The use of biomass fuels in individual heating in areas threatened by low emission
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2015;18(4):75–88
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the issues concerning the use of biomass fuels in heating individual areas threatened by low emissions. It is noted that in Poland there has occurred a dynamic development in energy use of renewable sources. This effect is related to the adoption of pro-environmental legislation in the members of the European Union. Unfortunately, there is no visible impact on air quality improvement in areas threatened by low emissions. In the article, the authors present a simplified model of production and supply on residents of selected municipalities in Krakow on fossil fuel biomass for heating and hot water. The concept of the model is based on the realized Polish-Norwegian project „From Field to Energy”. The authors indicate the advantages of local production of biomass fuel for heating purposes. The resulting environmental effect is possible by converting technologies and techniques used in individual boiler combustion. This is particularly important in areas where there were recorded excesses of emissions of the particulate matter PM 10 and PM 2.5. It also notes growth in employment and development of local infrastructure created by the project.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie paliw biomasowych w ogrzewnictwie indywidualnym na obszarach zagrożonych niską emisją
biomasa, paliwa stałe z biomasy, niska emisja, kotły 5 klasy
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wykorzystania paliw biomasowych w ogrzewnictwie indywidualnym na obszarach zagrożonych niską emisją. W Polsce zauważalny jest dynamiczny rozwój zastosowania w bilansie energetycznym energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Efekt ten związany jest z przyjęciem proekologicznych aktów prawnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Niestety nie przekłada się to na widoczną poprawę jakości powietrza na obszarach zagrożonych niską emisją. Autorzy zaprezentowali w artykule uproszczony model wytwarzania i zaopatrywania mieszkańców wybranej gminy powiatu krakowskiego w paliwo pochodzenia biomasowego do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Koncepcja modelu oparta jest na realizowanym polsko-norweskim projekcie pt. From Field to Energy. Autorzy wskazują na zalety lokalnej produkcji paliwa z biomasy na cele grzewcze. Uzyskany efekt środowiskowy jest możliwy poprzez konwersję stosowanych technologii i technik spalania w indywidualnych kotłowniach. Jest to szczególnie istotne na terenach, gdzie odnotowuje się przekroczenia emisji pyłów PM 10 i  PM 2,5. Wskazano także wzrost zatrudnienia i rozwój lokalnej infrastruktury w wyniku realizacji projektu.
 
REFERENCES (21)
1.
CIOP PIB 2015. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Baza danych kart charakterystyk substancji niebezpiecznych. [Online] Dostępne w: www.archiwum.ciop.pl [Dostęp: 16.07.2015].
 
2.
Dyrektywa Rady nr 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w  sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i  w  następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 
3.
Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 
4.
Gołębiowska, U. red. 2013. OZE odnawialne źródła energii. Koszalin 2013.
 
5.
GUS 2014. Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 roku. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa, 2014.
 
6.
GUS 2015. Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2014 r. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa, sierpień 2015.
 
7.
Inwentaryzacja 2015. Wyniki inwentaryzacji. Metropolia krakowska. [Online] Dostępne w: www.metropoliakrakowska.pl [Dostęp: 17.07.2015].
 
8.
Klojzy-Karczmarczyk, B. i Mazurek, J. 2009. Zadania samorządów lokalnych w procesie likwidacji niskiej emisji. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 12, z. 2/2, s. 277–284.
 
9.
Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO w układzie klasyfikacji SNAP i NFR. Raport Podstawowy. Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa 2015.
 
10.
Kubica, K. 2007. Efektywne i przyjazne środowisku źródła ciepła – ograniczenie niskiej emisji. Poradnik. Polski klub ekologiczny okręg górnośląski.
 
11.
Orzechowska i in. 2014 – Orzechowska, M., Filip, M. i Szurlej, A. 2014. Economic and environmental aspects of using CNG in urban public transport – based on the experience of MPK Rzeszów. Logistyka nr 4, s. 4756–4763.
 
12.
Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku – wersja 0.6. Ministerstwo Gospodarki. Warszawa, sierpień 2015 r.
 
13.
Sadlok, R. red. 2014. Przeciwdziałanie niskiej emisji na terenach zwartej zabudowy mieszkalnej. NFOŚiGW. Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii „HELIOS”.
 
14.
Sornek i in. 2014 – Sornek, K., Mirowski, T. i Sajdak, W. 2014. The Idea of Biomass Supply Logistic for Distributed Energy Companies. Logistyka 4, s. 4913–4918.
 
15.
Stala-Szlugaj, K. 2011. Spalanie węgla kamiennego w sektorze komunalno-bytowym – wpływ na wielkość „niskiej emisji”. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska. Rocznik Ochrony Środowiska t. 13, s. 1877–1889.
 
16.
Stańczyk, K. i Ludwik, M. 2003. Uprawy roślin energetycznych – możliwości zagospodarowania nieużytków i użytków rolnych, na których produkcja rolnicza jest nieopłacalna. Prace naukowe GIG Górnictwo i Środowisko nr 3, s. 71–81.
 
17.
Szczukowski, S. i Stolarski, M. 2013. Plantacje drzew i krzewów szybko rosnących jako alternatywa biomasy z lasu – stan obecny, szanse i zagrożenia rozwoju. Biomasa na cele energetyczne. Red. Golos P., Kaliszewski A. Instytut Badawczy Leśnictwa.
 
18.
Szubel i in. 2012 – Szubel, M., Sornek, K., Robak, B., Ciołek, M. i Filipowicz, M. 2012. Analiza możliwości współspalania osadów ściekowych w kotłach na biomasę. Archiwum Spalania vol. 12 nr 4, s. 263–271.
 
19.
Świtalska, K. i Pawlak, St. 2014. Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią D 4.14. Strategia popularyzacji biomasy.
 
20.
Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 478).
 
21.
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1314/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z  dnia 25 października 2013 r., Prognoza oddziaływania na środowisko projektu regionalnej strategii innowacji województwa małopolskiego 2013–2020.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675