Trends in changes in steam coal prices for households
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2011;14(2):405–414
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents an attempt analyse trends in changes in steam coal prices for households. Official coal price lists (of 2008–2011) of main domestic coal producers were analysed. Special attention was brought to steam coal prices of the following grades: cobble coal, nut coal and pea coal. Four key periods were distinguished in the coal price lists. Average coal prices for particular size grades were increasing during the analysed period. Themost diversified coal prices were noticed in the third period (VIII 2009–VII 2010), price differences of approximately 4-8 PLN/GJ. A comparison of steam coal prices for household and the Russian coal prices offered in the Western European markets (spot FOB Russia) was also carried out. It turned out that the correlations between domestic coal prices and the international coal market prices were insignificant. However, some reactions were noticeable, with a reaction time of 6-12 months.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Tendencje zmian cen węgla energetycznego dla odbiorców indywidualnych
węgiel energetyczny, ceny, sortymenty, odbiorcy indywidualni
W artykule podjęto próbę prześledzenia przebiegu zmian cen zbytu węgla kamiennego energetycznego dla odbiorców indywidualnych. Analizie poddano ceny węgla według obowiązujących oficjalnych cenników (lata 2008-2011) głównych krajowych producentów węgla. Skupiono się na cenach węgla o sortymencie: kostka, orzech i groszek dostarczanych do tej grupy odbiorców. W cennikach analizowanych trzech sortymentów wyróżniono cztery okresy. Dla poszczególnych sortymentów, średnia cena węgla w analizowanym okresie czasu wykazywała ogólny trend wzrostowy. Największym zróżnicowaniem cen (pomiędzy producentami) charakteryzował się okres pomiędzy VII 2009 a VII 2010 (trzeci), w którym ceny różniły się o 4-8 zł/GJ. Ceny węgla energetycznego z omawianego sektora skonfrontowano z cenami węgla w ofercie rosyjskich eksporterów na rynki zachodnioeuropejskie (na bazie spot FOB Rosja). Stwierdzono, że ceny węgla na rynku krajowym są w niewielkim stopniu skorelowane z rynkiem międzynarodowym, a reakcje są przesunięte w czasie o 6-12 miesięcy.
 
REFERENCES (18)
1.
BIAŁAS M., ZĘBALA J., 2010 – Przegląd sytuacji na rynku węglowym na świecie – bieżące wydarzenia, aktualne trendy i prognoza. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 78, s. 7–25, Kraków.
 
2.
GRUDZIŃSKI Z., 2010 – Opracowanie zasad kształtowania cen węgla w aspekcie wymagań ekologicznych i uwarunkowań rynkowych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków (praca niepubl.).
 
3.
GRUDZIŃSKI Z., SZURLEJ A., 2011 – Węgiel, ropa, gaz ziemny – analiza cen w latach 2006–2011. Przegląd Górniczy nr 7–8 9, s. 306–313, Wyd. SITG, Katowice.
 
4.
KURCZABIŃSKI L., ŁÓJ R., 2010 – Pozycja Katowickiego Holdingu Węglowego na rynku komunalno-bytowym. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 78, s. 107–114, Kraków.
 
5.
MARZEC R., WRZEŚNIEWSKI J., 2010 – Relacje cen na rynku kontraktów długo- i krótkoterminowych węgla energetycznego importowanego do Unii Europejskiej oraz cen eksportowych polskiego węgla energetycznego w latach 2003–2009. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 78, s. 155–173, Kraków.
 
6.
LORENZ U., 2006 – Rola wskaźników cen w międzynarodowym handlu węglem. Polityka Energetyczna t. 9, z. spec., s. 583–596. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
7.
LORENZ U., 2008 – Główni światowi eksporterzy węgla energetycznego na rynek europejski – wybrane aspekty podaży i cen. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1, s. 255–272. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
8.
LORENZ U., 2010 – Rynki międzynarodowe jako punkt odniesienia dla cen węgla energetycznego w kraju. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2, s. 311–324. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
9.
STALA-SZLUGAJ K., 2010 – Import węgla koleją zza wschodniej granicy – uwarunkowania logistyczne. Przegląd Górniczy nr 3–4, s. 20–26, Wyd. SITG, Katowice.
 
10.
ARE – Sytuacja Energetyczna w Polsce. Krajowy Bilans Energii, kwartalnik, wybrane numery za lata 2008-2011.
 
11.
ARE – Europejski Biuletyn Cenowy Nośników Energii, miesięcznik, wybrane numery za lata 2008-2011.
 
12.
Zużycie paliw i nośników energii. Wyd. GUS, Warszawa wydania z lat 2005–2010.
 
14.
Katowicki Holding Węglowy SA (www.khw.pl).
 
15.
Kompania Węglowa SA(www.kwsa.pl).
 
16.
Lubelski Węgiel Bogdanka SA (www.lw.com.pl).
 
17.
Ministerstwo Gospodarki – Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, lata 2008–2011 (www.mg.gov.pl).
 
18.
Narodowy Bank Polski (www.nbp.pl).
 
ISSN:1429-6675