
odnawialne źródła energii, czysta energia, studenci, logika rozmyta, optymistyczne, rozmyte normy agregacji
Obserwowany w ostatnich latach wzrost zainteresowania zieloną energią stał się podstawą do przeprowadzenia pilotażowych badań dotyczących jej roli w produkcji energii elektrycznej w Polsce. Metoda sondażu diagnostycznego pozwoliła poznać opinie młodych ludzi na temat odnawialnych źródeł energii w kontekście czterech zidentyfikowanych obszarów badawczych (konieczność OZE, planowanie jej instalacji, koszty, wpływ na środowisko). Do opracowania i interpretacji wyników badań ankietowych zastosowano metodę opartą na logice rozmytej (relacjach rozmytych i optymistycznych rozmytych normach agregacji), aby lepiej zrozumieć wiedzę wybranej społeczności na temat ważności (lub nie) OZE w krajowym systemie energetycznym. Z badania wynika, że choć nie ma znaczącej różnicy między grupami respondentów we wszystkich obszarach badawczych, to można zauważyć, że kobiety mieszkające na wsi są bardziej zainteresowane wykorzystaniem ekologicznych technologii. Posiadają one wysoką samoświadomość w zakresie ich dobroczynnego wpływu na środowisko. Respondenci wiejscy, w porównaniu z tymi z miasta, są skłonni (pomimo wysokich kosztów urządzeń) angażować własny kapitał na zakup zielonych nośników energii, co jest podyktowane ich niższą wiedzą na temat form wsparcia zewnętrznego. W zależności od pochodzenia wybierano różne rządowe programy pomocowe na OZE. Osoby z miasta decydowały się głównie na te, które w miejscu ich zamieszkania poprawią komfort jakości powietrza atmosferycznego. Z kolei mieszkańcy wsi skupiali swoją uwagę na wykorzystaniu instrumentów pomocowych, dających w przyszłości obniżenie kosztów energii w prowadzonych gospodarstwach rolnych. Wszyscy respondenci są zgodni, że inwestycje w czystą energię przełożą się na szeroko pojętą ochronę środowiska, przynosząc wszystkim obopólne korzyści.
 
REFERENCES (36)
1.
Ash, E.A. 2001. Economic instruments and the prospects for non-fossil fuel energy. Interdisciplinary Science Reviews (26)4, pp. 258–264, DOI: 10.1179/ isr.2001.26.4.258.
 
2.
Assali et al. 2019 – Assali, A., Khatib, T. and Najjar, A. 2019. Renewable energy awareness among future generation of Palestine. Renewable Energy 136, pp. 254–263, DOI: 10.1016/j.renene.2019.01.007.
 
3.
Babbie, E. 2001. The practice of social research. Wadsworth/Thomson Learning.
 
4.
Bieniecki et al. 2012 – Bieniecki, M., Majer, M., Martyka, J. and Nowak, K. 2012. Non-technical conditions for the use of renewable energy sources in construction. Social Research Report. Research reports mining and environment 4, pp. 18–44.
 
5.
Chandran, S. and Kandaswamy, G. 2016. A fuzzy approach to transport optimization problem. Optim. Eng. 17, pp. 965–980, DOI: 10.1007/s11081-012-9202-6.
 
6.
Cichowska, J.B. 2021. Prospects for the development of renewable energy sources in the opinion of urban and rural residents (Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii w opinii mieszkańców miast oraz wsi). Zasoby infrastrukturalne i środowiskowe w gospodarce o obiegu zamkniętym/Infrastructure and environmental resources in circular economy, Kraków: Wyd. IGSMiE PAN (in print) (in Polish).
 
7.
Climate change 2012. How the UK public feels about renewable energy. [Online] https://www.climatexchange.org... [Accessed: 2020-08-12].
 
8.
Fells, I. 1996. New methods of power generation. Interdisciplinary Science Reviews 21(3), pp. 192–194, DOI: 10.1179/isr.1996.21.3.192.
 
9.
Fells, I. 2000. Can the energy market protect the environment? Interdisciplinary Science Reviews 25(1), pp. 29–33, DOI: 10.1179 / isr.2000.25.1.29.
 
10.
Geleta, D. and Manshahia, M. 2017. Optimization of Renewable Energy Systems: A Review. International Journal of Scientific Research in Science and Technology 3, pp. 769–795. [Online] https://www.researchgate.net/p... [Accessed: 2021-02-19].
 
11.
Gramwzielone.pl, 2016. What do Poles think about RES? TNS Polska survey (Co Polacy sądzą o OZE? Badanie TNS Polska). [Online] https://www.gramwzielone.pl/tr... [Accessed: 2021-02-10] (in Polish).
 
12.
Groß, M. and Stauffacher, M. 2014. Transdisciplinary Environmental Science: Problem-oriented Projects and Strategic Research Programs. Interdisciplinary Science Reviews 39(4), pp. 299–306, DOI: 10.1179/0308018814Z.00000000093.
 
13.
Houghton, J. 2001. The science of global warming. Interdisciplinary Science Reviews 26(4), pp. 247–257, DOI: 10.1179 / isr.2001.26.4.247.
 
14.
Janeiro, L. and Resch, G. 2017. RES target achievement forecast for Poland, Final Report (Prognoza realizacji celu OZE dla Polski, Raport końcowy). Ecofys, Numer projektu: EPODE17004, Technische Universtat Wien, pp. 5–35. [Online] https://www.teraz-srodowisko.p... /3273-progoza-realizacji-celu-oze-2020-dla-polski.pdf [Accessed: 2021-02-25] (in Polish).
 
15.
Komendantova, N., Yazdanpanah, M. and Shafiei, R. 2018. Studying young people’ views on deployment of renewable energy sources in Iran through the lenses of Social Cognitive Theory. AIMS Energy 6(2), pp. 216–229, DOI: 10.3934/energy.2018.2.216.
 
16.
Kucharska, A. 2018. Experts: Public education needed vs. RES (Eksperci: Potrzebna edukacja społeczeństwa ws. OZE). Energetyka 24. [Online] https://www.energetyka24.com/e... [Accessed: 2021-02-10] (in Polish).
 
17.
Likert, R.A. 1932. A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology 140, pp. 1–55.
 
18.
Manowska, A. 2019. Renewable energy sources in the national energy mix (Odnawialne źródła energii w krajowym miksie energetycznym). Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 109, pp. 111–122, DOI: 10.24425/znigsme.2019.130162 (in Polish).
 
19.
Owusu, A.P. and Asumadu-Sarkodie, S. 2016. A review of renewable energy sources, sustainability issues and climate change mitigation. Cogent Engineering 3(1), DOI: 10.1080/ 23311916.2016. 1167990.
 
20.
Pawlak, S. 2019. Renewable energy guide for the advisor (Poradnik OZE dla doradcy). Poznań: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, pp. 6–27 (in Polish).
 
21.
Perzyński, M. 2020. The success of the EU climate policy. The RES target for 2020 has been achieved (Sukces unijnej polityki klimatycznej. Udało się osiągnąć cel OZE na 2020 rok). Biznes Alert. [Online] https://biznesalert.pl/sukces-... [Accessed: 2021-02-26] (in Polish).
 
22.
Pew Research Centre. Science & Society 2016. Public opinion on renewables and other energy sources, [Online] https://www.pewresearch.org/ science/2016/10/04/public-opinion-on-renewables-and-other- energy-sources/ [Accessed: 2020-08-12].
 
23.
Ruszkowski, P. 2016. Energy and public opinion (Energetyka a opinia publiczna). [In:] Gwiazda, M. and Ruszkowski, P. Poles on energy sources, energy policy, and the state of the environment (Polacy o źródłach energii, polityce energetycznej i stanie środowiska). Opinie i Diagnozy 34, Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej, pp. 5–7 (in Polish).
 
24.
Rutkowski, L. 2009. Methods and techniques of artificial intelligence (Metody i techniki sztucznej inteligencji). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN (in Polish).
 
25.
Santos et al. 2017 – Santos, S.F., Fitiwi, D.Z., Shafie-khah M., Bizuayehu, A.W. and Catalão, J.P.S. 2017. Introduction to Renewable Energy Systems. Optimization in Renewable Energy Systems, Istanbul: Yildiz Technical University, pp. 1–26, DOI:10.1016/B978-0-08-101041-9.00001-6.
 
26.
Sidhu et al. 2016 – Sidhu, S.K., Kumar, A. and Kaur, A. 2016. A note on ‘A fuzzy approach to transport optimization problem’. Optim. Eng. 17, pp. 987–992, DOI: 10.1007/s11081-015-9279-9.
 
27.
Sokolov et al. 2019 – Sokolov, O., Osińska, W., Mreła, A. and Duch, W. 2019. Modeling of Scientific Publications Disciplinary Collocation Based on Optimistic Fuzzy Aggregation Norms, Advances in Intelligent Systems and Computing. [In:] Proceedings of 39th International Conference on Information Systems Architecture and Technology ISAT 2018 Part II (Świątek, J., Borzemski, L. and Wilimowska, Z.), Information Systems Architecture and Technology 853, pp.145–156.
 
28.
Sołoma, L. 2002. Methods and techniques of sociological research. Selected issues (Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pp. 63–67 (in Polish).
 
29.
Sowa, S. 2018. Renewable energy sources as a factor contributing to the improvement of energy efficiency (Odnawialne źródła energii jako czynnik wpływający na poprawę efektywności energetycznej). Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 105, pp. 187–196, DOI: 10.24425/124381 (in Polish).
 
30.
Szczerbowski, R. and Ceran B. 2017. Polish energy policy in the context of the challenges of the twenty-first century (Polityka energetyczna Polski w aspekcie wyzwań XXI wieku). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 20(3), pp. 17–28 (in Polish).
 
31.
Qazi et al. 2019 – Qazi, A., Hussain, F., Rahim, N.A., Hardaker G., Alghazzawi, D., Shaban, K. and Haruna, K. 2019. Towards Sustainable Energy: A Systematic Review of Renewable Energy Sources. Technologies and Public Opinions. [In:] IEEE Access 7, pp. 63837–63851, DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2906402.
 
32.
Vand et al. 2019 – Vand, B., Hast, A., Bozorg, S., Li, Z., Sanna, S. and Deng, S. 2019. Consumers’ Attitudes to Support Green Energy: A Case Study in Shanghai. Energies 12, DOI: 10.3390/en12122379.
 
33.
Wierzchosławski, S. 1996. Multidisciplinarity and interdisciplinarity of statistical research on the social phenomenon (Wielodyscyplinarność i interdyscyplinarność statystycznych badań zjawisko społecznych). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny LVIII(1), pp. 85–101 (in Polish).
 
34.
Woźniak, M. 2018. Sustainable energy management in rural areas in Poland (Zrównoważona gospodarka energetyczna na obszarach wiejskich w Polsce). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 21(1), pp. 69–84 (in Polish).
 
35.
Zadeh, L.A. 1965. Fuzzy sets. Information and Control 8(3), pp. 338–353.
 
36.
Zyadin, A. 2015. Prospects for renewable energy education (REE) in elevating youth energy and environmental awareness in Jordan. Dissertationes Forestales 207(39), DOI: 10.14214/df.207.
 
ISSN:1429-6675