The new system of supporting electric energy generators for biomass – legal aspects
M. Krzykowski 1  
,   J. Zięty 1  
 
More details
Hide details
1
Katedra Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2016;19(3):105–120
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Renewable energy is one of the basic points of the modern European Union Policy. A systematic growth of renewable energy in the Polish energy balance can be observed in recent years. Without any doubt, such an approach is a result of the implementation European Union Law which imposes the duty to intensify the role of green energy in the process of producing energy on the member states. The main aim of the paper is an evaluation of the actual and future EU and Polish legal acts referring to the promotion and production of energy from renewable sources. The authors would specially take biomass for energy purposes into consideration. Those issues seems to be especially important in the context of the new Renewable Energy Sources Act from February 20, 2015 and the projected enforcement regulation relating to biomass.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Nowy system wsparcia instalacji spalających biomasę – problematyka prawna
odnawialne źródła energii, biomasa, sektor energii, system aukcyjny
Jednym z filarów współczesnej polityki energetycznej jest promowanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE). W perspektywie ostatnich lat można zaobserwować systematyczny wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym Polski. Niewątpliwie taki stan jest następstwem implementacji prawa unijnego, które nakłada na państwa członkowskie obowiązek wzmocnienia roli OZE w procesie wytwarzania energii elektrycznej. Celem opracowania jest próba oceny zarówno obowiązujących jak i projektowanych aktów prawnych w zakresie promowania i wytwarzania energii z odnawialnych źródeł ze szczególnym uwzględnieniem biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne. Problematyka ta wydaje się nade wszystko ważna w kontekście wejścia w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 poz. 478 z późn. zm.) oraz przygotowywanego rozporządzenia wykonawczego do ustawy w zakresie weryfikacji pochodzenia biomasy na potrzeby wsparcia w ramach nowego systemu promocji OZE.
 
REFERENCES (14)
1.
Dołęga, W. 2012. Prawno-ekonomiczne aspekty wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budownictwie. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 1.
 
2.
Faber i in. 2011 – Faber, A., Jarosz, Z., Borek, R., Borzęcka-Walker, M., Syp, A. i Pudełko, R. 2011. Poziom emisji gazów cieplarnianych (CO2, N2O i CH4) dla upraw pszenicy, pszenżyta, kukurydzy i żyta przeznaczonych do produkcji bioetanolu oraz upraw rzepaku przeznaczonych do produkcji biodiesla. Puławy.
 
3.
Gatnar, K. 2010. Energetyczne wykorzystanie metanu z pokładów węgla – doświadczenia JSW SA i perspektywy w aspekcie zmian w prawie energetycznym. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk nr 78.
 
4.
Informacja Prezesa URE z dnia 4 października 2011 r. w sprawie kwalifikacji biomasy na cele energetyczne, nr 30/2011.
 
5.
Informacja Prezesa URE z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie kwalifikacji drewna oraz materiału drzewnego w kontekście regulacji dotyczących systemu wsparcia OZE, nr 13/2013.
 
6.
Krzykowski, M. i Zięty, J. 2013. Kwalifikacja biomasy jako odnawialnego źródła energii w procesie produkcji bioetanolu – wybrane aspekty prawne. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 3, s. 207–220.
 
7.
Paś, J. 2014. Linie napowietrzne wysokich napięć – środowisko elektromagnetyczne a ograniczenia w użytkowaniu terenów. Biuletyn WAT nr 3.
 
8.
Swora, M. i Muras, Z. red. 2010. Prawo energetyczne. Komentarz. Warszawa.
 
9.
Taradejna, R. 2005. Obowiązek zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Biuletyn URE nr 4.
 
10.
UPE, 1997 – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z poźn. zm).
 
11.
UBiB, Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199 z późn zm.).
 
12.
UPA, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 Nr 3, poz. 11 z późn. zm.).
 
13.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r., o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 poz. 478 z późn. zm.).
 
14.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U. z 2012 r., poz. 1229).
 
ISSN:1429-6675