Decentralized Energy Generation and Smart Grid - Virtual Power Plant
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2011;14(2):391–404
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper there are presented the possibilities of the use of renewable energy sources and distributed generation for electric energy production. There is also presented the modern architecture of power system using Smart Grid network. Appropriately large amount of sources dispersed in the little area of the electrical power system and the potential, which they give to the Smart Grid network, enables to join these sources into one system creating "virtual power plant", managed by the operator. The virtual power plant is aimed at concentrating of dispersed generation in one, logically connected system, increasing the technical and economic effectiveness of generation of electric energy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Generacja rozproszona oraz sieci Smart Grid - wirtualne elektrownie
generacja rozproszona, smart grid, odnawialne źródła energii, wirtualna elektrownia
W referacie przedstawiono możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz generacji rozproszonej do produkcji energii elektrycznej. Przedstawiono także nowoczesną architekturę systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem sieci Smart Grid. Odpowiednio duża ilości źródeł rozproszonych na niewielkim obszarze systemu elektroenergetycznego oraz potencjał, jaki dają sieci Smart Grid umożliwia połączenie tych źródeł w jeden zarządzany przez operatora system, tworzący "wirtualną elektrownię". Elektrownia wirtualna ma na celu skoncentrowanie generacji rozproszonej w jeden, logicznie połączony system, zwiększający efektywność techniczną i ekonomiczną wytwarzania energii elektrycznej.
 
REFERENCES (26)
1.
HANUS B., STEMPEL U.E., 2007 – Alternative Energie im Haus nutzen, Franzis Verlag GmbH.
 
2.
KICIŃSKI J., LAMPART P. – Mini- i mikrosiłownie CHP ORC jako perspektywiczna forma wdrażania technologii OZE w Polsce. (http://www.imp.gda.pl/bioenerg...).
 
3.
KOTOWSKI W., KONOPKA E., 2009 –Mikrogeneracja w domu jednorodzinnym. Energia nr 4.
 
4.
KOWALAK T., 2010 – Smart Grid – wyzwanie XXI wieku. Rynek energii nr 1.
 
5.
Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii. Poradnik. Praca zbiorowa. Tarbonus 2008.
 
6.
Ogniwa paliwowe jako współczesne źródła energii. Urządzenia dla energetyki, nr 1/2008.
 
7.
OLSZOWIEC P., 2009 – Autonomiczne systemy elektroenergetyczne małej mocy. Mikrosieci, Energia Gigawat nr 7–8.
 
8.
SZPRYNGIEL M., 2003 – Zintegrowane źródła energii odnawialnej w gospodarstwie rolnym. Czysta Energia nr 10.
 
9.
WACH E., 2006 – Czy małe wiatraki mogą wspomagć system elektroenergetyczny? Czysta Energia nr 12.
 
10.
WOJCIECHOWSKI H., 2010 – Efektywność techniczna i ekonomiczna rozproszonych i rozsianych układów wytwarzania energii. Instal nr 6.
 
11.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 
13.
KOPERSKI W. – Smart Grid – sić przyszłości. (www.par.pl).
 
14.
SZCZEŚNIAK P. – Mikrogeneracja i Smart Grid. (/www.greenstream.info.pl).
 
15.
PASKA J., 2010 – Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
16.
SROKA K., SZCZERBOWSKI R. – Warunki techniczno-ekonomiczne rozwoju generacji rozproszonej w Polsce. Seminarium PAN KNE w Poznaniu przy PP.
 
17.
MALKO J., 2010 – Sieci inteligentne jako czynnik kszta³towania sektora energii elektrycznej. Rynek Energii nr 4.
 
18.
MALKO J. – O doskonaleniu infrastruktury sieciowej – sieci inteligentne (Smart Grid). www.elektro-innowacje.pl.
 
19.
SZCZERBOWSKI R., 2010 – Mikrogeneracja ciepła i energii elektrycznej w lokalnych systemach zasilania. XIII Sympozjum Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne – sieci i instalacje elektryczne – klasyczne i inteligentne”, Poznań.
 
20.
LOMBARDI P., 2011 – Multi criteria optimization o fan autonomous virtual power plant. MAFO Otto-von-Guericke-Universitat Magdeburg.
 
21.
The State Of Renewable Energies In Europe 10th EurObserv’ER Report.
 
22.
Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, wykonana na zamówienie Ministerstwa Gospodarki przez Agencjê Rynku Energii S.A.
 
23.
SROCZAN E., 2010 – Zastosowania automatycznego odczytu liczników AMR i AMM w systemach z rozproszoną generacją energii. Wiadomości Elektrotechniczne 7.
 
24.
JENKINS N., EKANAYAKE J.B., STRBAC G., 2010 – Distributed Generation, Institution of Engineering and Technology, London.
 
25.
MALKO J., 2009 – Uwarunkowania polskiej polityki energetycznej, Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków.
 
26.
POPŁAWSKI T., DĄSAL K., ŁYP J., 2009 – Problematyka prognozowania mocy i energii pozyskiwanych z wiatru. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2.Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków.
 
ISSN:1429-6675