The role of natural gas in electricity generation in Poland on the background of selected countries
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):645–655
 
KEYWORDS
ABSTRACT
It can be observed in recently that the demand for gas has been growing in Poland and UE countries. Natural gas is considered to be the most ecological energy carrier if we think of conventional fuels. The article presents the role of natural gas in the electricity generation structure in Poland and selected countries. It also draws attention to the present directions of gas delivery to this country and it shows some further perspectives. Finally, it presents the ecological aspects of using natural gas in the energy sector on the basis of heat and power plants in Zielona Góra.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rola gazu ziemnego w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce na tle wybranych państw świata
gaz ziemny, wytwarzanie energii elektrycznej
Ostatnio zaobserwować można zarówno w Polsce, jak i krajach UE zwiększony popyt na gaz ziemny. Gaz ziemny jest uważany za najbardziej ekologiczny nośnik energii spośród konwencjonalnych paliw. W artykule przedstawiono znaczenie gazu ziemnego w strukturze wytwarzania energii elektrycznej Polski i wybranych państwa świata. Zwrócono uwagę na aktualne i perspektywiczne kierunki dostaw gazu do Polski. Przedstawiono ekologiczne aspekty stosowania gazu ziemnego w sektorze elektroenergetycznym na przykładzie Elektrociepłowni Zielona Góra.
 
REFERENCES (13)
1.
BP Statistical Review of World Energy. June 2006; www.bp.com.
 
2.
Council Directive 2004/67/EC of 26 April 2004 concerning measures to safeguard security of natural gas supply.
 
3.
Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 2006; www.ec.zgora.pl.
 
4.
Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC, Official Journal L 52, of 21.02.2004.
 
5.
The European Union of the Natural Gas Industry — Eurogas 2005 — Statistics 2004; www.eurogas.org.
 
6.
The International Energy Agency (IEA) 2006—Global Renewable Energy Policies and Measures Database.
 
7.
NAGY S., RYCHLICKI S., SIEMEK J., 2005—Import gazu a bezpieczeństwo energetyczne Polski. Polityka Energetyczna t. 8 z. specjalny, 101—113.
 
8.
Ney R., 2006 — Uwarunkowania pełnego i bezpiecznego zaopatrzenia w gaz ziemny. Przegl. Górn. nr 4, 28—34.
 
9.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG S.A.) 2006—Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2005. Warszawa, 30 kwietnia 2006.
 
10.
SKOREK J., KALINA J., 2005 — Układy gazowe kogeneracyjne. Wyd. WNT, Warszawa.
 
11.
SZURLEJ A., 2006 — Wykorzystania gazu ziemnego w sektorze wytwarzania energii elektrycznej—ekologiczne aspekty. Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, 21—23 września 2006 r., AGH, Kraków (artykuł w druku).
 
12.
SZURLEJ A., OLKUSKI T., MOKRZYCKI E., 2005—Wykorzystanie gazu ziemnego w krajowym i europejskim sektorze elektroenergetycznym — stan obecny i perspektywy rozwoju. Mining, geology and environment in the European Union, Conference proceedings from the international conference: Demanovská Dolina, Slovak Republic, 13—14 October 2005, s. 113120.
 
13.
Urząd Regulacji Energetyki (URE) 2006—Sprawozdanie z działalności Prezesa URE—2005. Biuletyn nr 3, maj 2006.
 
ISSN:1429-6675