The role of biomass in energy clusters
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
2
wieloletni dyrektor zakładu badawczego IChPW w Zabrzu oraz pracownik naukowo-badawczy ITC Politechniki Śląskiej
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2016;19(4):125–138
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The energy potential of biomass allows for the implementation of projects in its development for heating and electricity production (solid biomass), and also for the production of gas fuel (biogas) and liquid fuel in Poland. One way to use a local biomass resources are a local energy clusters, indicated by the Polish Ministry of Energy as a key elements of the energy balance, particularly in the areas of rural communes. The idea of energy clusters is defined as an agreement of entities offering services in the area of manufacturing, distribution, storage and supply of energy and fuel in the local area. The aim is to increase energy security while maintaining the viability of the economic, financial and social sustainability. The authors suggest action lines, which had to be taken to regulate and support a state authorities, to use a local biomass resources to obtain tangible environmental benefits (improved the air quality) and economic (reduction of green waste) and to improve energy efficiency (replacement of the old heating equipment). The authors present also the problem of energy poverty, which occurs in the municipal and household mainly, hindering the operation of local government units in improving an air quality.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rola biomasy w lokalnych klastrach energetycznych
biomasa, niska emisja, klastry energetyczne, OZE
Potencjał energetyczny biomasy w Polsce pozwala na realizację projektów w zakresie jej zagospodarowania na cele grzewcze i do produkcji energii elektrycznej (biomasa stała), do produkcji paliw gazowych (biogaz) oraz ciekłych. Jednym ze sposobów wykorzystania lokalnych zasobów biomasy są tzw. lokalne klastry energetyczne, wskazywane przez Ministerstwo Energii jako kluczowy element zrównoważenia energetycznego, szczególnie na terenach gmin wiejskich. Idea klastrów energetycznych określana jest jako porozumienie podmiotów oferujących usługi w obszarze wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze lokalnym, w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego przy zachowaniu opłacalności ekonomicznej, finansowej i społecznej oraz zrównoważonego rozwoju. W artykule autorzy wskazują kierunki działań jakie należy podjąć w zakresie regulacji oraz wsparcia organów państwowych, aby wykorzystując lokalne zasoby biomasy uzyskać wymierne korzyści środowiskowe (poprawa jakości powietrza) oraz ekonomiczne (zmniejszenie tzw. „zielonych odpadów”) i poprawy efektywności energetycznej (wymiana starych urządzeń grzewczych). Został także przedstawiony problem ubóstwa energetycznego występujący w sektorze komunalno-bytowym, utrudniający działania jednostek samorządowych w zakresie poprawy jakości powietrza.
 
REFERENCES (29)
1.
Bis, Z. 2015. Biochar to Improve the Quality and Productivity of Soils. Journal of Ecological Engineering vol. 16, nr 3, s. 31–35, Warszawa.
 
2.
CAFE 2005. Clean Air for Europe, DG Environment EC − Thematic Strategy on Air Pollution COM(2005) 446 final Brussels, 21.9.2005.
 
3.
Dyrektywa 2009. Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych; Dz.U. UE z 5.6.2009 L 140/16 .
 
4.
Dyrektywa 2009/125/EC Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących wymagań ekoprojektu dla urządzeń grzewczych.
 
5.
EC BREC 1998. Biomass Energy Strategies for Central & Eastern European Countries − Report for the FAIR program of the European Commission, Warszawa 1998.
 
6.
Środowisko Europy 2015 – Stan i prognozy: Synteza. Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga.
 
7.
EEA 2015. Środowisko Europy 2015 – Stan i prognozy: Synteza. Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga.
 
8.
EKOPROJEKT 2015. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe; Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
 
9.
IEO 2012. O niezrównoważonym wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii w Polsce i patologii w systemie wsparcia OZE. Propozycje zmian podejścia do promocji OZE i kierunków wykorzystania zasobów biomasy; Warszawa 2012 [Online] Dostępne w: www.ieo.pl [Dostęp: 12.08.2016].
 
10.
IEA 2007. Biomass for Power Generation and CHP – report. International Energy Agency. [Online] Dostępne w: www.iea.org [Dostęp: 09.05.2016].
 
11.
KOBIZE 2016. Krajowy raport emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2013–2014 w układzie klasyfikacji SNAP i NFR − Raport Podstawowy. Instytut Ochrony Środowiska − Państwowy Instytut Badawczy, KOBIZE. Warszawa 2016.
 
12.
KPOP 2015. Krajowy Program Ochrony Powietrza. Ministerstwo Środowiska. Warszawa.
 
13.
Kubica, K. 2013. Spalanie mułów węglowych w źródłach małej mocy poważnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi i środowiska. Koniecznie wycofa. Ekologia 1/2013 s. 13−14 [Online] Dostępne w: www.pie.pl [Dostęp: 12.08.2016].
 
14.
Kubica, K. 2016. Czyste ciepło z paliw stałych dla sektora komunalno-bytowego – techniczne i pozatechniczne działania w aspekcie tzw. ustawy antysmogowej oraz Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Paliwa i Energetyka ISSN 2299-1433, 01/2016, s. 16−21.
 
15.
Kubica i in. 2007 – Kubica, K., Paradiž, B. i Dilara, P. 2007. Small combustion installations: Techniques, emissions and measures for emission reduction. Scientific Reports of the IES JRC, EUR 23214 EN, ISBN 978-92-79-08203-0 [Online] Dostępne w: http://publications.jrc.ec.eur... [Dostęp: 20.08.2016].
 
16.
Kubica i in. 2016 – Kubica, K., Jewiarz, M., Kubica, R. i Szlęk, A. 2016. Straw combustion: Pilot and Laboratory Studies on a Straw-Fired Guate Boiler. Energy and Fuels 30(6), s. 4405–4410.
 
17.
Kubica, R. i Rymwid-Mickiewicz, K. 2016. Możliwości ograniczenia emisji pyłu i związanych z nim zanieczyszczeń ze spalania paliw stałych w instalacjach o mocy poniżej 50 MW. Przemysł Chemiczny nr 3, t. 95, s. 464−471.
 
18.
Kubica, R. i in. 2016. Ograniczanie emisji sadzy ze spalania paliw stałych w instalacjach małej mocy. Przemysł Chemiczny nr 3, s. 472−479.
 
19.
Mirowski, T. 2016. Wykorzystanie biomasy na cele grzewcze a ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora komunalno-bytowego. Rocznik Ochrona Środowiska 18, s. 466–477.
 
20.
Pye i in. 2005 – Pye, S., Jones, G., Stewart, R., Woodfield, M., Kubica, K., Kubica, R. i Pacyna, J. 2005. Costs and environmental effectiveness of options for reducing mercury emissions to air from small-scale combustion installations: AEA Technology/NILU Polska. AEAT/ED48706/Final report v2, December 2005. [Online] Dostępne w: http://ec.europa.eu/environmen... sci_final_report.pdf [Dostęp: 20.08.2016].
 
21.
Popczyk, J. 2016. Ustawa OZE: zwierciadło rynku grup interesów i argument na rzecz potrzeby całkowicie nowego rynku energii elektrycznej w Polsce. Biblioteka Źródłowa Energetyki Prosumenckiej. [Online] Dostępne w: www.KLASTER3x20.pl [Dostęp: 22.06.2016].
 
22.
Galos i in. 2015 – Galos, K., Nieć, M., Saługa, P.W. i Uberman, R. 2015. The basic problems of mineral resources valuation methodologies within the framework of System of Integrated Environmental and Economic Accounts. Gospodarka Surowcami Mineralnymi − Mineral Resources Management t. 31, z. 4, s. 5−20.
 
23.
Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Bruksela 2015.
 
24.
GUS 2015a. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 roku (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych). Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.
 
25.
GUS 2015b. Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EUSILC 2014). Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.
 
26.
Siejka i in. 2008 – Siejka, K., Tańczuk, M. i Trinczek, K. 2008. Koncepcja szacowania potencjału energetycznego biomasy na przykładzie wybranej gminy województwa opolskiego. Inżynieria Rolnicza nr 6, Opole.
 
27.
Ustawa... 2015. Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy − Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2015 r. poz. 1593.
 
28.
Wandrasz, J.W. i Wandrasz, A.J. 2006. Paliwa formowane – biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych. Warszawa: Wyd. „Seidel-Przywecki”.
 
29.
WNP 2016 – Rząd chce wspierać lokalne klastry energetyczne. Fragment wypowiedzi wiceministra energii Andrzeja Piotrowskiego na łamach portalu Wirtualny Nowy Przemysł. Artykuł z dnia 24.03.2016 r.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675