The role of polish hard coal in enhancing energy security of Poland and the European Union
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2004;7(Zeszyt specjalny 1):579–590
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Forecasts of coal position on world and European markets show that the demand on this fuel will be rising during the following decades of 21st century. Polish economy which has been dominated by coal will still be under its influence. Predominant position of local solid fuel in use structure of primary energy and electric energy assures high and stable level of energy security of the country. Due to available energy forecasts the primary and electric energy demand will be rising both in Poland and European Union till 2020. This rise will be accompanied by increased demand on energy carrier including hard coal. Polish accession to European Union results in treatment of Polish coal as EU domestic source of energy. Competitiveness of Polish hard coal on domestic, European and world markets will be influenced by demand-supply changes and economic effectiveness of mining companies. Realization of task of "2004-2006 Hard Coal Mining Reform Program and 2007-2010 Strategy" document adopted by Polish Government assures effectiveness of coal sector and its ability to meet local demand on coal with possibility of profitable export of surplus. However, the condition for effective realization of Program is European Commission's notification of state aid for mining companies in accordance with Council Regulation EC no 1407 of 23rd July 2002 on state aid to coal industry. In August 2004 Polish Government applied to European Commission for state aid notification submitting "The plan for accessing coal reserves for years 2004-2006 and the closure plan for years 2004-2007" document. Notification of state aid for mining companies by European Commission and realization of The Reform Program will enhance energy security of Poland and European Union.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rola polskiego węgla kamiennego we wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski i Unii Europejskiej
węgiel kamienny, bezpieczeństwo energetyczne Polski, Unia Europejska
Prognozy odnośnie pozycji węgla na światowym i europejskim rynku wykazują, że zapotrzebowanie na to paliwo będzie wzrastało w kolejnych dekadach dwudziestego pierwszego wieku. Polska gospodarka zdominowana od lat przez węgiel nadal pozostanie pod jego wpływem. Dominujący udział pozyskiwanych w kraju paliw stałych w strukturze zużycia energii pierwotnej i energii elektrycznej zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju na wysokim i stabilnym poziomie. Z dostępnych prognoz energetycznych wynika, że zapotrzebowanie na energię pierwotną jak i energię elektryczną będzie do 2020 roku wzrastało tak w Polsce jak i w Unii Europejskiej. Wzrostowi temu będzie towarzyszył wzrost zapotrzebowania na nośniki energii, w tym węgiel kamienny. Na konkurencyjność polskiego węgla kamiennego na krajowym, europejskim i światowym rynku wpływ będą miały tak zmiany podażowo - popytowe, jak i efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw górniczych. Realizacja zadań zapisanych w przyjętym przez Radę Ministrów programie "Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004 - 2006 oraz strategia na lata 2007 - 2010" zapewnia osiągnięcie przez sektor węglowy efektywności, a tym samym zdolność do zaspokojenia krajowych potrzeb na węgiel z możliwością rentownego eksportu nadwyżek produkcji. Warunkiem skutecznej realizacji Programu jest jednak notyfikowanie przez Komisję Europejską pomocy publicznej dla przedsiębiorstw górniczych, co wynika z Rozporządzenia Rady UE Nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 roku. Z wnioskiem o notyfikację pomocy publicznej wystąpiła Polska, przedstawiając Komisji Europejskiej dokument "Plan dostępu do zasobów węgla kamiennego w latach 2004 - 2006 oraz plan zamknięcia kopalń w latach 2004 - 2007." Notyfikowanie przez Komisję Europejską pomocy publicznej dla przedsiębiorstw górniczych oraz realizacja Programu Restrukturyzacji wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i krajów Unii Europejskiej.
ISSN:1429-6675