Rating lignite deposits for legal protection of their accessibility for further exploitation
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2011;14(2):415–425
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Increasing problems with legal and technical access tomineral deposits due to adverse influence of other activities carried out on related surface terrain have evidenced a need for their legal protection. The presented article deals with this issue in relation to lignite deposits. A performed legal analyses of regulations regarding the above identified problem shows important deficiencies regarding protection of surface terrain against uses harming prospectus exploitation of the deposits in consideration. Ranking lignite deposits becomes an important factor facilitating such protection, therefore significant attempts regarding it have been scrutinised, focusing on proposal presented by Mineral and Economy Research Institute of Polish Academy of Science (IGSMiE PAN) together with Polish Geological Institute, for the purpose of appropriate state legislation. Criteria applied for this purpose as well as financial instruments stipulated by the committee aimed at enforcement of the recommended law are analysed. Recognising that some of the proposal can be controversial author strongly advocates a need for more stringent and effective regulations leading to protect a possibility for mineral deposits exploitation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Waloryzacja złóż węgla brunatnego dla prawnej ich ochrony
węgiel brunatny, waloryzacja, ochrona złóż
Coraz większe trudności z dostępem do złóż kopalin uaktualniły problem prawnej ich ochrony. Jest to tematem referatu w odniesieniu do złóż węgla brunatnego. W analizie stanu prawnego ochrony złóż kopalin, szczególnie ochrony terenów nad złożami, wykazano niedostatki dotychczasowych uregulowań w tym zakresie. Ponieważ czynnikiem ułatwiającym opracowanie zasad ochrony złóż kopalin jest ich waloryzacja i kategoryzacja, przeanalizowano dotychczasowe prace nad ustaleniem rankingu złóż węgla brunatnego. Dużą uwagę pooewięcono propozycji Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN opracowanej wspólnie z Państwowym Instytutem Geologicznym, dotyczącej waloryzacji i kategoryzacji złóż dla potrzeb ustawowej ich ochrony. Odniesiono się do sformułowanych zasad i przepisów, w tym do proponowanych instrumentów finansowych, gwarantujących skuteczność stosowania ustawy. W podsumowaniu podkreślono konieczność wprowadzenia bardziej radykalnych niż obecne rozwiązań prawnych dla ochrony złóż kopalin, zwracając jednak uwagę na dyskusyjność niektórych propozycji.
 
REFERENCES (19)
1.
Ekspertyza Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Poznaniu, 1980 – Skutki przyrodnicze, społeczne i gospodarcze eksploatacji poznańskich złóż węgla brunatnego. Poznań.
 
2.
Ekspertyza Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, 1982 – Kompleksowe wykorzystanie i zagospodarowanie obszarów wydobycia węgla brunatnego w Polsce. Kraków.
 
3.
KASIŃSKI J. R., MAZUREK S., PIWOCKI M. 2006 –Waloryzacja i ranking złóż węgla brunatnego w Polsce. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego Nr CLXXXVII, Warszawa.
 
4.
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN i PIG PIB, 2011 – Propozycja ustawy o ochronie złóż kopalin w opracowaniu pt. Propozycja ustawowej ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin (Materiały do dyskusji), Kraków.
 
5.
KOZŁOWSKI Z. (red.), 2008 – Techniczno-ekonomiczny ranking zagospodarowania złóż węgla brunatnego w aspekcie założeń polityki energetycznej Polski. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław.
 
6.
NIEĆ M., 2003 – Problemy ochrony złóż kopalin. Przegląd Geologiczny Nr 51(10), Warszawa.
 
7.
NIEĆ M., RADWANEK-BĄK B., 2010 – Recent and future utilization ofmineral deposits in Poland and threats to security of mineral raw material supply. Aachen International Mining Symposia: 3. Mineral resources and mine development. Aachen, s. 137–147.
 
8.
NIEĆ M., RADWANEK-BĄK B., 2011 – Propozycja ustawowej ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin (artykuł dyskusyjny). Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 7 (203).
 
9.
PIWOCKI M., KASIŃSKI J.R. 1993–1994 – Mapa waloryzacji ekonomiczno-środowiskowej złóż węgla brunatnego w Polsce. Skala 1:750000. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 
10.
RADWANEK-BĄK B., 2005 – Podstawy waloryzacji złóż Przegląd Geologiczny Nr 53(5), Warszawa.
 
11.
UBERMAN R., OSTRĘGA A., 2008 – Wykorzystanie metody analitycznego procesu hierarchicznego dla waloryzacji (rankingu) polskich złóż węgla brunatnego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 24, z. 2/4.
 
12.
UBERMAN R. 2010 – Problemy zagospodarowania i eksploatacji złóż kopalin skalnych wynikające z przepisów prawa o planowaniu przestrzennym. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 130, seria: Studia i Materiały 37, Wydawnictwo Oficyna Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
13.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. jedn. Dz. U. 2005.228.1947 ze zm.).
 
14.
Ustawa z dnia 23 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. jedn. Dz.U. 2004.261.2603 ze zm.).
 
15.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. jedn. Dz. U. 2008.25.150 ze zm.).
 
16.
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych w kraju (Dz. U. 2001.97.1051 ze zm.).
 
17.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003.80.717 ze zm.).
 
18.
Ustawa Prawo geologiczne i górnicze, obowiązywać będzie od 1 stycznia 2012 r.
 
19.
Projekt ustawy z dnia 4 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu oraz niektórych innych ustaw.
 
ISSN:1429-6675